Καταγγελία-«βόμβα» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τους Κινέζους του ΟΛΠ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» καταγγέλλεται ότι ισχύει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, που έχει παραχωρηθεί στους Κινέζους της Cosco, σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να ερευνηθεί ο ρόλος τους ως βασικού μετόχου στον ΟΛΠ αλλά και την εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ η οποία διαχειρίζεται το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

  • Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος

Η καταγγελία έγινε από το νόμιμο εκπρόσωπο του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, δικηγόρο, Δημοσθένη Μπακόπουλο ο οποίος είχε διατελέσει επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, σύμβουλος του πρώην υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα και διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Ο κ. Μπακόπουλος κατέθεσε στις 7-10-2020 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για διεξαγωγή ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου της εισηγμένης ΟΛΠ ΑΕ στον Zhang Anming και της κατάρτισης σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Προβλήτα Ι ανάμεσα στην ΟΛΠ ΑΕ και στην ΣΕΠ ΑΕ.

Το αίτημα του κατατέθηκε, επίσης, προφανώς για δικές τους ενέργειες στους προέδρους της Εθνικής Αρχή Διαφάνειας, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ κοινοποιείται στους βουλευτές, στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριοτ της πόλης, τη Διεθνή Ναυτική Ένωση, ΣΕΝΑΒΙ, ΣΕΕΝ, ΕΕΝΜΑ αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διασφαλίσει τη δημοσιότητα της υπόθεσης.

Η καταγγελία υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς η ΟΛΠ ΑΕ είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η China COSCO Shipping Corporation Limited σε ποσοστό 51%. Ποσοστό 23% αυτών παρέμεινε στο ΤΑΙΠΕΔ και ποσοστό 26% αυτών παραμένει σε λοιπούς μετόχους.

Το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς όταν ανήκε στο Δημόσιο, παραχώρησε στις 25/11/2008 τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» (ΣΕΠ ΑΕ) θυγατρική της κινεζικής Cosco.

Αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί η υποπαραχώρηση από την ΟΛΠ ΑΕ στη ΣΕΠ ΑΕ του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά (πρόκειται για το Νέο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων ή Ν. ΣΕΜΠΟ) για διάστημα 30 ετών με την επιφύλαξη δύο πιθανών πενταετών παρατάσεων.

Η ΟΛΠ ΑΕ έχει διπλή ιδιότητα: Oρίζεται ρητά ως αναθέτουσα Αρχή και ταυτόχρονα ως Επιβλέπων Μηχανικός.

Η ΣΕΠ ΑΕ ορίζεται ρητά ως ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, ήτοι τη χρήση και εκμετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, η ΟΛΠ ΑΕ δικαιούται ιδίως να προβαίνει σε μονομερή παράταση της διάρκειας της σύμβασης, να εισπράττει το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΣΕΠ ΑΕ, προκειμένου να διαπιστώνει το ακριβές ύψος του καταβλητέου οικονομικού ανταλλάγματος, να ελέγχει τα αρχεία και τους λογαριασμούς της ΣΕΠ ΑΕ, προκειμένου να διαπιστώσει τα συνολικά έσοδα της τελευταίας, να συναινεί ή να μην συναινεί στην διαφοροποίηση της αρχικά συμφωνημένης δομής χρηματοδότησης της επένδυσης από ίδια κεφάλαια της ΣΕΠ ΑΕ, καθώς και σε κάθε αναχρηματοδότηση αυτής, να παρέχει ή να μην παρέχει σύμφωνη γνώμη σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ΣΕΠ ΑΕ, να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει μεταβιβάσεις μετοχών της ΣΕΠ ΑΕ, να επιβάλει και να εισπράττει ποινικές ρήτρες, να διεκδικεί αποζημίωση από τη ΣΕΠ ΑΕ για κάθε νόμιμη αιτία, να καταγγέλλει τη σύμβαση παραχώρησης και να ασκεί όλα τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη σύμβαση παραχώρησης.

Ως προς την εκτέλεση των έργων που είχε αναλάβει να εκτελέσει η ΣΕΠ ΑΕ στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, είχε οριστεί η Διεύθυνση Έργων της ΟΛΠ ΑΕ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ως Προϊσταμένη Αρχή, με σαφείς αρμοδιότητες εποπτείας της υλοποίησης έργων στους παραχωρούμενους στη ΣΕΠ ΑΕ προβλήτες, όπως ενδεικτικά η έγκριση ή απόρριψη των μελετών, που αφορούν στις δραστηριότητες της ΣΕΠ ΑΕ, η παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών και των υλικών, ο έλεγχος των εργασιών, η παροχή δεσμευτικών οδηγιών προς εργοληπτικές επιχειρήσεις, η πιστοποίηση των εργασιών κλπ.

