1/08/2021

Το νέο σχέδιο νόμου περί εξοπλισμών – Ποιες οι σημαντικότερες τροποποιήσεις

Στη διαβούλευση ο νέος νόμος περί εξοπλισμών, τον οποίο επεξεργάστηκε ο γγ του ΥΠΕΘΑ Αντώνης Οικονόμου λόγω και της εμπειρίας που είχε από τη προηγούμενη θητεία του επί κυβέρνησης Σαμαρά. Ίσως γι΄ αυτό και ο νόμος που βγήκε στη διαβούλευση στηρίζεται στον υπάρχοντα. Ο στόχος του νέου είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Screenshot 2020 11 25 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗ... 1

Όλο το νόμο μπορείτε να τον διαβάσετε ΕΔΩ

Ποιες είναι οι σημαντικότερες τροποποιήσεις;

•Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των 30.000.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των ορίων της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ (428.000 ευρώ για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και 5.350.000 ευρώ για συμβάσεις έργων), η απόφαση λαμβάνεται από τον  ΥΕΘΑ κατά την κρίση του για τη μη εισαγωγή στο ΚΥΣΕΑ, με εξαμηνιαία απολογιστική ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αντί της διαδικασίας εισαγωγής του θέματος για λήψη απόφασης από το ΚΥΣΕΑ και διατύπωση γνώμης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Χρονική επίσπευση της διαδικασίας τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών.

• Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης συμφωνιών-πλαίσιο ως συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, όταν δεν μπορούν εκ των προτέρων να συμφωνηθούν λεπτομερειακά οι όροι, με την περιγραφή ουσιωδών όρων και την μετέπειτα εξειδίκευση των όρων διά της σύναψης των κατ’ ιδίαν εκτελεστικών συμβάσεων. Πρόκειται για νέα ρύθμιση. Χρονική επίσπευση των διαδικασιών τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών.

•Η ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων συγκροτούν τις επιτροπές των διαγωνισμών αντί του κ. ΥΕΘΑ. Χρονική επίσπευση της διαδικασίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

• Καθορίζονται Επιτροπές Διαπραγματεύσεων για κατάρτιση συμβάσεων και διακρατικών συμφωνιών και αποφεύγεται η υποβολή ενημερωτικών εισηγήσεων για λήψη απόφασης από  ΥΕΘΑ. Όλες οι επιτροπές των διαγωνισμών πλέον συγκροτούνται από την ΓΔΑΕΕ ή τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων ανάλογα με την αρμοδιότητά τους. Χρονική επίσπευση των διαδικασιών τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

• Με την περιγραφή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας προσφυγής στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ σε συνάρτηση με τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες για την σύναψη διακρατικών συμφωνιών του άρθρου 17 του ν.3978/2011, δημιουργείται ένα πλαίσιο ταχείας απόκρισης σε περιόδους κρίσης ή έντασης προς τον σκοπό προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Χώρας. Πρόκειται για νέα διάταξη, ωστόσο προβλεπόταν γενικά η δυνατότητα εξαίρεσης από την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ στο άρθρο 16 του ν.3978/2011. Χρονική επίσπευση των διαδικασιών σε σχέση με τις συνήθεις διαδικασίες του ν. 3978/11 – σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων – τουλάχιστον (10) μηνών.

• Η πλέον αξιοσημείωτη τροποποίηση στη διαγωνιστική διαδικασία επέρχεται με την πρόβλεψη στο άρθρο 34 για χρήση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και υπό όρους χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα και με όσα ισχύουν πλέον με το ν.4412/16 για τις εν γένει δημόσιες συμβάσεις. Η εν λόγω πρόβλεψη στοχεύει στη μείωση του χρόνου και την απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και ελέγχου πιστοποιητικών και είναι σύμφωνη με τη «Σύσταση (ΕΕ) 2018/624 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2018, για τη διασυνοριακή πρόσβαση των υποπρομηθευτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της άμυνας στην αγορά». Εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, μη απαλλασσόμενου του αναδόχου να προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών σε επόμενο στάδιο πριν την κατακύρωση της προμήθειας. Πρόκειται για νέα διάταξη. Χρονική επίσπευση κατά το αρχικό στάδιο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

• Καθορίζεται σαφώς το ΓΕ του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο προς αξιοποίηση εξοπλισμός, ως ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων προς τον ΥΕΘΑ, καθώς και τα επιμέρους στάδια για την υλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης. Αποσαφηνίζεται, απλοποιείται και επιταχύνεται περαιτέρω η διαδικασία αξιοποίησης του εν λόγω στρατιωτικού εξοπλισμού τουλάχιστον κατά (5) μήνες.

• Η μείωση του ύψους των εγγυητικών επιστολών (κατά βάση από 5% σε 2%), λαμβανομένου υπόψη και του οικονομικού μεγέθους των συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας οδηγεί σε ευχερέστερη έκδοση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εκτιμάται ότι θα επέλθει χρονική επίσπευση της διαδικασίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

• Καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία ως μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, προσφέροντας αξιόπιστες και ταχείες μεθόδους επίλυσης διαφορών, αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους και χρόνο προς όφελος τόσο της δικαιοσύνης όσο και της αναθέτουσας αρχής και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαιτητική επίλυση διαφορών προβλέπεται ήδη ρητά στην ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 176 του ν.4412/2016) για τον τομέα των δημοσίων έργων. Χρονική επίσπευση τουλάχιστον ενός έτους (1) σε σχέση με τις οριστικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.

• Η μη υπαγωγή σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των εκτελεστικών συμβάσεων κάτω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 324 του ν.4700/2020, εφόσον έχουν ελεγχθεί οι συμφωνίες – πλαίσιο, οδηγεί σε σημαντική επίσπευση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

•Η αποτύπωση σαφών προϋποθέσεων κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να μην κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όταν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την συνέχιση της σύμβασης, συμβάλλουν στην επίσπευση των αντίστοιχων διαδικασιών.

• Η περιγραφή των προϋποθέσεων τροποποίησης των συμβάσεων ή των συμφωνιών – πλαίσιο μέχρι του ποσοστού του 30% της αρχικής αξίας του οικονομικού αντικειμένου τους υπό προϋποθέσεις συντείνουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών τροποποίησης.

Τροποποιούνται 25 άρθρα της ισχύουσας νομοθεσίας (4 άρθρα του ν. 3883/2010, 15 άρθρα του ν.3978/2011 και 6 άρθρα του ν.3433/2006).

Καταργούνται 15 άρθρα της ισχύουσας νομοθεσίας (2 άρθρο του ν. 3978/2011, 1 άρθρο του ν. 3883/2010 και 12 άρθρα του ν.3433/2006).
Εισάγονται 11 νέα άρθρα (7 άρθρα στον ν.3978/2011 και 4 άρθρα στον ν. 3433/2006).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