2/03/2021

Και ΦΕΚ μίζας έχουμε!

Array

Το θέμα  είχε αποκαλύψει το Olympia και το Έχω μάτια και βλέπω, τον Σεπ. 2010…

Απίστευτο, πληρώνουμε 400 εκατ ευρώ για λειτουργικές δαπάνες της δανειακής σύμβασης.

Σύνολο    €14.500.000.000,00
8. Για  την  έκδοση  του  δανείου αυτού  το  Ελληνικό Δημόσιο  καταβάλλει εφάπαξ  προμήθεια  ίση με 0,50% επί της ονομαστικής του αξίας.!!!

Αυτό που αποκαλύψαμε εδώ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1407
6 Σεπτεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση  έκδοσης  πρώτου δανείου  του  Ελληνικού Δημοσίου  στις  18/05/2010, με τις  χώρες  της  Ευ− ρωπαϊκής Ένωσης. ……………………………………………………………..     1
Υπερωριακή  απασχόληση  υπαλλήλων  της  Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά  το Β΄ εξάμηνο  2010. ………………………………………………    2
Έγκριση πιστώσεων Π|Υ 2010 για την πληρωμή Εξι−
σωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ
2007−2013) έτους  2009. ……………………………………………………       3
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μί− σθωσης έργου στον Αθλητικό  Οργανισμό  Δήμου Αυλώνα. …………………………………………………………………………………….    4
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΧΕΛΩ− ΟΣ ΑΒΕΕ − ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ, οριστικο− ποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ− ξης της  παραγωγικής  λειτουργίας της  μονάδας
που προήλθε από την επένδυση αυτή. …………………       5
Ολοκλήρωση  της  επένδυσης  της  ατομικής επιχεί− ρησης του ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ορι− στικοποίηση  του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά− δας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ……….    6
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΖΟΥΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση του  κό− στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα− γωγικής  λειτουργίας της  μονάδας  που προήλθε από την επένδυση αυτή. ………………………………………………..    7
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΚΙΟΥΝΙΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουρ− γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή. ……………………………………………………………………………………       8
Ανανέωση  απαγόρευσης θήρας  για  ορισμένο  χρό−
νο. ………………………………………………………………………………………………..       9
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/53775/0023/Α     (1) Απόφαση έκδοσης  πρώτου δανείου  του Ελληνικού Δη− μοσίου  στις  18/05/2010, με τις  χώρες  της  Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του  ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις  και άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων  δημοσίου  χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου  λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους  και άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27−11−1995).
4. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα− ψης, έκδοσης  και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου  (Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.4.1997)».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3845/6−5−2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού  στήριξης  της  ελληνικής οι− κονομίας  από τα κράτη−μέλη της  Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/6−5−2010), και τα παραρτήματα αυτού.
6. Την από 8−5−2010 δανειακή σύμβαση  μεταξύ  αφ’ ενός μεν των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (πλην της Ελλάδας και της Γερμανίας)  και της KfW ως δανειστών και της Ελλάδας  ως δανειζόμενου.
7. Το από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request for Funds for the first Loan.
8.  Το  από  13−5−2010   Euro  Area  Stability   Support
Acceptance Notice for the first Loan.
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Φ.Ε.Κ. 213Α/7−10−2009).
10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ− πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3−12−2009),  αποφασίζουμε:
Την έκδοση στις 18−5−2010 του πρώτου δανείου του Ελληνικού Δημοσίου με τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένω− σης σε Ευρώ. κυμαινόμενου  επιτοκίου,  λήξης 15−3−2015. και τους  ακόλουθους  βασικούς όρους:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Το δάνειο  εκδίδεται στο άρτιο  (100%).
2. Το δάνειο  αποφέρει  τόκο  από την ημερομηνία  έκ− δοσής  του  (18−5−2010) προς  επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο  ορίζεται ίσο  με  το  διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για  3−μηνη τοκοφόρο περίοδο  (3−month Euribor), στη  χρηματαγορά της  Ευρωζώνης, στις  11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε  τοκοφόρου περιόδου  πλέον ενός  περιθωρίου  το οποίο ορίζεται σε 3,0% για τα τρία  (3) πρώτα έτη  δη− λαδή  μέχρι  τις  15−6−2013 και  σε 4,0% για  τα  επόμενα έτη  και μέχρι τη λήξη του.
3. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος αρχίζει στις 18 Μαΐου
2010 και λήγει  στις  15 Ιουνίου 2010 (short coupon).
4. Το επιτόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα  στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3.
5. Ο τόκος υπολογίζεται με  βάση  τον  πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος  360 ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Σε περίπτωση που η ημερομηνία καταβολής  τόκου ή κεφα− λαίου είναι μη εργάσιμη  ημέρα τότε η πληρωμή γίνεται στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (preceding day convention).
6. Το συνολικό ποσό του πρώτου αυτού δανείου  ορί− ζεται σε δεκατέσσερα δισεκατομμύρια, πεντακόσια εκατομμύρια Ευρώ (€ 14.500.000.000,00).
7. Η αποπληρωμή του  κεφαλαίου θα γίνει  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Ημερομηνία αποπληρωμής    Κεφάλαιο αποπληρωμής
14−06−2013    €1.812.500.000,00
13−09−2013    €1.812.500.000,00
13−12−2013    €1.812.500.000,00
14−03−2014    €1.812.500.000,00
13−06−2014    €1.812.500.000,00
15−09−2014    €1.812.500.000,00
15−12−2014    €1.812.500.000,00
13−03−2015    €1.812.500.000,00
Σύνολο    €14.500.000.000,00
8. Για  την  έκδοση  του  δανείου αυτού  το  Ελληνικό Δημόσιο  καταβάλλει εφάπαξ  προμήθεια  ίση με 0,50% επί της ονομαστικής του αξίας.
9. Οι τόκοι  του  εν λόγω  δανείου  δεν  υπόκεινται  σε φορολόγηση.
10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι του δα− νείου όπως περιγράφονται στην από 8−5−2010 δανειακή σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (πλην της Ελλάδας  και της Γερμανίας)  και της KfW ως δανειστών  και της  Ελλάδας  ως δανειζόμενου και στο από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request for Funds for the first Loan.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό  έτος  2010, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές  πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις  αντίστοιχες πιστώσεις  που θα προβλέπονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου  χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου  2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F
21650    E<I>HMEPII THI KVBEPNHIEOI (TEVXOI AEVTEPO)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Λιγνάδης σε Μητσοτακη: Αν δεν το καταλάβεις, είσαι βραχύβιος κι εσυ και η Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι είδε μια φορά τον Λιγναδη, τον Αύγουστο στην Επίδαυρο. Έλα όμως που ο ίδιος ο Λιγναδης τον...