Ο ελεγχόμενος είναι και ελέγχων;

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε στις 8/4/2016 τη σύμβαση πώλησης του 51% (+16% σε μελλοντικό χρόνο και υπό αυστηρές προϋποθέσεις) των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στην China COSCO Shipping Corporation Limited, έναντι συνολικού τιμήματος 368,5 εκατ. ευρώ.

Τότε ο ελέγχων ΟΛΠ και ο ελεγχόμενος ΣΕΠ ΑΕ είχαν το ίδιο αφεντικό: Τους Κινέζους της Cosco.

Μάλιστα σύμφωνα με το έγραφο με ημερομηνία 29/10/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΠ ΑΕ, μέχρι και σήμερα Πρόεδρος αυτής είναι ο κ. Feng Boming και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής είναι ο κ. Zhang Anming.

Στις 31/1/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΠ ΑΕ παρείχε προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Zhang Aming πληρεξουσιότητα για την υπογραφή σύμβασης διαχείρισης του Προβλήτα Ι με την ΟΛΠ ΑΕ.

Την 1/2/2020 η έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΕΠ ΑΕ αποφάσισε τροποποιήσεις στο καταστατικό της. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω τροποποιήσεις η ΣΕΠ ΑΕ έπαψε πλέον να είναι εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση και εκμετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ, διότι στους καταστατικούς της σκοπούς προστέθηκε η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (project management) και υποστήριξης (support) προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αναφορικά με τη συνολική διαχείριση της Προβλήτας Ι της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία και την εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στις 20/2/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ φέρεται να αποφάσισε την παροχή άδειας αναφορικά µε την κατάρτιση σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Προβλήτα Ι µεταξύ των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ.

Σύμφωνα με το με ημερομηνία 5/6/2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στις εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ (δηλαδή το Φεβρουάριο 2020), ο κ. Feng Boming συμμετέχει ως μέλος στο αποφασίζον όργανο της ΟΛΠ ΑΕ (στο Διοικητικό Συμβούλιο) και ταυτόχρονα είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΠ ΑΕ.

Στις 24/7/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ αποφάσισε την, λόγω παραιτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. FU Chengqiu, εκλογή του κ. Zhang Anming ως νέου μέλους του, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αποτέλεσμα; Ο κ. Zhang Anming είναι ταυτόχρονα Διευθύνων Σύμβουλος και της εισηγμένης ΟΛΠ ΑΕ και του παραχωρησιούχου αυτής ΣΕΠ ΑΕ.

Προφανώς διόλου συμπτωματικά ο κ. Zhang Anming είναι το πρόσωπο που υπέγραψε για λογαριασμό της ΣΕΠ ΑΕ τη σύμβαση διαχείρισης του Προβλήτα Ι, με αντισυμβαλλόμενη την ΟΛΠ ΑΕ, της οποίας αποτελεί πλέον το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Με την ίδια απόφαση, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ παρέμεινε ο κ. Feng Boming, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΠ ΑΕ.

Επομένως, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ συμμετέχει ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της αντισυμβαλλόμενής της ΣΕΠ ΑΕ…

Στην καταγγελία του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος και τέως διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Δ. Μπακόπουλος επισημαίνει πως σύμφωνα με το α. 2 παρ. 2 ν. 3016/2002:

«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας».

Η καταγγελία-«βόμβα» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο κ. Μπακόπουλος αναφέρει στην καταγγελία του για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΟΛΠ ΑΕ:

«Επειδή ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν αποτελεί απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά υποκατάστατο όργανο αυτού, με ανατεθειμένο σε αυτόν καθήκον την εκπροσώπηση της εταιρείας. Συνεπώς, δύναται και μόνος αυτός να καθορίζει τη στάση της εταιρίας σε σημαντικό αριθμό θεμάτων, χωρίς τούτο να μπορεί να ανατραπεί από μόνο το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί κατά τα λοιπά τη δυνατότητα εποπτείας του υποκατάστατου οργάνου.

Επειδή η σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται οπωσδήποτε σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο Διευθύνων Σύμβουλος νομικού προσώπου παραβαίνει την υποχρέωση πίστης που αυτονόητα υπέχει έναντι αυτού, είτε επιδιώκοντας ίδιο συμφέρον αντίθετο προς εκείνο του νομικού προσώπου είτε ενισχύοντας συμφέρον τρίτου, εκφεύγοντας από την οργανική υποχρέωσή του για την επίτευξη και προώθηση του εταιρικού σκοπού. Αυτονόητη συνέπεια της σύγκρουσης αυτής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος να κωλύεται να αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στην πραγματικότητα ενεργή υπέρ των συμφερόντων του νομικού προσώπου διοίκηση.

