Ἀντί γιά παροχές, φόροι!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

400 εὐρώ ἐτησίως γιά ὑποχρεωτική ἀσφάλιση ἀκινήτων – «Πλημμυρόσημο» στούς λογαριασμούς κοινῆς ὠφελείας καί στίς ἐπιχειρήσεις μέ μεγάλο τζίρο – Ἔρχεται καί νέα αὔξησις στά ἐπιτόκια στεγαστικῶν δανείων – Πλήρης ἀνατροπή τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πλημμύρες στήν Θεσσαλία ὄχι μόνον ἀκύρωσαν τίς σχεδιαζόμενες παροχές στά νοικοκυριά, ἀλλά ὁδηγοῦν τήν Κυβέρνηση στήν ἀπόφαση γιά ἐπιβολή ἑνός νέου φόρου, προκειμένου νά χρηματοδοτηθεῖ τό κόστος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν ἀπό τίς φυσικές καταστροφές. Ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξης Πατέλης ἐπιβεβαίωσε χθές τό σχετικό δημοσίευμα τῆς Ἑστίας γιά «Πλημμυρόσημο στίς ἐπιχειρήσεις», τονίζοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις σχεδιάζει ἕνα νέο τέλος γιά τήν αὔξηση τῶν πόρων γιά τίς φυσικές καταστροφές, τό ὁποῖο θά ἀνακοινώσει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς 87ης ΔΕΘ. Ὁ κ. Πατέλης, μιλῶντας στό ραδιόφωνο τοῦ «Σκάι», εἶπε ὅτι στόχος εἶναι νά αὐξηθεῖ τό ἀποθεματικό τοῦ ποσοῦ πού διαθέτει κάθε χρόνο τό κράτος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καί ὅτι θά πρόκειται γιά ἕνα τέλος «δίκαια κατανεμημένο».

Σημειώνεται ὅτι οἱ πόροι πού προβλέπονται στόν κρατικό προϋπολογισμό γιά ἔκτακτες ἀνάγκες εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 1 δισ. εὐρώ ὡς ἀποθεματικό καί ἔχουν ἐξαντληθεῖ. Γιά αὐτόν τόν λόγο ἐπιδιώκεται ἡ δημιουργία ἑνός «κουμπαρᾶ» γιά τίς φυσικές καταστροφές πού θά καθιστᾶ πιό ἄμεση τήν βοήθεια τῶν πληγέντων σέ μελλοντικά φαινόμενα κλιματικῆς κρίσεως.

Οἱ πληροφορίες πού κυκλοφοροῦν εἶναι πολλές καί κάνουν λόγο γιά ἕνα τέλος πού δέν θά ἔχει καθολικό χαρακτῆρα, γιατί μία τέτοια κίνησις θά μποροῦσε νά προκαλέσει κοινωνικές ἀντιδράσεις.

Πρόκειται γιά μία στοχευμένη παρέμβαση μέ ἐπίκεντρο τίς ἐπιχειρήσεις μέ μεγάλη κερδοφορία. Θά μποροῦσε, ἀναφέρουν κυβερνητικές πηγές, νά ἐπιβληθεῖ γιά παράδειγμα σέ ἐπιχειρήσεις μέ μεγάλη κερδοφορία πού ἀπασχολοῦν ἀπό 50 ἐργαζομένους καί ἄνω.

Σύμφωνα μέ ἄλλο σενάριο δέν ἀποκλείεται νά ἐπιβληθεῖ μέσῳ κάποιας ὑπηρεσίας καί νά κατευθύνεται ἀπ’ εὐθείας στόν Προϋπολογισμό. Κάποιες ἄλλες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τό τέλος θά ἔχει ἐθελοντικό χαρακτῆρα, θά ἀπευθύνεται κατά βάσιν στούς «ἔχοντες» καί δέν ἀποκλείεται νά συνδέεται μέ κάποια φορολογικά κίνητρα. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προεξοφλοῦν κινήσεις ἀπό τίς μεγάλες ἐπιχειρήσεις τῆς χώρας, τήν ὥρα πού ὁ μέσος δανειολήπτης θά ἐπιβαρυνθεῖ μέ τήν 10η αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τοῦ στεγαστικοῦ δανείου του.

