ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γράφει ο Ανδρέας Μεταξάτος
            Αδέλφια  χαίρετε   
  Εάν  τό  κρίνετε  σκόπιμον … καί  επωφελές  διά  τήν Πατρίδα … , παρακαλείσθε , από  βάθους  καρδίας , νά  προωθήσετε  τά  παρακάτω  κείμενα … , έστω  τμηματικώς , λίγα – λίγα , εν  μέρει , αποσπασματικώς , … , διότι  γνωρίζουμε  ότι  όλα  μαζί  δέν  διαβάζονται … , διά  νά  γνωστοποιηθούν  σέ  όσο  περισσοτέρους  συνΈλληνες  ( καί  όχι  απλώς  ελληνοφώνους … ) είναι  δυνατόν … , ώστε  νά  προκληθούν … οι  σχετικές  “ζυμώσεις” … , μήπως  καί  τελικώς  κάτι … αρχίσει  διά  τό  καλόν  τής  Πατρίδος , τού  Έθνους , τού  Λαού , τού  εν  γένει  Ελληνισμού … , καί  όχι  μόνον …
Πάντα  νά  έχετε  υπ`  όψιν  σας … ότι :  τό  μοναδικό … Πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό  Σύστημα  πού  υπήρξε  ποτέ … καί  ήταν  τό  δυσκολώτερα … ελεγχόμενο – επηρεαζόμενο … από  τούς  εκάστοτε  εξουσιαστές … ( πού  είναι  πάντα  οι  ίδιοι … αλλά  μέ  διαφορετική  κάλυψιν  κάθε  φορά … , αναλόγως  τής  ιστορικής  περιόδου … ) , ήταν  η  αρχαία  Αθηναϊκή  ( Αμεσο- ) Δημοκρατική  Πολιτεία , στήν  οποία  δέν  υπήρχαν ουδέ  μιάς  φύσεως … ολιγαρχικές … εταιρείες … = κόμματα … , ούτε  συνεπώς  “επαγγελματίες  πολιτικοί” … ή  “πνευματικοι  ταγοί” … , ή  δογματικά  “ιερατεία” … , πρός  εξαγοράν … , ούτε  πράκτορες … διά  διείσδυσιν … Ήταν … , καί  ευελπιστούμε  νά  τό  ξανακάνουμε … , τό  μοναδικό  σύστημα  όπου  ο  Δήμος = ο λαός  απεφάσιζε  απ`  ευθείας  διά  τόν  εαυτόν  του  καί  όχι  μέσω  κυνοβουλευτικών = ολιγαρχικών … αντιπροσώπων … , εν  δυνάμει  ελεγχομένων … , εγκαθέκτων … , εξαγορασμένων … , …
        Έρρωσθε  καί  γρηγορείτε … , οι  καιροί  ού  μενετοί …
 
   Αλέξανδρος , Αλκαίος , Αυτοβούλη , Ερισθένης , Λυσίας , ….
 
Υ/Γ. : Μπορείτε  πρός  ευκολίαν  σας , νά  προωθείτε – αναρτάτε  ένα  κείμενο  κάθε  εβδομάδα , καί  όχι  όλα  μαζί , ώστε  νά  υπάρχει  χρόνος  διά    τά , επ`  αυτών , αντίστοιχα  σχόλια …
                  ————————————————————————-
                  ————————————————————————-   
 
        Φίλτατοι   συνΈλληνες , αδελφοί  καί  πατριώτες ,
          απανταχού  ευρισκόμενοι  ή  καί  διαβιούντες ,
   έρρωσθε  καί  ευδαιμονείτε , πάντοτε  ενθυμούμενοι  καί   διδασκόμενοι  εκ  τού  Περικλέους  Επιταφίου :
 << … τό  μέν  ευδαίμον  τό  ελεύθερον , τό  δ`  ελεύθερον  τό  εύψυχον  κρίναντες , μή  περιοράσθε  τούς  πολεμικούς  κινδύνους … >>
= διά  νά  είναι  ο  βίος  σας  ευχάριστος  πρέπει  νά  είστε  ελεύθεροι , διά  νά  είστε  ελεύθεροι  πρέπει  νά  είστε  γενναίοι  και  νά  μήν  αγνοείτε  τούς  πολεμικούς  κινδύνους …. ( καί  όχι  νά  τρώτε  αμέριμνοι … τό  “σανό”…  πού  εντέχνως  καί  μεθοδικώς … σάς  ταΐζουν … αυτοί  πού  αποφασίζουν … δι`  εσάς … χωρίς  εσάς … ).
 
