11/04/2021

Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Είκοσι δύο (22) θέσεις Στρατιωτικού ΔιδακτικοΜε ολες τις Τιμές παρελήφθησαν τα λείψανα των Ηρώων της Κύπρου στο ΥΠΕΘΑ.... (3)ύ Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017,

Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του N.3187/2003 και του άρθρου 58 του ΠΔ 151/2013, για τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ*
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
A-1 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 Χ+Ε
A-2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ 1 Χ+Ε
A-3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΜΚΗΣ AΜΥNAΣ 1 Χ+Ε
A-6 ΔΙΚΑΙΟ ENΟΠΛΩN ΣΥPPAΞEΩN 1 Χ+Ε
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ*
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ-5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Δ 1 Χ+Ε
Δ-16 ΔΟΜΙΚΕΣΜHΧANEΣ – ΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1 Χ+Ε
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ*
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ε-1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΓΕΙΑΣ AEPΟΚΙNHTHPΩN (ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ^ΩΣΤΙΚΗΣ) 1 Χ +Ε
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ*
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤ-2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΚΑ ΣΥΣTHΜATΩNAΦΩNAVIONICS (ΣΕ ΣΥNEPΓAΣΙA ΜΕ ΔΕΠ) 1 Χ+Ε
ΣΤ-12 TEΧNΟΛΟΠAAΙΣΘHTHPΩNAΦΩN (ΣΕ ΣΥNEPΓAΣΙA ΜΕ ΔΕΠ ) 1 Χ+Ε
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ*
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η-1 AEPAΜΥNA – ΕΠΙΓΕΙΑ AΜΥNA – ΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Χ+Ε
Η-2 AEPΟNAΥTΙΛΙA 2 Χ+Ε
Η-4 ΑΣΦΑΛΕΙΑΠTHΣEΩN 3 Χ+Ε
Η-5 TEΧNΟΛΟΠA ΣΥΣTHΜATΩN ΚAΘΟΔHΓΟΥΜENΩN ΒΛHΜATΩN 1 Χ+Ε
Η-7 HΛEΚTPΟNΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 2 Χ+Ε
Η-8 ΘΕΩΡΙΑΚATEΥΘΥNΟΜENΩN ΒΛHΜATΩN 1 Χ+Ε
Η-9 ΘΕΩΡΙΑ ΚATEΥΘΥNΣHΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ AΦΩN 2 Χ+Ε
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος ή Στρατιωτικοί Δικαστές, που φέρουν το βαθμό τουλάχιστον Λοχαγού ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων των ΕΔ και να είναι κάτοχοι πτυχίου Παν/μίου ή ΑΣΕΙ ή ΣΣΑΣ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψηφίου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.
2. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση με το ειδικό έντυπο (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση), το οποίο δύναται να αναζητηθεί στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της Πολεμικής Αεροπορίας ή από την ιστοσελίδα της ΠΑ (www.haf.gr). Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σύμφωνα με τις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ” που αναφέρονται σε αυτό. Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιητικό ισοτιμίας από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εσωτερικού, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ίδρυση του ΔΙΚΑΤΣΑ. Επίσης τα αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων αλλοδαπής, πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και αρμοδίως μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

γ. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα – σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και τέσσερα (4) σε ψηφιακή – στο οποίο να αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η Ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία, καθώς και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κ.λ.π.

δ. Υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-δημοσιεύσεων σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συνέδρια κ.λ.π.) πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δημοσίευση αλλά δε δημοσιεύτηκε ακόμη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου, ότι η υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση χωρίς αλλαγές και πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

ε. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο φορέα έκδοσής τους.
3. Για την συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσης ΣΔΠ, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια διδασκαλίας από την Υπηρεσία τους.

4. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει υποψηφιότητα σε περισσότερες από μια θέσεις, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για κάθε μία υποψηφιότητα ξεχωριστά.
5. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή και αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του ή, ακόμα, απόκλισης από τις απαιτούμενες ώρες απασχόλησης – κατανεμημένες τουλάχιστον σε μια (1) ημέρα την εβδομάδα – σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της Σχολής Ικάρων, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Σχολής Ικάρων.

6. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) της Σχολής Ικάρων. Προ της επιλογής, οι υποψήφιοι ενδέχεται να προσκληθούν για να παραστούν ενώπιον της ΑΣ, για την παροχή διευκρινίσεων επί του φακέλου υποψηφιότητάς τους.7. Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά το διδακτικό οργανωτικό έργο τους.

8. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την λήξη της, χωρίς άλλη διατύπωση.
9. Η Σχολή Ικάρων διατηρεί το δικαίωμα της μη κάλυψης (μερικώς ή ολικώς) των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών ή τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της προκήρυξης ή της πρόσληψης.
10. Η Σχολή Ικάρων διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε τρίτους στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι, τηρουμένων των προβλέψεων της νομοθεσίας για την γνώση διοικητικών εγγράφων και για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
11. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη και η πραγματική διαθεσιμότητα χρόνου απασχόλησης, κατά το Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231, τ.κ. 14541 Αθήνα), για Σχολή Ικάρων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681.

β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο τηλέφωνο: 210-8193851.
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του υποψηφίου (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). Υποψήφιοι, των οποίων τα

δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.
4. Η Σχολή ΙΚάρων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ανακοινώσει τον πίνακα με τα ονόματα όσων έχουν επιλεγεί, στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ http:www.haf.gr/el/ career/diagonismoi.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