Σημειώνεται ὅτι ἡ Σλοβενία, ἡ ὁποία ἐπλήγη ἀπό πλημμύρες τόν περασμένο Αὔγουστο, ἐπέβαλε φόρο στό 0,2% τοῦ συνολικοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν τραπεζῶν γιά διάστημα 5 ἐτῶν. Ἡ Κυβέρνησις ὑπολογίζει ὅτι θά εἰσπράξει ἔτσι 100 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως ἤ συνολικά 500 ἑκατ. εὐρώ ἐνῷ ἔχει ἐκτιμήσει τό κόστος τῆς καταστροφῆς ἀπό τίς πλημμύρες σέ 7 δισ. εὐρώ. Οἱ τράπεζες τῆς Σλοβενίας εἶδαν ἀθροιστικῶς τά κέρδη τους νά αὐξάνονται κατά 145% στά 467 ἑκατ. εὐρώ τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους.

Ταυτοχρόνως, ὁ κ. Πατέλης ἀνεφέρθη στό ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀσφαλίσεως τῶν κατοικιῶν ἀπό φυσικές καταστροφές πού ἐπανεξετάζει ἡ Κυβέρνησις. «Πρέπει νά ἀλλάξει καί ἡ συμπεριφορά μας καί νά δοῦμε καί τό ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀσφάλισης. Δέν εἶναι εὔκολο, δέν εἶναι καί ἡ λύση στό πρόβλημα, οἱ ὑποδομές κοστίζουν, ὅμως, ἔχει καί μιά διάσταση δικαιοσύνης καί ἡ ὑποχρεωτικότητα μπορεῖ νά ὁδηγήσει καί σέ χαμηλότερο κόστος ἀσφάλισης» ὑπεστήριξε. Βασικός στόχος εἶναι νά αὐξηθεῖ τό ποσοστό τῶν κατοικιῶν πού εἶναι ἀσφαλισμένες, τό ὁποῖο παραμένει σέ χαμηλά ἐπίπεδα, γύρω στό 17% συγκριτικῶς πρός ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ. Αὐτήν τήν στιγμή ὑποχρεωτική εἶναι ἡ ἀσφάλισις σέ Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, ἀλλά καί Ρουμανία.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός τῶν κατοικιῶν πού ἀσφαλίζονται στήν χώρα μας ὀφείλεται στό γεγονός τῆς ὑποχρεώσεως πού ἀπορρέει λόγῳ τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτου μέσῳ δανεισμοῦ. Μέσα σέ 1,5 χρόνο ἀπό τήν θέσπιση τοῦ νέου πλαισίου Κρατικῆς Ἀρωγῆς, ἐχορηγήθησαν περισσότερα ἀπό 191 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού δοκιμάστηκαν ἀπό φυσικές καταστροφές ἀνά τήν ἐπικράτεια.

Μέ τήν ὑποχρεωτική ἀσφάλιση ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὑπάρχει μικρότερη ἐπιβάρυνσις γιά τά κρατικά ταμεῖα ἀπό τίς ἀποζημιώσεις, ἐνῷ θά ἐνισχυθοῦν τά ἔσοδα ἀπό τόν φόρο 15% ἐπί τῶν καταβαλλόμενων ἀσφαλίστρων. Σέ σύνολο 6.371.901 κατοικιῶν στήν χώρα μας, ἀσφαλισμένες εἶναι μόνον 1.074.053. Ἄν ἀσφαλιστοῦν 200.000 νέες κατοικίες μέ μέσο ἐτήσιο ἀσφάλιστρο 155 εὐρώ, τό ἔσοδο γιά τόν κρατικό προϋπολογισμό θά προσεγγίσει τά 10 ἑκατ. εὐρώ, μόνο ἀπό φόρο ἀσφαλίστρων καί φόρο ἐπί τῶν κερδῶν τῶν ἀσφαλιστικῶν ἐπιχειρήσεων. Στό προσχέδιο τοῦ Κλιματικοῦ Νόμου συμπεριελαμβάνετο ἄρθρο τό ὁποῖο προέβλεπε τήν ὑποχρεωτική ἀσφάλιση τῶν νέων κτηρίων πού βρίσκονται σέ ζῶνες ὑψηλῆς τρωτότητος. Ὡστόσο, στό τελικό σχέδιο τοῦ Νόμου, τό σχετικό ἄρθρο ἀπεσύρθη, καθώς ἐτέθησαν θέματα πού σχετίζονται μέ τήν πιθανή σημαντική αὔξηση τῶν ἀσφαλίστρων ἐξ αἰτίας τῆς περιορισμένης βάσεως ἀσφαλίσεως.

estianews.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