Επειδή, επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατό να παραγνωρισθεί το δεδομένο ότι τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επέλεξαν ως Διευθύνοντα Σύμβουλο εν γνώσει τους ένα πρόσωπο με εμφανή συνδρομή λόγων σύγκρουσης συμφερόντων, περιέρχονται, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, και τα ίδια σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αδυνατώντας να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο και εποπτεία στον εαυτό τους για την επιλογή αυτή, ώστε να καθίσταται δυσχερής η αποτελεσματική εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε περίπτωση.

Επειδή σύμφωνα με τον όρο 12.14 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, ο ΟΛΠ δε θα προχωρήσει χωρίς έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου σε καταγγελία ή τροποποίηση της σύμβασης υποπαραχώρησης με τη ΣΕΠ ΑΕ, εκτός εάν πρόκειται για καταγγελία ή τροποποίηση σε εκτέλεση τελεσίδικης απόφασης τακτικού ή διαιτητικού δικαστηρίου.

Επειδή σύμφωνα με τον σαφή όρο 12.15 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, το άρθρο 12 αυτής (εκτός των όρων 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 (α), 12.8 (δ), 12.8 (ε), 12.9, 12.12), που αφορά στη διαδικασία επιλογής υπεργολάβων και υποπαραχωρησιούχων από την ΟΛΠ ΑΕ, δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες ανάμεσα στην ΟΛΠ ΑΕ και θυγατρικές της, ενώ σύμφωνα με τον όρο 14.5 (γ) ως θυγατρική νοείται αποκλειστικά και μόνο εταιρεία σε σχέση με την οποία άλλη εταιρεία αποτελεί τη μητρική αυτής.

Επειδή οι μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ περιήλθαν μόνο κατά 51% στην China COSCO Shipping Corporation Limited. Ποσοστό 23% αυτών παρέμεινε στο ΤΑΙΠΕΔ και ποσοστό 26% αυτών παραμένει σε λοιπούς μετόχους.

Επειδή σε αντίθεση με την πολυμετοχική ΟΛΠ ΑΕ, η εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ είναι μονομετοχική. Συγκεκριμένα, στις 14/2/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 917202 επιστολή της ΣΕΠ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία μοναδική της μέτοχος είναι η αλλοδαπή εταιρεία COSCO Shipping Ports Limited.

Επειδή σύμφωνα με τον όρο 11 της σύμβασης παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ – ΣΕΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 3755/2009, απαγορεύεται η τροποποίηση του καταστατικού της ΣΕΠ ΑΕ, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΟΛΠ ΑΕ.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα εξής:

Στις 31/1/2020 η ΣΕΠ ΑΕ χορήγησε στο Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Zhang Anming πληρεξουσιότητα για υπογραφή με την ΟΛΠ ΑΕ της σύμβασης διαχείρισης του Προβλήτα Ι. Κατά το χρόνο χορήγησης αυτής της πληρεξουσιότητας, η υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης ΔΕΝ αποτελούσε καταστατικό σκοπό της ΣΕΠ ΑΕ !!!!!

Η αναγκαία τροποποίηση των καταστατικών σκοπών της ΣΕΠ ΑΕ αποφασίστηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 1/2/2020, δηλ. σε χρόνο μεταγενέστερο της χορηγηθείσας πληρεξουσιότητας !!!!!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΠ ΑΕ κ. Zhang Anming υπέγραψε την τροποποίηση του καταστατικού της, που του έδινε το δικαίωμα να υπογράψει σύμβαση διαχείρισης του Προβλήτα Ι με την ΟΛΠ ΑΕ, μια (1) ημέρα ΜΕΤΑ την παροχή της πληρεξουσιότητας για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, η οποία [πληρεξουσιότητα] δόθηκε στις 31/1/2020 για μια σύμβαση, που, στις 31/1/2020, βρισκόταν ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της ΣΕΠ ΑΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω τροποποίηση των καταστατικών σκοπών της ΣΕΠ ΑΕ αποτελούσε, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ – ΣΕΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 3755/2009, η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ συναίνεση της ΟΛΠ ΑΕ.

Όμως, με βάση τα αναρτημένα στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τη σύμβαση ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ στις 20/2/2020, ήτοι είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες ΜΕΤΑ την απόφαση της ΣΕΠ ΑΕ να τροποποιήσει το καταστατικό της.

