8/02/2021

Διαχρονική Ἑλλάδα – Οἱ Ἕλληνες διά μέσου τῶν αἰώνων

ellinismos
Δημητρίου Κόκορη
δρ. Νεοελληνικῆς φιλολογίας – συγγραφέως


ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Οἱ Ἕλληνες ἀπό τά πολύ πρώϊμα χρόνια ἔχοντας ὡς βάση ἐκκινήσεως τόν ἑλλαδικό χῶρο ἀποίκισαν ἄλλες χῶρες καί τίς ἐγγύς καί τίς μακράν. Ἦσαν διασκορπισμένοι σέ ὅλη τήν κατοικούμενη γῆ, ἀπό Παλαιστίνη ἕως Ἱσπανίας, ἀπό Εὐρώπη καί Ρωσσία ἕως τίς χῶρες τῆς Μαύρης Ἠπείρου καί ὥς τά βάθη τῆς Ἀσίας.
Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος κατέκτησε ὅλη τήν τότε γνωστή Ἀνατολή, τήν Αἴγυπτο καί τήν Ἰουδαία. Παντοῦ ἵδρυε πόλεις, τίς γνωστές Ἀλεξάνδρειες, ἐγκαθιστοῦσε Ἕλληνες κυρίως, καί ἐκπολίτιζε τούς γηγενεῖς μεταδίδοντας τόν πολιτισμό, τά γράμματα, τήν φιλοσοφία, τήν γλῶσσα καί τίς ἐπιστῆμες, ἐφεύρημα τῶν Ἑλλήνων. Ἀπό τότε παρατηρεῖται διασπορά τῶν Ἑλλήνων πού ὥς καί σήμερα συνεχίζεται. Ὅπου γῆς, εἶναι ἔντονη καί δραστήρια ἡ παρουσία τους. Ἀπό Εὐρώπη ἕως Ἀφρική, ἀπό Δύση ἕως τήν Ἄπω Ἀνατολή, ἀπό Ἀσία ἕως Ἀμερική, Βόρειο καί Νότιο, μέχρι Αὐστραλία καί Νέα Ζηλανδία καί σέ νήσους τῶν Ὠκεανῶν, συναντᾶται ἡ ράτσα τῶν Ἑλλήνων. Ζοῦν ἐκεῖ δραστηριοποιημένοι, οἰκονομικά, κοινωνικά, ἐπιστημονικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτικά, ἐπιτυχημένοι.
Στά πρεσβυγενῆ πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων, Ἀλεξανδρείας, Κωνσταντινουπόλεως, Ἀντιοχείας καί Ρώμης, παλαιώτερα προΐσταντο Ἕλληνες, πλήν Ρώμης, καί πρόσφατα Ἀντιοχείας πού χάσαμε (πολύ πρόσφατα). Στίς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀμερικῆς, Βορείου καί Νοτίου, ἀποστολές τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας μέ τά ἐλάχιστα οἰκονομικά μέσα πού ἔχουν στήν διάθεσή τους, μέ τόν ὀβολό τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἀγωνίζονται νά ἐκχριστιανίσουν ὀρθοδόξως τούς γηγενεῖς τῶν χωρῶν αὐτῶν μέ ἐνθαρρυντικά ἀποτελέσματα. Βλέπουν οἱ ἰθαγενεῖς τόν πακτωλό τῶν χρημάτων τῶν πρωτεσταντικῶν καί παπικῶν ἀποστολῶν μέ τό κοσμικό φρόνημα, ἀλλά μένουν ἀσυγκίνητοι.
Βλέπουν τό μεγαλεῖο καί τήν ἁγιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν ἐνστερνίζονται. Στήν γῆ Ἰσραήλ σέ ὅλα σχεδόν τά προσκυνήματα προΐστανται ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ρασοφόροι. Ἐλάχιστοι στόν ἀριθμό καί ὅμως μέ θυσίες κρατοῦν Θερμοπύλες, παρά τίς ἀπειλές καί τούς διωγμούς. Χρειάζονται στήριξη. Μποροῦν νά ἐνισχυθοῦν; Βεβαιότατα.
Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν, ἐπιτρέψτε μου τήν ἔκφραση, “ἀργόσχολοι” θρησκευόμενοι, ἰδιῶτες καί κληρικοί, κοπτόμενοι γιά ἐσωτερικό ἐπανευαγγελισμό τῆς ἐνδοχώρας, ἀσυγκίνητοι γιά τούς μακράν. Ὅλοι χωρίς ἐξαίρεση τοῦ ἑαυτοῦ μας, θά μπορούσαμε νά ἐνισχύσουμε τήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Νά μεταβοῦμε στό Ἰσραήλ καί γιατί ὄχι καί στήν Τουρκία, ὡς προσκυνηταί, νά παραμείνουμε ὅσο χρονικό διάστημα μποροῦμε καί οἱ νόμοι τό ἐπιτρέπουν, νά συμπαρασταθοῦμε στούς θεματοφύλακες τῆς πίστεως σέ ὅ,τι χρειάζονται, στήριξη, συμπαράσταση, βοήθεια, μέ τήν παρουσία μας καί μόνο. Ἐποφθαλμιοῦν τά Ὀρθόδοξα προσκυνήματα καί ἄλλες ὁμολογίες, Πρωτεστάντες, Λατῖνοι, ἀλλά καί Ρῶσσοι. Θά μποροῦσαν νά ἀποσπασθοῦν πλεονάζοντες ὀρθόδοξοι ρασοφόροι, ἔστω καί γιά σύντομο χρονικό διάστημα, ἄγαμοι καί ἔγγαμοι ἀπό ὅλη τήν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδοξία. Ἄν ἕνας ὀρθόδοξος Ἕλληνας, κληρικός ἤ λαϊκός, μετέβαινε διαθέτοντας λίγο ἀπότόν χρόνο του, θά βοηθοῦσε τούς φρουρούς τῶν προσκυνημάτων.
Στήν Ἀφρική καί στήν Ἄπω Ἀνατολή, Ἕλληνες ἱεραπόστολοι μεταλαμπαδεύουν τήν Ὀρθοδοξία καί προβάλλουν τήν Ἑλλάδα. Ξένοι μαθαίνουν γιά τήν Πατρίδα μας καί διδάσκονται τήν γλῶσσα μας. Στήν Αὐστραλία διαπρέπουν σέ ὅλους τούς κοινωνικούς τομεῖς. Οἱ ἑλληνικές οἰκογένειες προβάλλονται ὡς παραδείγματα οἰκογενειακῆς συνοχῆς καί ὁμαδικότητος. Στήν Ἀμερική, Βόρειο καί Νότιο, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων καί ὄχι μόνο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Χάρη στήν Ἐκκλησία διατηροῦνται ἡ γλῶσσα, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, οἱ παραδόσεις, ὁ θεσμός καί δεσμός τῆς οἰκογενείας. Καί κυρίως ἡ Ὀρθοδοξία. Ἡ ἵδρυση Μονῶν εἶναι κέντρα προσελκύσεως στήν Ὀρθοδοξία.
Χιλιάδες οἱ ἐπιστήμονες μέ ἐπιτυχημένη σταδιοδρομία. Χιλιάδες οἱ καθηγητές στά Πανεπιστήμια μέ διακεκριμένη ἐπίδοση. Ἀμέτρητοι καί δυναμικοί οἱ ἐπιδιδόμενοι στόν πολιτικό στίβο.
Ὑπερέχουν τῶν Ἑβραίων καί ἀνταγωνίζονται τούς Ἀρμενίους στόν οἰκονομικό τομέα. Οἱ ξένοι, κατά ὁμολογία Ἑλβετίδος συγγραφέως, μισοῦν τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες γιά τίς ἐπιδόσεις τους ἀπό τά πολύ πρώϊμα χρόνια σ᾿ ὅλες τίς ἐπιστημονικές πτυχές.
enromiosini

