Το “Φράγμα Πύλης Τρικάλων” και η κακοκαιρία “Daniel”

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«“Φράγμα Πύλης, Τρικάλων”: Περισσότερες από δύο φορές, θα το γέμιζε ο “Πορταϊκός Ποταμός, μειώνοντας κατά 74 εκατομμύρια m3, περίπου, την πλημμύρα του κάμπου της Θεσσαλίας, στην κακοκαιρία “Daniel (~642,60 mm βροχής)».

Θωμάς Παπαλάσκαρης

Πολιτικός Μηχανικός, Υδρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υδραυλικών Έργων

Κατά το πρόσφατο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “Daniel, ο «Ποταμός Πορταϊκός»,μετέφερεστην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το Φράγμα Πύλης, (η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του «“Δήμου Πύλης”, “Νομού Τρικάλων”»), συνολικά “[(73.784.300), (εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια)]” “[(μ3), (κυβικά μέτρα)]τόνους) νερού και με μέγιστη παροχή «608,80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «608,80 m3/sec»),[1,2,4,5,6.1,6.2,7,8.1-8.7].

Το «Φράγμα Πύλης», (του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων»), έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ωφέλιμο όγκο ίσο με «[(36Χ106), (36.000.000), (τριάντα έξι εκατομμύρια)] [(κυβικά μέτρα), (κ.μ.), (μ3), (m3)]» και κατά συνέπεια, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας «Daniel» θα μπορούσε να γεμίσει περισσότερες από δύο φορές [11].

Η συγκεκριμένη βροχόπτωση, οι οποία μάλιστα, προκάλεσε πολλές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ήταν, αναλυτικά: «04/09/2023 (0,60 mm)», «05/09/2023 (58,60 mm)», «06/09/2023 (415,20 mm)», «07/09/2023 (165,80 mm)», και «08/09/2023 (2,40 mm)», («συνολικό ύψος βροχόπτωσης πέντε συνεχόμενων ημερών: 642,60 mm») γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της κατασκευής του «Φράγματος Πύλης», του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων»[6.1,6.2,7,8.1-8.7].

Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Ποταμού Πορταϊκού, έως την προβλεπόμενηθέση κατασκευής τουΦράγματος Πύλης”,Δήμου Πύλης,Νομού Τρικάλων”», στο σημείο που βγαίνει από την συγκεκριμένη υποδιαίρεση της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «3ηςΤάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=36.535,40 μ.μ.» 11 ρέματα») ως επί το πλείστον,ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=16.960,30 μ.μ.», 7 ρέματα»)ως επί το πλείστον,ορεινά και ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=6.371,08 μ.μ.» 2 ρέματα») ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=59.866,78 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3)TOTAL=59,867 χιλιόμετρα»)20 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Πορταϊκού, έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί τοΦράγμα Πύλης”,Δήμου Πύλης,Νομού Τρικάλων» είναι ίσο με «129.953,20 στρέμματα» [(«129,95 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα: 1).το «97,45%» του εμβαδού της επιφάνειαςτης λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων» και 2). το «2,45%» του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας» (1,2,4).

Ο «Ποταμός Πoορταϊκός» (ή «Πορτιάτης Ποταμός»), στην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Πύλης» του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων», είναι παραπόταμος του «Πηνειού Ποταμού». Πηγάζει στην περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς «Στουρναραίϊκα» και «Παλαιοκαρυά», του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων» και ακολουθώντας ροή προς «ΝΔ-ΒΑ», διασχίζει την πόλη της «Πύλης», του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων» και εκβάλλει στον «Πηνειό Ποταμό» [9.1,9.2].

IMG 1213

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» (επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Πορταϊκού Ποταμού που αντιστοιχεί έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί τοΦράγμα Πύλης», η οποία βρίσκεται περίπου στην θέση ανάμεσα στον οικισμό «Κοτρώνιο» και στον οικισμό «Πύλη»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» (γραμμές με «έντονη μπλε» απόχρωση με διαβάθμιση του πάχους της γραμμής, όπου το πάχος της κάθε γραμμής εξαρτάται από την “τάξη” του εκάστοτε ρέματος που αντιπροσωπεύει δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η “τάξη” του ρέματος τόσο παχύτερη είναι και η αντίστοιχη γραμμή που το αντιπροσωπεύει), των «οικισμών του Δήμου Πύλης», των «οικισμών του Δήμου Μουζακίου», των «οικισμών του Δήμου Αργιθέας» και των «οικισμών του Δήμου Τρικκαίων» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), του «περιγράμματος του “Δήμου Πύλης», του «περιγράμματος του “Δήμου Μουζακίου», του «περιγράμματος του “Δήμου Αργιθέας”»και του «περιγράμματος του “Δήμου Τρικκαίων”» (γραμμές με «μαύρη απόχρωση»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4],μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετικήδιαδικτυακή «πλατφόρμα»Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»),[1,2,4].

