Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 20 ΑΡΘΡΑ!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

wpid 20141222060901

Τροπολογία με 20 άρθρα κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Η τροπολογία μεταξύ άλλων προβλέπει τη διετή αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων, την παράταση της προθεσμίας απόσυρσης αυτοκινήτων, την κατάργηση του «επαγγελματία επενδυτή», κ.ά.
>Απόσυρση αυτοκινήτων
Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015. Συγχρόνως η έως τώρα ισχύουσα ρύθμιση επεκτείνεται και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001.
Ακόμη, ορίζεται νέα προθεσμία, η 31η Δεκεμβρίου 2015, για τον τελωνισμό και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθμισης της απόσυρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινήτου. Επίσης, η προθεσμία αυτή θα ισχύει και για τελωνισμένα οχήματα από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων για τα οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφόσον ταξινομηθούν σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.
Στο ίδιο πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016 εντός της οποίας θα μπορεί να κατατίθεται η αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη των δημοσίων εσόδων και να αποφεύγεται η δημιουργία διοικητικών εκκρεμοτήτων.
>Η δήλωση Ε9
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας παρατείνεται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων για το έτος 2014. Ακόμη, παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015 η προθεσμία υποβολής μεταβολών περιουσιακής κατάστασης των νομικών προσώπων.
Η τροπολογία προβλέπει πως λόγω της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010, ορίζεται εμπρόθεσμη η υποβολή των δηλώσεων αυτών, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30.12.2014, προκειμένου να υπάρχει ανάλογη ρύθμιση με τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.
Στο ίδιο πλαίσιο μετατίθεται η εφαρμογή της διαρκούς ενημέρωσης του Περιουσιολογίου και ορίζεται ρητή προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή την 31η Μαρτίου 2015.
>Η παραγραφή φορο- υποθέσεων
Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνεται για ένα έτος ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 για υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλες ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών και των αιτημάτων των αρμοδίων δικαστικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Η συγκεκριμένη διάταξη καταλαμβάνει και περιπτώσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας στοιχείων από το ΣΔΟΕ και τις λοιπές φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, ή πρόκειται να εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή παραγγελίας μέχρι και τη λήξη του χρόνου παραγραφής, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η διάταξη αυτή αφορά όλα τα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, κεφάλαιο, ακίνητη περιουσία, κλπ). .
Ακόμη, επέρχεται μεταβολή ως προς τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, με σκοπό την ομαλοποίηση του καθεστώτος παραγραφής, σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής.
>«Τέλος» ο επαγγελματίας επενδυτής
Με το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας παύουν πλέον να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με συντελεστή 15%, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Επομένως, η διενέργεια από φυσικά πρόσωπα συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου δεν θεωρείται για τα φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα ενασχόληση.
Ωστόσο, με τις προτεινόμενες διατάξεις διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Ακόμη ο συμψηφισμός ζημιών-κερδών που προκύπτουν από τη μεταβίβαση τίτλων θα πραγματοποιείται μεταξύ όλων των κατηγοριών των τίτλων αυτών, όπως ακριβώς αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο και η φορολόγηση της υπεραξίας για όλες τις κατηγοριών των τίτλων.
>Ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα
Με το έκτο άρθρο της τροπολογίας προτείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αυτό γίνεται για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
>Οι ενδικοφανείς προσφυγές
Με το έβδομο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται πλέον 90μερη προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθολογική αντιμετώπισή τους, κατά το δυνατό προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των υποθέσεων (πχ. εκτενής όγκος φακέλου και χρεία αναζήτησης πρόσθετων στοιχείων από Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικά Κέντρα ή διενέργειας πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων, μαζικές προσφυγές, πολύπλοκες υποθέσεις με ερμηνευτικά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα επί των οποίων αναμένονται αποφάσεις του ΣτΕ ή γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ κα).
Ακόμη, προβλέπεται το 90ημερο να ισχύσει και για τις εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήσεις αναστολής για τις οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η υφιστάμενη έως το χρόνο αυτό 20ημερη ή 60νθήμερη προθεσμία εξέτασής τους από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
>Ο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης
Με το όγδοο άρθρο της τροπολογίας αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που καλούνταν να αποδώσουν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης μόνο λόγω παρόδου του χρόνου της τετραετίας από την αποπεράτωση του ακινήτου, αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2015. Αυτό σήμαινε ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έπρεπε να αποδώσουν ΦΠΑ επί του κόστους κατασκευής (ΦΠΑ αυτοπαράδοσης) χωρίς να τον έχουν εισπράξει, χωρίς δηλαδή να έχουν μεταβιβάσει τις κατασκευασθείσες ιδιοκτησίες, μόνο εκ του λόγου της παρόδου τετραετίας, κάτι που ίσχυε ειδικά για αυτήν την κατηγορία υποκειμένων (κατασκευαστικές επιχειρήσεις). Δεδομένης μάλιστα της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει ιδιαιτέρως την αγορά των ακινήτων, υπάρχει σήμερα πληθώρα ακινήτων που έχουν αποπερατωθεί και δεν έχουν μεταβιβαστεί, προκαλώντας πρόβλημα σοβαρής οικονομικής επιβάρυνσης στις οικοδομικές επιχειρήσεις.
>Επιτάχυνση αποκρατικοποιήσεων
Με το άρθρο 11 της τροπολογίας παρέχεται η εξουσιοδότηση για έγκριση με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και υπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεων παραχώρησης υποδομών, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, του σύνθετου πλέγματος υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που δημιουργούν για το Ελληνικό Δημόσιο και του πλήθους των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και εκτέλεσή τους.
>Δάνειο του ΤΧΣ σε ΤΕΚΕ
Με το άρθρο 12 της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να δανειοδοτεί το σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση που τα διαθέσιμά του δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς. Το δάνειο θα χορηγείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ.
>Συνεταιριστικές τράπεζες
Με το άρθρο 14 της τροπολογίας εισάγεται το δικαίωμα στις Συνεταιριστικές Τράπεζες να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες σε οργανωμένες αγορές, εφαρμόζοντας τόσο τους Κανόνες λειτουργίας του ΣΤΑ όσο και του Χρηματιστηρίου Αξιών και συνακόλουθα και την υποχρέωση υποβολής πρότασης από κοινού με τον Σύμβουλο, και αν δεν υπάρχει Σύμβουλος, από κοινού με τον Κύριο Ανάδοχο, για την εισαγωγή των τίτλων κατά εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, χωρίς ωστόσο η κατοχή των εν λόγω τίτλων να αποδίδει στον κάτοχο την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού.
Ακόμη, διευκρινίζεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ευελιξίας στις συνεταιριστικές τράπεζες για επενδυτικές αποφάσεις.
>Εγγυήσεις στις τράπεζες
Με το άρθρο 17 προβλέπεται πως κατ’ εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
Η τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη, διότι με τη γενική της διατύπωση, αφενός δημιουργεί πρόβλημα εφαρμογής στα σχέδια εξυγίανσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.
>Οι αποδόσεις υπέρ τρίτων
Με το άρθρο 19 παρατείνεται και στα οικονομικά έτη 2015 έως 2018 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η ισχύς της διατάξεως του ν.3867/2010 με την οποία προβλέπεται ότι οι ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους περιορίζονται στο 90% και ότι το υπόλοιπο 10% αποτελεί δημόσιο έσοδο. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι οροφές των πιστώσεων που καθορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018.
Δημητρης Καμμενος
ΠΠ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