Ισόβια στα τρία κτήνη που μόλυναν το εθνόσημο βιάζοντας παιδάκι 5 χρονών, παιδί του ενός!

Δεν έχουν δικαστεί ακόμα! Τρία αδέλφια, μέλη των ΕΔ, βίαζαν και βασάνιζαν τον γιο του ενός!Βίαζαν και βασάνιζαν το παιδάκι επί τρία χρόνια τα...

Παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολαου για την παραίτηση Ταραντιλη

Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Νίκος Χατζηνικολαου χαρακτηρίζει δυσάρεστη εξέλιξη για την κυβέρνηση την παραίτηση του Χρήστου Ταραντιλη:Ο καθηγητής Ταραντίλης διαθέτει και...

Μεγαλείο ψυχής από τον Σπύρο Μπιμπιλα απέναντι στην Τατιανα Στεφανιδου

Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Σπύρος Μπιμπιλας μιλάει για το θέμα που έχει ανακύψει μετά από ένα ειρωνικό σχόλιο της Τατιάνας Στεφανιδου για...

Έκρηξη του Σπύρου Μπιμπιλα κατά της Τατιάνας Στεφανιδου στον αέρα της εκπομπής της

Ο δημοφιλής πρόεδρος του σωματείου των ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπιλας, είναι ένας ήρεμος και χαμηλών τόνων άνθρωπος, πάντα πρόθυμος να ρίξει τους τόνους και...

