120 δόσεις: Τα 18 SOS για τη νέα ρύθμιση.

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις -όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του σχετικού νόμου 4611/2019 από το νόμο 4621/2019- παρέχει σε εκατομμύρια ενδιαφερόμενους φορολογούμενους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι διευκρινίσεις παρέχονται με τη μορφή 18 ερωταπαντήσεων πάνω σε βασικά θέματα εφαρμογής του ν. 4611/2019.
Οι ερωταπαντήσεις έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

1 Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4611/2019;

α) Υποχρεωτικά: Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης).
β) Προαιρετικά:
* Οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης.
* Οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 (σε 12-24 δόσεις).
* Οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 (σε 12-24 δόσεις).
* Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών (παρ. 5 αρθρ. 5 ν. 2275/1994).
* Οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31η.12.2018.

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;

* Για τα φυσικά πρόσωπα: Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
* Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού / μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το έτος διακοπής εργασιών.

3 Σε περίπτωση που έχω οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου, πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία και συνεπώς πρέπει να υποβάλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή ΔΟΥ Οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της ΔΟΥ / Ελεγκτικού Κέντρου, όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

4 Μπορώ να ρυθμίσω μέρος των προαιρετικά υπαγόμενων στη ρύθμιση οφειλών μου;

Ναι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης.

5 Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη και από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;

* Για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολικό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι 10.000 ευρώ, χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
Για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό), υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
• Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα), χορηγείται αποκλειστικά ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
* Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα) και οφειλές από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, παρέχεται ρύθμιση σε έως 36 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
* Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα) και οφειλές που προέρχονται από τακτική αιτία (π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) παρέχεται ρύθμιση σε έως 24 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.

6 Πώς θα ρυθμίσω οφειλές νομικού προσώπου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και οφειλές που ρυθμίζονται άλλες σε 24 δόσεις και άλλες σε 36 δόσεις;

Πρέπει να υποβάλετε δύο αιτήσεις ρυθμίσεων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet, κατά την επιλογή του τύπου ρύθμισης σε «Εως 24 δόσεις» ή «Εως 36 δόσεις» εμφανίζονται κατά περίπτωση τα χρέη που υπάγονται σε κάθε έναν από τους ανωτέρω τύπους.

7 Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές νομικού προσώπου κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε «Έως 24 δόσεις» ή «Εως 36 δόσεις». Μπορώ να υπαχθώ σε ρύθμιση 120 δόσεων;

Ναι εάν η συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή είναι έως 1.000.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

8 Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση ν. 4611/2019. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να δηλώσω ποσό προκαταβολής;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).

9 Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση ν. 4611/2019 και πληρώνω ποσό δόσης 30 ευρώ, λόγω του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης που ίσχυε αρχικά. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθώ σε ρύθμιση με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).

10 Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου με ρύθμιση ν. 4611/2019. Μπορώ να υποβάλω εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση και οφειλή μου που βεβαιώθηκε το 2019 και αφορά υποχρέωση του έτους 2013;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση, επιλέγοντας:
α) το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019» στην αρχική σελίδα της αίτησης ρύθμισης (Ρ6) και
β) το πεδίο με το ποσό των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31η.12.2018.

11 Από πότε ισχύει το μειωμένο επιτόκιο (3% από 5%) με το οποίο επιβαρύνεται το πρόγραμμα ρύθμισής μου;

Οι ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα υπολογιστούν αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο (3%) μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4621/2019 (31/7/2019).

12 Πού και πότε πληρώνω την προκαταβολή ή τις δόσεις της ρύθμισής μου;

Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή, σε περίπτωση ρύθμισης με προκαταβολή, πληρώνεται στους φορείς είσπραξης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με την ίδια ΤΡΟ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

13 Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής) της ρύθμισής μου;

Από το μενού «Ρυθμίσεις / 2. Προβολή Αίτησης» επιλέγετε τον τύπο και το έτος ρύθμισης και εμφανίζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχετε υποβάλει. Στη συνέχεια επιλέγετε «Προβολή αίτησης» της ρύθμισης. Στην τελευταία γραμμή της εκτύπωσης των στοιχείων της ρύθμισης εμφανίζεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

14 Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών; Τι να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση, έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (30.9.2019) και να πληρώσετε με τη νέα ΤΡΟ, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας, σε φορέα είσπραξης.

15 Κατά την είσοδό μου στην «Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019» εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχει ασυμφωνία κατά την πίστωση των πληρωμών σας, η οποία τακτοποιείται στη ΔΟΥ προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλές σας». Τι να κάνω;

Το μήνυμα εμφανίζεται στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής πίστωση ποσού άνω των 50 ευρώ και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο για την τακτοποίησή της.

16 Εχω ρύθμιση Ρ2 (πάγια 12 δόσεων) που περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος έτους 2017 και ληξιπρόθεσμη οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019. Υπέβαλα αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019 και θέλω να ρυθμίσω την οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019, η οποία δεν εντάσσεται στη ρύθμιση ν. 4611/2019. Τι να κάνω;

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας (Ρ6) στο TAXISnet, θα πρέπει να πληρώσετε την α’ δόση ή την προκαταβολή σε περίπτωση που δηλώσατε ποσό προκαταβολής, εντός τριών εργάσιμων ημερών. Οταν η κατάσταση της ρύθμισης Ρ6 γίνει «Επικυρωμένη» στο TAXISnet, επιλέγετε τη ρύθμιση (Ρ2) και υποβάλετε αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε την οφειλή από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019.

Κούρεμα οφειλής μέσω προκαταβολής

17 Πώς δηλώνω προκαταβολή ποσού και πώς επηρεάζεται το πρόγραμμα ρύθμισης;
Για να δηλώσετε ποσό προκαταβολής, επιλέξτε πρώτα το πρόγραμμα ρύθμισης και τον αριθμό δόσεων που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο «Υπολογισμός ποσού δόσης». Στη συνέχεια συμπληρώστε στο πεδίο «Προκαταβολή» που εμφανίζεται, το ποσό προκαταβολής, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που επιλέξατε. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο «Επανυπολογισμός ποσού δόσης», ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός δόσεων και το ποσό μηνιαίας δόσης, όπως διαμορφώθηκαν λόγω της προκαταβολής. Με την προκαταβολή χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Μένουν εκτός… τακτοποίησης

18 Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;
* Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
* Οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους.
* Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση ν. 4305/2014 ή ν. 4321/2015 (100 δόσεων) ή σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού οι οποίες απολέσθησαν μετά την 6η.5.2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ν. 4611/2019).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