Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Τροπολογία οκτώ βουλευτών του ΚΙΝΑΛ : Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο:  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Θέμα: «Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων»

Αιτιολογική Έκθεση

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ), με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3187/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010, έχει αναγνωριστεί ως Ανώτατη Σχολή από την Πολιτεία. Τα δε πτυχία των αποφοίτων της είναι ισότιμα/ισοδύναμα με εκείνα των ΑΕΙ της χώρας.

Τα ΑΕΙ της χώρας δέχονται για μεταπτυχιακές σπουδές τους αποφοίτους Αξιωματικούς της Σχολής Ικάρων με το βασικό τους πτυχίο. Επίσης, οι επαγγελματικοί φορείς του εξωτερικού αποδέχονται τους εν λόγω αποφοίτους στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς τους.

Πέραν των ανωτέρω, η Σχολή Ικάρων έχει αξιολογηθεί από το 2015 από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ νέα αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για τον ίδιο λόγο τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων πληρούν τις προϋποθέσεις ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και εγγραφής τους ως τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. λόγω διδακτικού προγράμματος και συνάφειας των εκπαιδευτικών μαθημάτων – ωρών.

Με το π.δ. 99/2018 (187 Α’) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα” έγινε η ρύθμιση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορούσε στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Η ρύθμιση όμως αυτή δεν περιέλαβε και τους πτυχιούχους μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι λαμβάνουν αντίστοιχη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αυτή των πτυχιούχων μηχανικών, αντίστοιχης ειδικότητας, άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής.

Στις διατάξεις του ανωτέρου προαναφερόμενου π.δ. και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι: “η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.»”.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 “περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ Α’ 430), καθορίζονται τα Τμήματα και οι Σχολές των διπλωματούχων/πτυχιούχων μηχανικών, στους οποίους όμως δεν περιλαμβάνονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατίθεται με σκοπό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών της Σχολής Ικάρων, ώστε να αρθεί η υφιστάμενη σε βάρος τους αδικία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο:  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο ….

1.      Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 99/2018 (Α΄ 187), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80)».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Αχμέτ Ιλχάν

Χαρά Κεφαλίδου

Ανδρέας Λοβέρδος

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Παπανδρέου

Γιώργος Φραγγίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