=> Μελετείστε  καί  προωθείστε , άν  θέλετε , τά  παρακάτω  μηνύματα , διά  νά  ενημερωθούν  όσο  τό  δυνατόν  περισσότεροι  συνΈλληνες .
                                  —————————————————–
                                                     [ Α΄ ]
                                Περί   Μακεδονίας ……
  Οφείλουμε νά αφυπνήσουμε καί νά κοινητοποιήσουμε τούς πάντες καί τά πάντα (Έλληνες , Ελλαδίτες καί Αποδήμους , Φιλέλληνες , φορείς  καί fora … , συλλόγους , οργανώσεις , κτλ . ) διά τήν ετοιμαζομένην γεωγραφικώς σύνθετον ονομασίαν  τής  Βαρδάρσκας  ή  Ελληνιστί  Βαρδαρίας , ήτις  θά  αποκαλείται  τού  λοιπού  Άνω  Μακεδονία ή  Νέα  Μακεδονία ή  Βόρεια  Μακεδονία , κατά  τά  λεγόμενα …… τών  ” κρατούντων – εξουσιαστών – επικυριάρχων ” ….  καί  τών  “τσάτσων”  των …
Δυστυχώς  υπάρχουν  πάρα  πολλοί  ” δωσίκολοι ” ….. , κατά  τό δωσίλογοι  τής Κατοχής , οίτινες υπακούοντες  στά  κελεύσματα  τών  εξουσιαστών …. εργοδοτών τους … , ή  επιθυμούντες  νά  φανούν  αρεστοί  εις  αυτούς … δι`  ίδιον  όφελος … , έστω  καί  εις  βάρος  τής  Πατρίδος  μας … , επιμένουν  καί  ισχυρίζονται  ότι  η  γεωγραφικώς  σύνθετος  ονομασία  είναι  συμφέρουσα  διά  τήν  Ελλάδα  καί  ότι  δι`  αυτής  θά  σταματήση  επιτέλους  η  εκκρεμότης  ήτις  μάς  εκθέτει  εις  τούς  συμμάχους  μας ( ποίους  συμμάχους … καί  συμμάχους  εις   τί ;;.. ) καί  είς  τούς  Ευρωπ-αί-ους  εταίρους  μας ( οίτινες  κατήντησαν  πλέον  Ευρωπ-έ-ες … εταίρες … , ή  μάλλον  καί  επί   τά  χείρω … έμμισθες  παλακίδες …. τών  εξουσιαστών – παγκοσμιοποιητών – νεοταξιτών  Αμερικανών ….) .
  Δυστυχώς  μόλις  αποδεχθούμε  σύνθετον  ονομασίαν , πάραυθα  καί  παραχρήμα  ανοίγει  ” ο  ασκός  τού  Αιόλου ” διά  τό  έθνος  μας  καί  διά  τήν  πατρίδα  μας , διά  τούς  Έλληνες , διά  τήν  Ελλάδα  καί  διά  τόν  Ελληνισμόν  συνολικώς , διότι  η ” Άνω ” ή ” Νέα ” ή ” Βορεία  Μακεδονία ”  μέ  τήν  συνεχή , επίμονη , μεθοδική  καί  παντός  είδους …. αρωγήν καί υποστήριξιν … τών  γνωστών  ανθελληνικών  ….. κέντρων ….. , θά  επιδιώξη  τήν  “απελευθέρωσι  καί  προσάρτησιν ” τής  υπό  τών  “κατακτητών Ελλήνων ” ….. κατεχομένης ” Κάτω  ή  Παλαιάς ή  Νοτίου  Μακεδονίας ” ….. Μήν  λησμονείτε : 1) Ακόμη  υφιστάμεθα  τήν  ήττα  τού  Μάτζικερτ  τόν  12ον  αιώνα  στήν  Μικράν  Ασίαν , 2) Ακόμη  υφιστάμεθα  τήν  Μικρασιατικήν  Καταστροφήν  τού  1922 , 3) Ακόμη  υφιστάμεθα  τόν  Εμφύλιον Πόλεμον ( κατ` άλλους Συμμοριτοπόλεμον του 1945 ~ `49 ) , καί  τάς  εξ  αυτών … οδυνηράς … καί  μάλλον  μή  αναστρεψίμους  εισέτι  συνεπείας  … καί  τίς  οίδε  μέχρι  πότε …. , διά  νά  μήν  ανατρέξουμε  καί  είς  παλαιότερες  ήττες  ή  καί  λάθη ….. ( εδώ  αρμόζει  τό << όλβιος  εστί  όστις  Ιστορίης  έσχε  μάθησιν … >>, δι`  αυτό  καί  οι  κοτζαμπάσηδες  πού  μάς  διοικούν …. δέν  θέλουν …. νά  μαθαίνουμε  ιστορία …. καί  ιδίως  νά  μήν  τήν  διδάσκονται  οι  νέοι  Έλληνες , ή να τήν  διδάσκονται  κατά  τό  ρεπούσειον … σύστημα … ) .
Ποίος  άραγε  δύναται  σήμερον … νά  μάς  είπει …. μέχρι  πότε …. τά  τέκνα  μας , τά  εγγόνια  μας , οι  “επιγιγνόμενοί  μας”  γενικώς … , θά  υφίστανται … καί  θά  ακριβοπληρώνουν …. καί  μέ  τί  βαρύ τίμημα …. , τό  λάθος  μας  ή  τήν  προδοσίαν  μας  ή  τήν  ήτταν  μας ( η  λέξις  καί  η  έννοια  << ήττα – ηττώμαι >>  προέρχεται  από  τό  ήσσον  ή  ήττον  , πού  σημαίνει  ολιγότερον  ή  μικρότερον , ήττήθην = ολιγόστευσα , μίκρυνα => πόσο  σοφή …. είναι  η  γλώσσα  μας ….. ) .
  Οφείλουμε  λοιπόν  στούς  νεκρούς  προγόνους  μας  πού  αγωνίσθησαν ….. διά  νά  είμεθα  ελεύθεροι …. , οφείλουμε  στούς  αγέννητους  εισέτι  ” επιγιγνομένους ”  πού  πρέπει  νά  τούς  εξασφαλίσουμε  τήν  ελευθερίαν …. ( καί  όχι  μόνον … ) , νά  αντισταθούμε  μέ  κάθε  τρόπον  στήν  γεωγραφικώς  σύνθετην  ονομασίαν  καί  νά  δηλώσουμε  πρός  κάθε  κατεύθυνσιν … ευθαρσώς  ότι  εάν  τελικώς … επιβληθή … , θά  επιδιώξουμε  είς  τό  μέλλον  νά  τήν  αλλάξουμε , παντί  τρόπω ……
     