Η ανωτέρω αλληλουχία γεννά εύλογες υπόνοιες ότι ΔΕΝ υπήρξε ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ συναίνεση της ΟΛΠ ΑΕ στην τροποποίηση του καταστατικού της ΣΕΠ ΑΕ (την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΠ ΑΕ κ.Zhang Anming είχε υπογράψει ήδη από την 1/2/2020), κατά παράβαση της κυρωθείσας με το ν. 3755/2009 σύμβασης παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ – ΣΕΠ ΑΕ. Ταυτόχρονα, οι εύλογες αυτές υπόνοιες, τις οποίες δια του παρόντος αιτούμαστε να διερευνήσετε, αποτελούν παράδειγμα των τετελεσμένων καταστάσεων, που δημιουργεί για την ΟΛΠ ΑΕ, η συμμετοχή στο Διοικητικό της Συμβούλιο του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της αντισυμβαλλόμενής της ΣΕΠ ΑΕ.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, από τα αναρτημένα στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχεία, δεν προκύπτει η με οποιοδήποτε τρόπο χορήγηση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της ΟΛΠ ΑΕ.

Επειδή, επιπρόσθετα, κατά το χρόνο χορήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ άδειας για τη σύναψη της σύμβασης διαχείρισης του Προβλήτα Ι με την ΣΕΠ ΑΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ συμμετέχει ο Πρόεδρος της ωφελούμενης από αυτήν τη σύμβαση ΣΕΠ ΑΕ (με βάση τη σύμβαση ΟΛΠ ΑΕ – ΣΕΠ ΑΕ, η δεύτερη εισπράττει παχυλή αμοιβή από την πρώτη για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης του Προβλήτα Ι) κ. Feng Boming. Για το λόγο αυτό αιτούμαστε με το παρόν να ερευνήσετε, όχι μόνο εάν ο κ. Feng Boming τήρησε προσηκόντως τις διατυπώσεις των α. 97 επ. ν. 4548/2018, αλλά και εάν στην προκειμένη περίπτωση η ταυτόχρονη ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πληρώνει για τη διαχείριση του Προβλήτα Ι (δηλ. της πολυμετοχικής ΟΛΠ ΑΕ), και του Προέδρου της εταιρείας, που πληρώνεται για τη διαχείριση αυτή (δηλ. της μονομετοχικής ΣΕΠ ΑΕ), πραγματικά λειτούργησε υπέρ των εταιρικών συμφερόντων της ΟΛΠ ΑΕ ή εάν τελικά παραβιάστηκε η ρητή απαγόρευση επιδίωξης ίδιων συμφερόντων του α. 2 παρ. 2 ν. 3016/2002».

Καταγγέλλεται σύγκρουση συμφερόντων ΟΛΠ και ΣΕΠ ΑΕ

Εξάλλου, ο κ. Μπακόπουλος καταγγέλλει πως δεν προκύπτει η διεξαγωγή έρευνας αγοράς, πριν την απόφαση της ΟΛΠ ΑΕ να αναθέσει τη διαχείριση του Προβλήτα Ι στην ΣΕΠ ΑΕ.

Αναφέρει σχετικά:

«Στη συνταχθείσα κατ’ άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4548/2018 ειδική έκθεση αξιολόγησης ορκωτού λογιστή περιέχονται μόνο γενικές αναφορές σε βάσεις δεδομένων, χωρίς, κατά τη δική μας αντίληψη, να έχει λάβει χώρα το πλέον αυτονόητο επιστημονικό προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής: η συγκέντρωση στοιχείων για τις χρεώσεις και τα τιμολόγια εταιρειών, που παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες υπό τις ίδιες συνθήκες, και η λήψη οικονομικών προσφορών για την παροχή των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών από εταιρείες ανταγωνιστικές στην ΣΕΠ ΑΕ ως προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ελλείψει των στοιχείων αυτών, είναι πραγματικά να απορεί κανείς πώς διαπιστώθηκε το εύλογο και δίκαιο της συγκεκριμένης σύμβασης, ιδίως όταν ο συντάξας ορκωτός λογιστής ρητά δηλώνει ότι «συνεπώς, δεν εκφέρουμε καμία άποψη, ούτε δίνουμε καμίας μορφής διαβεβαίωση για την ακρίβεια και πληρότητα των οικονομικών και άλλων στοιχείων στα οποία βασιστήκαμε κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας»!