Παραίτηση, Κόλαφος του Χρήστου Ταραντιλη – Ρεσιτάλ αξιοπρέπειας από τον τέως κυβερνητικό εκπρόσωπο που αρνήθηκε να καλύπτει σκάνδαλα τύπου Λιγνάδη

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη μεγάλη τιμή να με ορίσετε Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.Οικογενειακοί λόγοι που προέκυψαν έκτοτε δεν μου...

Στις φυλακές της Τρίπολης ο Λιγναδης – Τραγική ειρωνία, μόλις 100 χιλιόμετρα από την Επίδαυρο

Ποιος να το φανταζόταν όταν το καλοκαίρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβαινε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Επίδαυρο για να δει την παράσταση του Λιγνάδη, λίγους...

Γουργουλιάνης: Παραπλανητικός ο τρόπος μέτρησης των κρουσμάτων – Οι πανδημίες κρατούν 1,5 χρόνο. Είμαστε στα όρια

Τον αποκαλούν «φωνής της λογικής» μέσα σε μία πανδημία που έχει μετατρέψει τους πάντες σε ειδικούς. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντής της...

Το ΕΛΙΑΜΕΠ «προειδοποιεί» για τουρκική εισβολή και σφαγή, στέλνοντας τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο

Τουρκική εισβολή στο Καστελόριζο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σφαγή ελλήνων και αιχμαλωσία των κατοίκων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης! Η ομιλία του Θάνου Βερέμη, του ΕΛΙΑΜΕΠ,...

Παραίτηση Ταραντιλη: Καταρρέει η κυβέρνηση λόγω Λιγνάδη και πηδάνε ένας ένας από το καράβι για να σωθούν

Δύσκολες ώρες για την κυβερνητική συνοχή. Η παραίτηση του Χρήστου Ταραντιλη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει φέρει τα πάνω κάτω στο κυβερνητικό...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Λιγνάδης σε Μητσοτακη: Αν δεν το καταλάβεις, είσαι βραχύβιος κι εσυ και η Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι είδε μια φορά τον Λιγναδη, τον Αύγουστο στην Επίδαυρο. Έλα όμως που ο ίδιος ο Λιγναδης τον...

Ισόβια στα τρία κτήνη που μόλυναν το εθνόσημο βιάζοντας παιδάκι 5 χρονών, παιδί του ενός!

Δεν έχουν δικαστεί ακόμα! Τρία αδέλφια, μέλη των ΕΔ, βίαζαν και βασάνιζαν τον γιο του ενός!Βίαζαν και βασάνιζαν το παιδάκι επί τρία χρόνια τα...

Παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολαου για την παραίτηση Ταραντιλη

Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Νίκος Χατζηνικολαου χαρακτηρίζει δυσάρεστη εξέλιξη για την κυβέρνηση την παραίτηση του Χρήστου Ταραντιλη:Ο καθηγητής Ταραντίλης διαθέτει και...

Μεγαλείο ψυχής από τον Σπύρο Μπιμπιλα απέναντι στην Τατιανα Στεφανιδου

Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Σπύρος Μπιμπιλας μιλάει για το θέμα που έχει ανακύψει μετά από ένα ειρωνικό σχόλιο της Τατιάνας Στεφανιδου για...

Έκρηξη του Σπύρου Μπιμπιλα κατά της Τατιάνας Στεφανιδου στον αέρα της εκπομπής της

Ο δημοφιλής πρόεδρος του σωματείου των ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπιλας, είναι ένας ήρεμος και χαμηλών τόνων άνθρωπος, πάντα πρόθυμος να ρίξει τους τόνους και...

Παραίτηση, Κόλαφος του Χρήστου Ταραντιλη – Ρεσιτάλ αξιοπρέπειας από τον τέως κυβερνητικό εκπρόσωπο που αρνήθηκε να καλύπτει σκάνδαλα τύπου Λιγνάδη

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη μεγάλη τιμή να με ορίσετε Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.Οικογενειακοί λόγοι που προέκυψαν έκτοτε δεν μου...