——————————————————————————-———————————-

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένορεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-08/09/2023” (“642,60 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την,προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «608,80κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «608,80 m3/sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «73.784.300 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «73.784.300m3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένορεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel»), (η ανάλυση και οι υπολογισμοί έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «HECHMS» του «U.S.A. ArmyCorps of Engineers» δηλαδή του «Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α.») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

IMG 1214

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-08/09/2023” (“642,60 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «608,80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «608,80   m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου,μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «73.784.300 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «73.784.300 m3 (tons νερού)»), (στην περιοχήόπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Πύλης», του «”Ποταμού Πορταϊκού, που αντιστοιχεί έως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Πύλης», του «“Δήμου Πύλης”, τουΝομού Τρικάλων»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένορεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία«Daniel») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

——-———————————————————————————————————-

IMG 1215

Εικόνα 3. Η απεικόνιση της λεκάνης απορροής, [επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση, που αντιστοιχεί έως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Πύλης», (“Δήμου Πύλης”), Νομού Τρικάλων”»] και του (ελαφρά συνεπτυγμένου) αντίστοιχου, περιεχόμενου σε αυτήν, υδρογραφικού δικτύου (γραμμές με «σκούρα γαλάζια» απόχρωση), του «Ποταμού Πορταϊκού» επί του υπόβαθρου τηςδιαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth» [1,2,4,10].

—————————————————————————————————————–

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής, (που αντιστοιχεί έως το σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Πύλης» του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων»), του «Ποταμού Πορταϊκού», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό του «“Περτουλίου”, του “Δήμου Πύλης”, του “Νομού Τρικάλων”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «642,60 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [6.1-6.2,7].

—————————————————————————————————————–

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον “Νομό Τρικάλων ή αλλιώς την “Π.Ε. Τρικάλων”), [όπως π.χ. 3.1-3.36],

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

https://www.copernicus.eu/el»),

—————————————————————————————————————–

2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

3.1.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.2.TRIKALAOPINION.GR,

https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-trikkaion-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.3.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/news/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-55-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1/»),

3.4.ODELALIS.GR,

https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.5.TRIKALAOPINION.GR,

https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyriakyvikanerouperipoukatevasesynolikaopotamospineioskatatindiarkeiatiskakokairiasdaniel/»),

3.6.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-tou/»),

3.7.TRIKALAIDEES.GR,

(«https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),

3.8.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-toy/»),

3.9.TRIKALAOPINION.GR.GR,

https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tou-nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.10.TRIKALANEWS.GR,

https://www.trikalanews.gr/plimmyriseperipoyto-8-toydimoytrikkaionchartis/»),

3.11.TRIKALAENIMEROSI.GR,

https://www.trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),

—————————————————————————————————————–

3.12.EKALAMPAKA.GR,

https://www.ekalampaka.gr/article/thomas-papalaskaris-remata-palaioxorioy-kalampakas-trikalon-2-dyo-ekatommyria-kyvika-metra-tonoys-peripoy-katevasan-stin-prosfati»),

3.13.KALABAKACITY.GR,

https://www.kalabakacity.gr/remata-palaiochoriou-kalabakas-dyo-ekatommyria-kyvika-metra-peripou-katevasan-stin-prosfati-vrochi/»),

3.14.TAMETEORA.GR,

https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/525029/remata-palaiochorioy-kalampakas-trikalon-2-ekat-kyvika-metra-katevasan-stin-prosfati-vrochi/»),

3.15.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-tis-katastrofes-apo-vrochoptoseis-sto-palaiochori-trikalon/»),

3.16.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/remata-palaiochorioy-kalampakas-trikalon-2-dyo-ekatommyria-kyvika-metra-tonoys-peripoy-katevasan-stin-prosfati-vrochi-7660-mm-vrochis/»),

3.17.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/arthrareportaz/rematapalaiochorioukalabakastrikalondyoekatommyriakyvikametratonousperipoukatevasanstinprosfativrochi/»),

3.18.STAGONNEWS.GR,

https://www.stagonnews.gr/rematapaleochorioukalabakastrikalon-2-dyoekatommyriakyvikametratonousperipoukatevasanstinprosfativrochi-7660-mmvrochis/»),