          <<  τήν  Πατρίδα  δέ  ουκ ελάσσω  παραδώσω ,       
          πλείω  δέ  καί  αρείω  όσης  άν  παραδέξωμαι  >>
                        Γρηγορείτε ,  οι  καιροί  ού  μενετοί …
                                             Ερισθένης  Αττικός .
                      ————————————————————–
Η  λευτεριά  κερδίζεται …,  κανείς  δέν  τήν  χαρίζει … , κι`  ούτε  από  “φίλους ….” ωφελεί , τό  έθνος  νά  ελπίζει …
                   —————————————————-
                                          
                                            [ Β΄ ]
                     Περί  { Αμέσου }  Δημοκρατίας
 
         Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,
                   χαίρετε καί ευδαιμονείτε .
 
  Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο , καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .
 Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς “βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…”. Από τήν άλλην πάλι , οι επικυρίαρχοι προωθούν , μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους … , διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας , καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον ( ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι … , χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….
 Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ( όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν ) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , μίαν καί μόνον μίαν φοράν υπήρξε καί εφηρμόσθη τέτοιο πολιτικό σύστημα , πού αφ` ενός μέν νά εξυπηρετεί … τούς πολλούς … αλλά όχι φυγόπονους … , χωρίς νά βλάπτει ή νά εμποδίζει … τούς ολίγους αρίστους … , αφ` ετέρου δέ νά παρέχει … εις όλους τούς πολίτες … ( αλλά ακόμα καί εις τούς μετοίκους … καί εις τούς δούλους … ) όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις καί συνθήκες … ώστε νά διαπρέπουν , νά δημιουργούν , νά αριστουργούν … καί νά ευδαιμονούν … “άνευ μαλακίας” … καί ταυτοχρόνως νά παράγουν πολιτισμόν !!!… ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν “πολιτισμός”, ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν “τεχνολογική πρόοδος” , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν “φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ” π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον “πολιτιστικά” … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).
 Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ , η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :
 
1) Οι ” ολιγαρχικές εταιρείες “… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα “κόμματα” … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν “κομματόσκυλα” … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο ” διά ροπάλου… ” ,
 
2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από ” άλλα …” εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …
 
3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά “κομματόσκυλα”, κτλ. … καί κυρίως τά “τζάκια”… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … , ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε “πιέσεις” …. από τόν οιονδήποτε … , ή …
 
4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι “δικοί των” άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι “δικοί των” …, όπερ ανέφικτον …
 
5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία “αγορεύουν” ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν  καί  γενικώς  “αλωνίζουν” … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….
 