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Απίστευτο σκηνικό στην εκπομπή του Μάνεση

Έχουμε πάρει πλέον την κάτω βόλτα. Στον alpha στην εκπομπή του Μάνεση,σε ζωντανή σύνδεση με τον Φλοίσβο μια κυρία τους προτρέπει να πάνε να...

Έκρυψαν το πλάνο με τον γιατρό που αρνήθηκε να χαιρετίσει τον πρωθυπουργό!

Στην Ικαρία, γιατροί βάρδιας υποχρεώθηκαν να παραστήσουν τους κομπάρσους για το σόου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα σόου το οποίο μάλιστα ήταν επικίνδυνο, διότι όπως...

“Ουστ! Φύγετε” Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κήρυκος Θύμαινα (Βίντεο)

"Ουστ! Φύγετε" Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κηρυκος Θύμαινα Εύδηλο.netakias.comΚαι δεν έφτανε αυτό. Ο...

Απίστευτες καταγγελίες κατά του Μαλέλη για το δελτίο ειδήσεων

Εξαφάνισε τις διαμαρτυρίες στην Ικαρία κατά του Κυριακου Μητσοτακη το Mega, εξαφάνισε και το προκλητικό γεύμα με δεκάδες καλεσμένους. Μόνο κάποιες μαντινάδες είδε. Καταλάβατε κυριε...

Πολιτικοί τριγμοί από το φαγοπότι Μητσοτακη στην Ικαρια – Θέμα χρόνου πλέον η δρομολόγηση εξελίξεων

Σφυροκόπημα όσο ποτέ στον Κυριακο Μητσοτακη από τους πολίτες στα social media πρώτα και έπειτα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το φαγοπότι...

Αισχρή παρέμβαση του Γερμανού πρέσβη! Είμαστε υπό κατοχή και δεν το ξέρουμε κύριε Μητσοτάκη;

Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες τους το επιτρέπουν. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η απαράδεκτη παρέμβαση του Γερμανού...

Σαρώνει η πείνα! Εικόνες κατοχής στην Θεσσαλονίκη!

Εικόνες κατοχής στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πολίχνη, από πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να λάβουν δωρεάν φαγητό, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης αποφάσισε να...

Τωρα: Παρέμβαση Τσίπρα για το κορωνοπαρτι του Μητσοτακη στην Ικαρια – Δρομολογούνται πολιτικές εξελιξεις

Κεραυνοί Τσίπρα για το κορωνοπαρτι του Κυριακου Μητσοτακη στην Ικαρια: Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ του καταλογίζει βαθιά...

Σε ειδικό καθεστώς τύπου Βόρειας Κορέας η Ικαρια – Υποχρέωσαν του μαθητές να πάνε στο σχολείο Σαββατιάτικα για να δουν τον Μητσοτακη

Αυτά μόνο στη Βόρειο Κορέα γίνονται και στην Ελλάδα του Μητσοτακη. Άνοιξαν τα σχολεία χθες Σάββατο, στην Ικαρια για να τα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης...

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για το κορωνοπαρτι του Μητσοτακη στην Ικαρια

Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαινει στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά την αποκάλυψη για το φαγοπότι του Μητσοτακη στην Ικαρια.Τα social media...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Απίστευτο σκηνικό στην εκπομπή του Μάνεση

Έχουμε πάρει πλέον την κάτω βόλτα. Στον alpha στην εκπομπή του Μάνεση,σε ζωντανή σύνδεση με τον Φλοίσβο μια κυρία τους προτρέπει να πάνε να...

Έκρυψαν το πλάνο με τον γιατρό που αρνήθηκε να χαιρετίσει τον πρωθυπουργό!

Στην Ικαρία, γιατροί βάρδιας υποχρεώθηκαν να παραστήσουν τους κομπάρσους για το σόου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα σόου το οποίο μάλιστα ήταν επικίνδυνο, διότι όπως...

“Ουστ! Φύγετε” Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κήρυκος Θύμαινα (Βίντεο)

"Ουστ! Φύγετε" Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κηρυκος Θύμαινα Εύδηλο.netakias.comΚαι δεν έφτανε αυτό. Ο...

Απίστευτες καταγγελίες κατά του Μαλέλη για το δελτίο ειδήσεων

Εξαφάνισε τις διαμαρτυρίες στην Ικαρία κατά του Κυριακου Μητσοτακη το Mega, εξαφάνισε και το προκλητικό γεύμα με δεκάδες καλεσμένους. Μόνο κάποιες μαντινάδες είδε. Καταλάβατε κυριε...

Πολιτικοί τριγμοί από το φαγοπότι Μητσοτακη στην Ικαρια – Θέμα χρόνου πλέον η δρομολόγηση εξελίξεων

Σφυροκόπημα όσο ποτέ στον Κυριακο Μητσοτακη από τους πολίτες στα social media πρώτα και έπειτα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το φαγοπότι...

Αισχρή παρέμβαση του Γερμανού πρέσβη! Είμαστε υπό κατοχή και δεν το ξέρουμε κύριε Μητσοτάκη;

Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες τους το επιτρέπουν. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η απαράδεκτη παρέμβαση του Γερμανού...