————————————————————————————————————–

3.19.EKALAMPAKA.GR,

https://www.ekalampaka.gr/article/thomas-papalaskaris-gefyra-diavas-kalampakas-trikalon-me-295-ekatommyria-tonoys-neroy-kai-1850-m3-sec-peripoy-tin-xtypise-o-pineio»),

3.20.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/thomas-papalaskaris-techniko-arthro-gia-tin-kathizisi-tis-gefyras-stin-diava-trikalon/»),

3.21.KALABAKACITY.GR,

https://www.kalabakacity.gr/gefyra-diavas-me-295-ek-tonous-nerou-tin-chtypise-o-pineios-stin-kakokairia-daniel/»),

3.22.TRIKALAIDEES.GR,

https://www.trikalaidees.gr/%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-295-%CE%B5%CE%BA-%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CE%BD/»),

3.23.TRIKALACULTURE.GR,

https://trikalaculture.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%86/»),

3.24.TAMETEORA.GR,

https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/527529/gefyra-diavas-kalampakas-me-295-ekat-kyvika-metra-tonoys-neroy-kai-1-850-m3-sec-peripoy-tin-chtypise-o-pineios-stin-kakokairia-daniel-35620-mm-vrochis/»),

3.25.TRIKALANEWS.GR,

https://www.trikalanews.gr/gefyra-diavas-me-295-ek-tonoys-neroy-tin/»),

3.26.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-tin-kathizisi-tis-gefyras-stin-diava-trikalon/»),

3.27.METEORA24.GR,

https://www.meteora24.gr/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%86/»),

3.28.TRIKALAOPINION.GR,

https://trikalaopinion.gr/gefyradiavasme295-ektonousneroutinchtypiseopineiosstinkakokairiadaniel/»),

3.29.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/gefyradiavaskalampakastrikalonme-295-ekkyvikametra/»),

3.30. STAGONNEWS.GR,

https://www.stagonnews.gr/gefyradiavaskalabakastrikalon-295-diakosiaenenintapenteekatommyriakyvikametratonousnerouke-1-850-m3secperipoutinchtypiseo/»),

3.31.METEORAVOICE.GR,

https://www.meteoravoice.com.gr/2024/03/295-1850-m3secdaniel-35620-mm.html»),

3.32.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/news/gefyradiavaskalabakastrikalonme-295-ekatommyriakyvikametraneroukai-1-850-m3-secperipoutinchtypiseopineiosstinkakokairiadaniel/»),

—————————————————————————————————————–

3.33.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/gefyra-valamandrioy-trikala-tin-chtypise-o-pineios-ston/»),

3.34.TRIKALACULTURE.GR,

https://trikalaculture.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8E%CE%BC/»),

3.35.TRIKALAIN.GR,

https://trikalain.gr/thomaspapalaskaristechnikoarthrogiatindiavrosianachomatostisgefyrasstovalomandritrikalon/»),

3.36.PYLINEWS.GR,

https://pylinews.gr/othomaspapalaskarisgiatindiavrositoyanachomatostisgefyrasstovalamandri/»),

—————————————————————————————————————–

4.QGIS.ORG,

https://www.qgis.org/en/site/»),

—————————————————————————————————————–

5.HEC.USACE.ARMY.MIL,

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/»),

—————————————————————————————————————–

6.1.METEO.GR,

https://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),

6.2.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/UploadedFiles/articlePhotos/SEP23/Daniel_Thessaly_V2.jpg»)

—————————————————————————————————————–

7.PENTELI.METEO.GR,

https://penteli.meteo.gr/stations/pertouli/»),

—————————————————————————————————————–

8.1.TRT GREECE.GR («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=K3epH6hATUU»),

8.2.TRIKALAVOICE.GR («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=5LrpkDvCu1Y»),

8.3.TRIKALAOLA.GR («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=V9arUcLV2gk»),

8.4.TRIKALAOLA.GR («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=Ye7X9eDWLr0&t=271s»),

8.5.SPYROS BAKLAVAS (ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ) («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=LWuAaKSqfaY»),

8.6.SPYROS BAKLAVAS (ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ) («YOUTUBE.COM»),

https://www.youtube.com/watch?v=eSbNJ9CcHPc»),

8.7.VASILIS VILIARDOS (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=437a7cOrxSs»),

—————————————————————————————————————–

9.1.EL-WIKIPEDIA.ORG,

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82»),

9.2.MADEINTRIKALA.GR,

https://madeintrikala.gr/pylh-portaikos-potamos/»),

—————————————————————————————————————–

10.EARTH.GOOGLE.COM,

https://earth.google.com/web/@0,-4.1065,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=OgMKATA»),

11.YPEKA.GR,

(«https://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

————————————————————–—————————————————

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DREngineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