6) << Λογοδοσία >>  τών  αρχόντων  ανά  πάσαν  στιγμήν … , εφ` όσον  τούς  ζητηθεί … , κατά  τήν  διάρκειαν  τής  ενιαυσίας  θητείας των … , καί  υποχρεωτικώς … μετά  τήν  λήξιν  της … , ενώ  σήμερα  οι  άρχοντες  είναι  ανεξέλεγκτοι  καί  ασύδοτοι … , έχοντες  εξασφαλίσει  ισόβια  ασυλία … 
 
>> Τό παρελθόν  τής  Ελλάδος  είναι  τό  μέλλον  τής  ανθρωπότητος . <<
 
                               Φίλτατοι  συνέλληνες
  Μήν  νομίζετε  ότι  εκείνοι  οι  Αρχαίοι  Αθηναίοι  πού  επινόησαν  καί  εφήρμοσαν  τήν  Δημοκρατία ,  καί  δι`  αυτής  εδημιούργησαν  ανεπανάληπτα  “θαύματα”  πού  ακόμη  καί  σήμερα  εντυπωσιάζουν ,  ήσαν  “ημίθεοι”  ή  “σοφοί”  ή  “άγγελοι”  ή  τέλος  πάντων  κάποιοι  εξαιρετικοί  “διανοούμενοι” ή  εντόνως  “προικισμένοι”  άνθρωποι . Ήσαν  απλοί  γιδοβοσκοί  από  τάς  Αφίδνας ( σημερινά  Κιούρκα ) , γεωργοί  από  τάς  Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι  από  τήν  Πάρνηθα  καί  τήν  Πεντέλη  ( όχι  εμπρηστές  καί  καταπατητές  δασών … ) , μελισσοκόμοι  από  τόν  Υμηττό ( όχι  οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες  από  τό  Φάληρο , αμπελουργοί  από  τά  Μεσόγεια ,  ελαιουργοί  από  τό  Θριάσιον  Πεδίον  καί  τόν  Ελαιώνα ( πού  σήμερα  τόν  καταστρέφουμε … κτίζοντας  αθλητικά  και  εμπορικά  κέντρα … ) , ναυτικοί  από  τόν  Πειραιά , τεχνίτες  από  τόν  Κεραμικό  καί  τήν  Ακαδημία ( εκάς  τού  Δήμου = μακράν  τού  Δήμου , τής  Πόλεως , τού  Άστεως , διά  νά  μήν  προκαλείται  ρύπανσις  εις  τούς  κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ.   Όλοι  τους  όμως  ήσαν  πολίται   πού  συμμετείχαν  εις  τά  κοινά  τής  Πόλεως  απ`  ευθείας  καί  όχι  μέσω  αντιπροσώπων ….
  
 << Μόνοι  γάρ  τόν  τε  μηδέν  τώνδε  μετέχοντα , ούκ  απράγμονα  αλλ`  αχρείον  νομίζομεν …. >>
  
 Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι  καί  από  τά  λάθη  της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις  καί  η  ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών  της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….
 Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα … , άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …
 Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά “Ορλοφικά ” τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η “Φιλική Εταιρεία”… , ευρέθησαν κάποιοι “τρελοί” … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … “ελευθερωθήκαμε….”( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …
  Καί  βεβαίως  ένα  τέτοιο  είδος  ηττοπαθείας  καί  μοιρολατρείας , πού  εντέχνως  κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι  τό  νά  αναμένουμε …  έναν  “Φίλιππο Β΄”… ή  έναν  “Μέγα  Αλέξανδρο” … διά  νά  μάς  ¨σώσουν” … 
 Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί  από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …
Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν “Περικλέους Επιτάφιον ” καί τήν “Αθηναίων Πολιτεία” καί τά “Πολιτικά” τού Αριστοτέλους …..
 
Έρρωσθε , αγρυπνείτε … καί  γρηγορείτε … , οι  καιροί  ού  μενετοί …  // Σύν  Αθηνά  καί  χείρα  κίνει ….
                       —————————————————
                                   
                                                    [ Γ΄ ]
               Περί  ιδρύσεως  ( Αμεσο- ) Δημοκρατικού  Φορέως .
 
             Φίλτατοι   συνέλληνες   χαίρετε   και   ευδαιμονείτε . 
 
Παρακαλείσθε , εάν  βούλεστε , νά  διαβάσετε  καί  νά  μελετήσετε  τό  παρακάτω  κείμενο  περί  ιδρύσεως  Πολιτικής  Κινήσεως  καί  τού  Καταστατικού  της  καί  νά  τό  προωθήσετε  καί  σέ  άλλους  συνέλληνες  ώστε  νά  τό  γνωρίσουν  καί  αυτοί .                        Έρωσθε  καί  γρηγορείτε , οι  καιροί  ού  μενετοί .
Αλέξανδρος, Αλκαίος, Αυτοβούλη, Ερισθένης, Ιαπετός, Λυσίας .
                        ——————————————————————–
       ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ  ( ΚΥΑΜΕΥΤΗ = ΑΜΕΣΗ )  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
                              << ΟΙ ΚΥΑΜΕΥΤΟΙ >>
 
<< Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζωιον >> ( Αριστοτέλους : « Πολιτικά : 1253 . α . 2~3 » ) .
                         Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν
 
                                      Α΄.     Ι Δ Ρ Υ Σ Η
 
Ιδρύεται πολιτική – πολιτιστική κίνηση με την ονομασία :
« ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ( ΚΥΑΜΕΥΤΗ = ΑΜΕΣΗ ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » .
 
                    Προεισαγωγική διευκρινιστική σημείωση .
Τό πρώτο πολιτιστικό έργο τού ανθρώπου είναι τό πολίτευμα . Αυτό αποτελεί τό υπόβαθρο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας . Επιπλέον τό πολίτευμα διαποτίζει όλα τά υπόλοιπα ανθρώπινα παράγωγα καί επηρεάζει κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα . Η επιστήμη , η τέχνη , η θρησκεία , η οικονομία , όλα , έχουν τήν σφραγίδα τού πολιτεύματος που τά παρήγαγε . Τό δεύτερο πολιτιστικό έργο τού ανθρώπου είναι η γλώσσα , η οποία , πρώτη αυτή , επηρεάστηκε , από το πολίτευμα . Ο άνθρωπος , ο κάθε άνθρωπος , ανεξάρτητα από φύλο ή φυλή , είναι πολιτικό όν . Προέχει δηλαδή « τό πολιτικόν » , τό πολίτευμα , και ακολουθούν όλα τ` άλλα . Τήν πολιτική ιδιότητα τού ανθρώπου αγνόησε ο Μάρξ καί οι περισσότεροι άλλοι οικονομολόγοι , τόσο πρίν όσο καί μετά απ` αυτόν . Και αυτό τό θεμελιώδες λάθος τών οικονομολόγων προκαλεί τήν αποδυνάμωση τού πολιτισμού , τήν άστοχη χρήση τής τεχνολογίας , κοντολογίς τόν εκβαρβαρισμό των ανθρώπων και των κοινωνιών καί τήν καταστροφή του περιβάλλοντος και τής φύσης .
Πολίτευμα είναι το σύνολο των κοινωνικών κανόνων , κανόνων κοινώς αποδεκτών , δηλαδή των ηθών και των εθίμων , με βάση τά οποία ζή μία ανθρώπινη κοινωνία . Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη κοινωνία χωρίς πολίτευμα . Είναι αδύνατον να επιβιώσει οποιαδήποτε ανθρώπινη κοινωνία χωρίς κανόνες κοινώς αποδεκτούς . Για παράδειγμα : Όταν δύο – τρείς φίλοι ή απλώς γνωστοί ή ακόμη και άγνωστοι εισέρχονται στο δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου , γιά να περάσουν μαζί κάποιες μέρες ή και ώρες , το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμφωνήσουν ορισμένα πράγματα : ποιος θα κοιμηθεί σ` αυτό το κρεβάτι ή σ` εκείνο , ποιος θα πάει πρώτος στην τουαλέτα , αν θα καπνίζουν μέσα στο δωμάτιο ή στον εξώστη και άλλα . Την στιγμή εκείνη θέτουν κανόνες κοινής συμβίωσης , έστω και προσωρινής . Δημιουργούν , θέτουν , δίκαιον , ναί μέν πρόσκαιρο καί περιστασιακό , αλλά πάντως δίκαιον . Διότι στήν φύση τού ανθρώπου , δηλαδή φυσικόν δίκαιον διά τόν άνθρωπον , είναι νά δημιουργεί , νά θέτει , θετόν δίκαιον .
Τα Μέλη της Κίνησης , έχοντας ενημερωθεί από την « Αθηναίων Πολιτεία » και τα « Πολιτικά » του Αριστοτέλους ότι κύριο χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας είναι η ανάδειξη των αρχόντων με κλήρωση , πιστεύουν ότι κανονικά η Δημοκρατία είναι μία και μόνον μία και χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς . Η χρήση των διαφόρων επιθέτων αποδεικνύει την άγνοια , ή την σκοπιμότητα , οποιουδήποτε αγορητή ή συγγραφέα ή « πολιτικού … » σχετικά με την Δημοκρατία .
Επιπλέον από την ετυμολογία της λέξης είναι φανερό ότι η Δημοκρατία είναι πολίτευμα αμονάρχητο , αβασίλευτο . Συνήθως νομίζεται ότι κάθε αβασίλευτο πολίτευμα είναι Δημοκρατία . Αυτό είναι λάθος διότι κάθε αβασίλευτο πολίτευμα δεν είναι Δημοκρατία , παράδειγμα ο κομμουνισμός . Όλες οι κοινοβουλευτικές παραλλαγές που έχουν αιρετό αρχηγό του κράτους είναι βεβαίως αβασίλευτα πολιτεύματα , αλλά δεν είναι δημοκρατίες . Αντιθέτως είναι ολιγαρχικές πολιτειακές παραλλαγές , διότι δεν έχουν κύριο τρόπο ανάδειξης των αρχόντων τους την κλήρωση . Η Δημοκρατία επινοήθηκε – γεννήθηκε και εφαρμόστηκε μόνον στην Ελλάδα και είναι ο κύριος , αν όχι ο μοναδικός , παράγοντας πού δημιούργησε τον ανυπέρβλητο Ελληνικό Πολιτισμό . Όλος ο Αρχαίος Ελληνικός Χώρος εδημοκρατείτο , πολύ ή λίγο , ακόμη και η Σπάρτη , μόνο που στην Σπάρτη η Δημοκρατία είχε λάβει συρρικνωμένη μορφή , τείνουσα προς την ολιγαρχία . Δυστυχώς όμως μόνον διά την Δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα εμπεριστατωμένες γνώσεις για την λειτουργία του πολιτεύματός των . Ας επισημανθεί λοιπόν πώς σε ποσοστό πάνω από το 99% , οι αξιωματούχοι – άρχοντες των αρχαίων Αθηνών ήσαν κληρωτοί .
Η Δημοκρατία πέθανε στην χώρα που την γέννησε και την ανέδειξε , δηλαδή στην Ελλάδα , με την μάχη της Χαιρωνείας το 338 π. Χ. και έκτοτε δεν επανεμφανίσθηκε πουθενά αλλού . Δι` αυτό η Δημοκρατία στην Ελλάδα και μόνον στην Ελλάδα είναι εφικτό να αναγεννηθεί , εάν Έλληνες και μόνον Έλληνες βουληθούν να την αναγεννήσουν …, Έλληνες και όχι απλώς ελληνόφωνοι …
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται το επίθετο « άμεση », για να διαφοροποιηθεί το πολίτευμα που εδράζεται στα δημοψηφίσματα από το τρέχον πολίτευμα , δηλαδή τον κοινοβουλευτισμό , ο οποίος συνήθως χαρακτηρίζεται σαν έμμεση Δημοκρατία . Όμως τόσο ο κοινοβουλευτισμός όσο και κάθε άλλο πολίτευμα , είτε χρησιμοποιεί τα δημοψηφίσματα είτε όχι , δεν είναι Δημοκρατία αλλά ολιγαρχική πολιτειακή παραλλαγή , που δεν έχει παρά μόνον μία επιφανειακή σχέση με την Δημοκρατία , το ότι ακριβώς σφετερίζεται αδοκίμως , και πολλές φορές σκοπίμως , τ` όνομά της .
Ο Κοινοβουλευτισμός ( Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία ) προήλθε από την προσπάθεια να περιορισθεί , να συρρικνωθεί , η Μοναρχία και δι` αυτό είναι Συρρικνωμένη Μοναρχία . Ο κοινοβουλευτισμός είτε είναι προεδρικός ( Η.Π.Α. , Λατινική Αμερική ) , είτε πρωθυπουργικός ( Ευρώπη , Ελλάς ) , παρουσιάζει πολλά μοναρχικά χαρακτηριστικά , διότι πολλές αρμοδιότητες και εξουσίες του μονάρχη έχουν μεταβιβασθεί είτε στον Πρόεδρο του Κράτους , όταν ο κοινοβουλευτισμός είναι προεδρικός , είτε στον Πρωθυπουργό , όταν ο κοινοβουλευτισμός είναι πρωθυπουργικός .
Χρησιμοποιήθηκε το επίθετο « κυαμευτή » για την Δημοκρατία , για να υπενθυμίζεται πως οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους κυάμους , τα κουκιά , για να κάνουν τις κληρώσεις τους . Θα πρέπει πάντα να υπενθυμίζεται και να έχουμε πάντα στον νού μας την άρρηκτη σχέση της Δημοκρατίας με την κλήρωση . Πάντως και το επίθετο κυαμευτή τίθεται σε παρένθεση , επειδή ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα καταργηθεί , όταν θα γίνει αντιληπτό πως η Δημοκρατία ήταν , είναι και θα είναι μία και χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς .
 
                           Β΄.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η Συνεργασία για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία είναι πολιτική – πολιτιστική κίνηση μετακομματικού τύπου . Αυτό σημαίνει πώς , ενώ θέλει να συμβάλλει όπως και κάθε άλλος πολιτικός σχηματισμός στην παραγωγή πολιτικής ιδεολογίας , δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσει την εξουσία . Δεν συμμετέχει σε εκλογές . Ελπίζει όμως ότι , η ιδεολογία που θα εκπονήσει – παράξει , θα επηρεάσει τα μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία και θα προτείνει στα μικρότερα έναν δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας . Γενικώς η Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία πιστεύει πως με την παρουσία και τις δραστηριότητές της θα συνεισφέρει στην βελτίωση της Ελληνικής Κοινωνίας και όχι μόνον .
Θεμελιώδεις και απαραβίαστες αρχές της Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι :
1) Οι συλλογικές αποφάσεις , 2) Τα κληρωτά όργανα και 3) Το να μήν αναδεικνύεται το ίδιο πρόσωπο για δεύτερη φορά στην ίδια θέση , εάν δεν έχουν περάσει από αυτή την θέση όλοι όσοι θα το ήθελαν , συμφώνως με τα αρχαία θέσμια που διετύπωσε ο Αριστοτέλης : 1) « Δημοκρατία δ` έστιν , όταν ήι κύριον τό πλήθος » ( Δημοκρατία υπάρχει όταν το πλήθος , ο δήμος , ο λαός είναι κυρίαρχος . Αριστοτέλους « Πολιτικά : Γ , 1279 β 22 » ) , 2) « Δημοκρατικόν έστι τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς , τό δ` αιρετάς ολιγαρχικόν » ( Δημοκρατικό σημαίνει να είναι κληρωτές οι αρχές και ολιγαρχικό να είναι αιρετές . Αριστοτέλους « Πολιτικά : Δ , 1294 β 8~9 » ) και 3) « Δίς τόν αυτόν μή άρχειν πρό τού πάντας εξελθείν» ( Δύο φορές ο ίδιος δεν ασκεί την αρχή , προτού να βγούν , να περάσουν , όλοι από αυτήν . Αριστοτέλους « Αθηναίων Πολιτεία : 4 , 3 » ) . Κατά τα δημοκρατικά αυτά θέσμια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας , σχεδόν μόνον οι στρατηγοί ήσαν αιρετοί .
 
                            Γ΄.   ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι : 1) Η μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Δημοκρατικού Πολιτεύματος , του τί επέτυχε κατά την εφαρμογή του και του τί προσέφερε στην Ανθρωπότητα , καθώς και η διάδοση των Ιδεωδών του και 2) Η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες και στα πλαίσια του εκάστοτε Ελληνικού Συντάγματος ( Τοπική Αυτοδιοίκηση , παντός είδους πρωτοβουλίες και σύλλογοι πολιτών , εκπαίδευση κάθε βαθμίδος , επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία , κτλ. ) , έτσι ώστε να γίνει σταδιακή μετάβαση με ειρηνικό τρόπο από τον Κοινοβουλευτισμό ( πού είναι ολιγαρχική πολιτειακή παραλλαγή ) στην Δημοκρατία . Η μετάβαση στην Δημοκρατία είναι η μοναδική λύση για την Ανθρωπότητα , επειδή έχει αποδειχθεί πασιφανώς και αδιαμφισβητήτως πως όλα τα άλλα πολιτεύματα ( πολιτικά συστήματα ) ή απέτυχαν ή αποτυγχάνουν παταγωδώς , με την έννοια ότι δεν λύνουν τά προβλήματα και τις ανησυχίες των ανθρώπων και των κοινωνιών , αλλά αντιθέτως τά μεγεθύνουν και τά πολλαπλασιάζουν , τις περισσότερες φορές από ανικανότητα ή από αδιαφορία ή ακόμη και από σκοπιμότητα …
 
Δ΄.   ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ( ΚΥΑΜΕΥΤΗ )  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          Δ΄-1.    Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ
Κάθε πόλη και , σε περίπτωση μεγάλης πόλης , κάθε περιοχή της πόλης και κάθε μικρότερη οικιστική μονάδα , αν τα μέλη το θεωρούν σκόπιμο , ιδρύει την δική της Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία .
Ανώτατο όργανο της Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι η Εκκλησία των Μελών της ( ή απλούστερα Εκκλησία ) , δηλαδή η Συνέλευση των Μελών της . Οι αποφάσεις της Εκκλησίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία , αν και επιζητείται η ομοφροσύνη , και είναι σεβαστές απ` όλα τα Μέλη της .
Γίνεται προσπάθεια να συνέρχεται η Εκκλησία των Μελών κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και με προκαθορισμένη ημερησία διάταξη ή εργασία .
Η Εκκλησία έχει απαρτία όταν συγκεντρωθεί το ½ + 1 των Μελών της . Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η Εκκλησία στον ίδιο τόπο την επομένη Κυριακή το πρωί και υπάρχει απαρτία όσα Μέλη κι αν παρευρίσκονται .
Όταν διαπιστωθεί η απαρτία της Εκκλησίας γίνεται κλήρωση και αναδεικνύεται τριμελές Διαλλακτείο ( Διαλλακτής , Αντιδιαλλακτής και Γραμματέας ) για την διεξαγωγή και καταγραφή των συζητήσεων . Σημείωση : Επιτρέπεται η χρήση μαγνητοφώνου ή άλλου συγχρόνου τρόπου καταγραφής , όμως το Διαλλακτείο της εκάστοτε συνεδρίας αναλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση και την συνοπτική καταγραφή . Κατά την επομένη συνήθως συνεδρία της Εκκλησίας των Μελών , κάθε Μέλος αφού ενημερωθεί για όσα είχε πεί , τά αποδέχεται ή τά διορθώνει . Κρατείται πάντα το διορθωμένο κείμενο .
Κάθε Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει τον Αισυμνήτη και Ανταισυμνήτη της . Η θητεία τους είναι ενιαυσία ( ετησία ) και δύναται να επαναληφθεί μόνον όταν έχουν κληρωθεί όλα τα Μέλη της Κίνησης .Ο Αισυμνήτης και σε περίπτωση κωλύματός του ο Ανταισυμνήτης κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία εκπροσωπεί την Τοπική Συνεργασία στα ενδιάμεσα ανάμεσα σε δύο Εκκλησίες διαστήματα . Οι Αισυμνήτες και οι Ανταισυμνήτες των Τοπικών Συνεργασιών για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία εκκλησιάζουν , εκπροσωπώντας τις Τοπικές Συνεργασίες , στα ενδιάμεσα ανάμεσα σε δύο Εκκλησίες διαστήματα .
Οι Τοπικές Συνεργασίες για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία συνέρχονται σε Πανελλαδικής κλίμακας Εκκλησία εάν το ζητήσει το 1/3 των Τοπικών Συνεργασιών . Κάθε Τοπική Συνεργασία κληρώνει και αποστέλλει στην Πανελλαδική Εκκλησία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία , ως εκπροσώπους της , το 1/3 των Τακτικών Μελών της και ποτέ λιγότερα από τρία . Η Πανελλαδική Εκκλησία δεν συνέρχεται πάνω από μία φορά τον χρόνο , εκτός εάν ζητηθεί από το 1/3 των μελών .
Η Πανελλαδική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει Αισυμνήτη και Ανταισυμνήτη . Η θητεία τους είναι μέχρι την επομένη σύγκληση της Πανελλαδικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία .
Οι εκπρόσωποι κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία στην Πανελλαδική Συνεργασία είναι πάντα κληρωτοί . Κάθε Τοπική Συνεργασία δύναται να αποστέλλει στην Πανελλαδική και μέχρι δύο αιρετούς απεσταλμένους , οι οποίοι έχουν δικαίωμα λόγου στην Πανελλαδική Εκκλησία , όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου . Ο εκπρόσωπος και ο απεσταλμένος δεν είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο .
Η Πανελλαδική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία δύναται να τροποποιεί το Καταστατικό με πλειοψηφία των 4/7 των Μελών όλης της χώρας .
Οι αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι σεβαστές από τις Τοπικές Συνεργασίες .
 
                          Δ΄-2.     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κάθε Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει κάθε έτος τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή ( Ε. Ε. ) με κύρια αρμοδιότητα να παρακολουθεί την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Εκκλησίας των Μελών . Η Ε. Ε. θα προπαρασκευάζει τις εισηγήσεις καί αποφάσεις και την ημερησία διάταξη της Εκκλησίας . Στην Ε. Ε. συμμετέχει ως πέμπτο μέλος ο Αισυμνήτης ή ο Ανταισυμνήτης της Τοπικής Συνεργασίας .
Η Εκκλησία των Μελών αποφασίζει για την σύσταση και άλλων Επιτροπών διαρκείας ορισμένου χρόνου και με ορισμένη αρμοδιότητα , που θα βοηθούν το έργο της Ε. Ε. . Η κάθε επιτροπή κληρώνεται ανάμεσα σε Μέλη – εθελοντές .
 
                            Δ΄-3.    ΟΙ ΘΕΩΡΟΙ
Επιλέγονται από την Εκκλησία των Μελών έγκριτοι ( έχοντες την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν ) Έλληνες πολίτες – πολίτιδες , πολιτικοποιημένοι αλλά όχι κομματισμένοι , που συμφωνούν με τις ιδέες της Συνεργασίας και ομιλούν , όπου εκείνοι νομίζουν καλλίτερα , για την διάδοση των
Δημοκρατικών Ιδεωδών . Αυτοί έχουν τον τίτλο του Θεωρού και της Θεωρής .
Οι Θεωροί /-ές δεν μετέχουν στις κληρώσεις των διαφόρων οργάνων των Τοπικών Συνεργασιών καθώς και της Πανελλαδικής , εκτός εάν παραιτηθούν από το αξίωμα του Θεωρού /-ής .

ΔΗΜΟΦΙΛΗ