Επειδή το αποτέλεσμα όλων των προαναφερόμενων είναι σήμερα πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ να συμμετέχει με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΠ ΑΕ κ. Zhang Anming και με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους ο Πρόεδρος της ΣΕΠ ΑΕ κ. Feng Boming.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ανάμεσα στις εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ υφίστανται πλέον δυο συμβάσεις (η κυρωθείσα με το ν. 3755/2009 σύμβαση παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και η καταρτισθείσα τον Απρίλιο 2020 σύμβαση διαχείρισης του Προβλήτα Ι), είναι πρόδηλο ότι στο πρόσωπο των ανωτέρω μελών (Feng Boming, Zhang Aming) υφίσταται διαρκής σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι η μεν ΟΛΠ ΑΕ επιδιώκει την αποκομιδή του μεγαλύτερου δυνατού τιμήματος και την άσκηση αυστηρής εποπτείας (επιβολή ποινικών ρητρών, άσκηση δικαιώματος καταγγελίας), ενώ η ΣΕΠ ΑΕ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το δικό της οικονομικό όφελος και να αποφύγει την καταβολή ποινικών ρητρών και την καταγγελία των συμβάσεων αυτών λόγω παράβασης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Είναι πραγματικά αδύνατον οι κκ. Feng Boming και Zhang Aming να εξυπηρετήσουν τους ανωτέρω εταιρικούς σκοπούς ταυτόχρονα και για την ΟΛΠ ΑΕ και για την ΣΕΠ ΑΕ.

Επειδή, περαιτέρω, το Παρατηρητήριο έχει δεχτεί καταγγελίες ότι η υφιστάμενη σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο των κκ. Feng Boming και Zhang Aming έχει ήδη επιφέρει επιδίωξη συμφέροντος αντίθετου προς εκείνο της ΟΛΠ ΑΕ, με πρακτικό αποτέλεσμα ενδεχόμενη απόκλιση από την οργανική υποχρέωσή επίτευξης και προώθησης του εταιρικού σκοπού της πολυμετοχικής ΟΛΠ ΑΕ, την εύνοια ενός μόνο από τους μετόχους της ΟΛΠ ΑΕ και ενδεχομένως την έλλειψη ενεργής υπέρ του συνόλου των μετόχων της πολυμετοχικής ΟΛΠ ΑΕ διοίκησης».

«Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»;

Επιπλέον ο κ. Μπακόπουλος υποστηρίζει πως με βάση καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση του:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ αποφάσισε τη διαγραφή τόκων ενοικίων, που η ΣΕΠ ΑΕ είχε καθυστερήσει να καταβάλει στην ΟΛΠ ΑΕ.
Αρμόδιο πρόσωπο για την υλοποίηση τεχνικών έργων τόσο στην ΟΛΠ ΑΕ, όσο και στη ΣΕΠ ΑΕ είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο (…) Λαμβάνοντας υπόψιν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ ΑΕ – ΣΕΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 3755/2009, η ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί εκ του νόμου Επιβλέποντα Μηχανικό, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή της ΣΕΠ ΑΕ, είναι εύλογο να αναρωτηθούμε, εάν η ανωτέρω καταγγελία αποδειχθεί αληθινή, πώς είναι δυνατόν το πρόσωπο αυτό να ασκεί εποπτεία … στον εαυτό του και εάν τυχόν η άσκηση εποπτείας από το πρόσωπο αυτό στον εαυτό του προάγει το εταιρικό συμφέρον της πολυμετοχικής ΟΛΠ ΑΕ ή της μονομετοχικής ΣΕΠ ΑΕ.
Στη ΣΕΠ ΑΕ κατέχουν θέσεις ευθύνης (Τμηματάρχες, Διευθυντές κλπ) πρόσωπα τα οποία για τα ίδια ακριβώς θέματα κατέχουν θέσεις ευθύνης και στην ΟΛΠ ΑΕ, με αποτέλεσμα ως στελέχη του ΟΛΠ ΑΕ να εποπτεύουν τον … εαυτό τους για όσα ενεργούν ως στελέχη της ΣΕΠ ΑΕ.
Επειδή η κατάρτιση σύμβασης διαχείρισης του Προβλήτα Ι ανάμεσα στις εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ, χωρίς εν προκειμένω να τηρηθούν τα οριζόμενα στον όρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ, είναι παράνομη, διότι, ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι η εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ, η ΣΕΠ ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θυγατρική της, σύμφωνα με τον όρο 14.5 (γ) της σύμβασης αυτής.
Για τους παραπάνω λόγους, ο τέως διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Δ. Μπακόπουλος, καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Ρυθμιστική Αρχής Λιμένων και το ΤΑΙΠΕΔ για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες.

Υποβάλει μάλιστα αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης, προκειμένου να κατατεθούν σχετικά έγγραφα και στοιχεία.

πηγή: www.newsbreak.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