8/02/2021

Ανδρέας Κάλβος -Ωδή δεκάτη [X] Ο Ωκεανός

kalvos prosopografia
Ο Ανδρέας Κάλβος (Απρίλιος 1792 – 3 Νοεμβρίου 1869) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, του οποίου δεν υπάρχει γνωστή απεικόνιση.

Φωτογραφία: greek-language
– Περισσότερα στοιχεία για τον Ανδρέα Κάλβο ΕΔΩ.
[ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: Η ΛΥΡΑ, Ωδαί 1824]
α΄
Γη των θεών φροντίδα, Ελλάς ηρώων μητέρα, φίλη, γλυκεία πατρίδα μου νύκτα δουλείας σ’ εσκέπασε, νύκτα αιώνων.
β΄
Ούτω εις το χάος αμέτρητον των ουρανίων ερήμων, νυκτερινός εξάπλωσεν έρεβος τα πλατέα πένθιμα εμβόλια.
γ΄
Και εις την σκοτιάν βαθείαν, εις το απέραντον διάστημα, τα φώτα σιγαλέα κινώνται των αστέρων λελυπημένα.
δ΄
Εχάθηκαν οι πόλεις, εχάθηκαν τα δάση, κι η θάλασσα κοιμάται και τα βουνά· και ο θόρυβος παύει των ζώντων.
ε΄
Εις τα φρικτά βασίλεια ομοιάζει του θανάτου η φύσις όλη· εκείθεν ήχος ποτέ δεν έρχεται ύμνων ή θρήνων.
ς΄
Αλλά των μακαρίων στάβλων ιδού τα ηώα κάγκελα οι Ώραι ανοίγουσιν, ιδού τα ακάμαντα άλογα του Ηλίου εκβαίνουν.
ζ΄
Χρυσά, φλογώδη, καίουσι τους δρόμους του αέρος τα αμιλλητήρια πέταλα· τους ουρανούς φωτίζουσι λάμπουσαι οι χαίται.
η΄
Τώρα εξανοίγει τ’ άνθη εις τον δροσώδη κόλπον της γης η αυγή· και φαίνονται τώρα των φιλοπόνων ανδρών τα έργα.
θ΄
Τα μυρισμένα χείλη της ημέρας φιλούσι το αναπαυμένον μέτωπον της οικουμένης· φεύγουσιν όνειρα, σκότος,
ι΄
Ύπνος, σιγή· και πάλιν τα χωράφια, την θάλασσαν, τον αέρα γεμίζουσι και τας πόλεις με κρότον, ποίμνια και λύραι.
ια΄
Εις του σπηλαίου το στόμα ιδού προβαίνει ο μέγας λέων, τον φοβερόν λαιμόν τετριχωμένον βρέμων τινάζει.
ιβ΄
Ο αετός αφήνει τους κρημνούς υψηλούς· κτυπάουσιν οι πτέρυγες τα νέφη, και τον όλυμπον η κλαγγή σχίζει.
ιγ΄
Έθλιψε την Ελλάδα νύκτα πολλών αιώνων, νύκτα μακράς δουλείας, αισχύνη ανδρών, ή θέλημα των αθανάτων.
ιδ΄
Η χώρα τότε εφαίνετο ναός ηριπομένος, όπου οι ψαλμοί σιγάουσι και του κισσού τα ατρέμητα φύλλα κοιμώνται.
ιε΄
Ωσάν επί την άπειρον θάλασσαν των ονείρων, ολίγαι, απηλπισμέναι ψυχαί νεκρών διαβαίνουσι με δίχως βίαν·
ις΄
Ούτως από του Άθωνος τα δένδρα, έως τους βράχους της Κυθήρας, κυλίουσα την άμαξαν βραδείαν, ουρανοδρόμον·
ιζ΄
Η τρίμορφος Εκάτη εθεώρει τα πλοία, εις του Αιγαίου τους κόλπους λάμνοντα αδόξως, φεύγοντα διασκορπισμένα.
ιη΄
Συ τότε, ω λαμπροτάτη κόρη Διός, του κόσμου μόνη παρηγορία, την γην μου συ ενθυμήθηκες ω Ελευθερία.
ιθ΄
Ήλθ’ η θεά· κατέβη εις τα παραθαλάσσια κλειτά της Χίου· τας χείρας άπλωσ’ ορθή, και κλαίουσα λέγει τοιάδε·
κ΄
Ωκεανέ, πατέρα των χορών αθανάτων, άκουσον την φωνήν μου, και της ψυχής μου τέλεσον τον μέγαν πόθον.
κα΄
Ένδοξον θρόνον είχον εις την Ελλάδα· τύραννοι προ πολλού τον κρατούσι, σήμερον συ βοήθησον, δώσ’ μου τον θρόνον.
κβ΄
Όταν τους ανοήτους φεύγω θνητούς, με δέχονται οι πατρικαί σου αγκάλαι· η ελπίς μου εις την αγάπην σου στηρίζεται όλη.
κγ΄
Είπε· κι ευθύς επάνω εις τας ροάς εχύθη του Ωκεανού, φωτίζουσα τα νώτα υγρά και θεία, πρόφαντος λάμψις.
κδ΄
Αστράπτουσι τα κύματα ως οι ουρανοί, και ανέφελος, ξάστερος φέγγει ο ήλιος και τα πολλά νησία δείχνει του Αιγαίου.
κε΄
Πρόσεχε τώρα· ως άνεμος σφοδρός μέσα εις τα δάση, ο αλαλαγμός σηκώνεται· άκουε των πλεόντων το έια μάλα.
κς΄
Σχισμένη υπό μυρίας πρώρας αφρίζει η θάλασσα, τα πτερωμένα αδράχτια ελεύθερα εξαπλώνονται εις τον αέρα.
κζ΄
Επί την λίμνην ούτως αυγερινά πετάουσι τα πλήθη των μελίσσων όταν γλυκύ του έαρος φυσάει το πνεύμα·
κη΄
Επί την άμμον ούτω περιπατούν οι λέοντες ζητούντες τα κοπάδια, την θέρμην των ονύχων έαν αισθανθώσιν·
κθ΄
Ούτως εάν την δύναμιν ακούσουν των πτερύγων οι αετοί, το κτύπημα των βροντών υπερήφανοι καταφρονούσι.
λ΄
Πεφιλημένα θρέμματα Ωκεανού, γενναία και της Ελλάδος γνήσια τέκνα, και πρωτοστάται Ελευθερίας·
λα΄
Χαίρετε σεις καυχήματα των θαυμασίων (Σπετζίας, Ύδρας, Ψαρών) σκοπέλων, όπου ποτέ δεν άραξε φόβος κινδύνου.
λβ΄
Κατευοδοίτε! —Ορμήσατε τα συναγμένα πλοία ω ανδρείοι· σκορπίσατε τον στόλον, κατακαύσατε στόλον βαρβάρων.
λγ΄
Τα δειλά των εχθρών σας πλήθη καταφρονήσατε· την κόμην πάντα ο θρίαμβος στέφει των υπέρ πάτρης κινδυνευόντων.
λδ΄
Ω επουράνιος χείρα! σε βλέπω κυβερνούσαν τα τρομερά πηδάλια, και των ηρώων οι πρώραι ιδού πετάουν.
λε΄
Ιδού κροτούν, συντρίβουσι τους πύργους θαλασσίους εχθρών απείρων· σκάφη, ναύτας, ιστία, κατάρτια η φλόγα τρώγει·
λς΄
Και καταπίνει η θάλασσα τα λείψανα· την νίκην ύψωσ’, ω λύρα· αν ήρωες δοξάζονται, το θείον φιλεί τους ύμνους.
λζ΄
* Ωθωμανέ υπερήφανε πού είσαι; νέον στόλον φέρε, ω μωρέ, και σύναξε· νέαν δάφνην οι Έλληνες θέλουν αρπάξειν.
greek-language

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Απίστευτο σκηνικό στην εκπομπή του Μάνεση

Έχουμε πάρει πλέον την κάτω βόλτα. Στον alpha στην εκπομπή του Μάνεση,σε ζωντανή σύνδεση με τον Φλοίσβο μια κυρία τους προτρέπει να πάνε να...

“Ουστ! Φύγετε” Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κήρυκος Θύμαινα (Βίντεο)

"Ουστ! Φύγετε" Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κηρυκος Θύμαινα Εύδηλο.netakias.comΚαι δεν έφτανε αυτό. Ο...

Απίστευτες καταγγελίες κατά του Μαλέλη για το δελτίο ειδήσεων

Εξαφάνισε τις διαμαρτυρίες στην Ικαρία κατά του Κυριακου Μητσοτακη το Mega, εξαφάνισε και το προκλητικό γεύμα με δεκάδες καλεσμένους. Μόνο κάποιες μαντινάδες είδε. Καταλάβατε κυριε...

Έκρυψαν το πλάνο με τον γιατρό που αρνήθηκε να χαιρετίσει τον πρωθυπουργό!

Στην Ικαρία, γιατροί βάρδιας υποχρεώθηκαν να παραστήσουν τους κομπάρσους για το σόου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα σόου το οποίο μάλιστα ήταν επικίνδυνο, διότι όπως...

Πολιτικοί τριγμοί από το φαγοπότι Μητσοτακη στην Ικαρια – Θέμα χρόνου πλέον η δρομολόγηση εξελίξεων

Σφυροκόπημα όσο ποτέ στον Κυριακο Μητσοτακη από τους πολίτες στα social media πρώτα και έπειτα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το φαγοπότι...

Αισχρή παρέμβαση του Γερμανού πρέσβη! Είμαστε υπό κατοχή και δεν το ξέρουμε κύριε Μητσοτάκη;

Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες τους το επιτρέπουν. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η απαράδεκτη παρέμβαση του Γερμανού...

Σαρώνει η πείνα! Εικόνες κατοχής στην Θεσσαλονίκη!

Εικόνες κατοχής στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πολίχνη, από πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να λάβουν δωρεάν φαγητό, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης αποφάσισε να...

Σε ειδικό καθεστώς τύπου Βόρειας Κορέας η Ικαρια – Υποχρέωσαν του μαθητές να πάνε στο σχολείο Σαββατιάτικα για να δουν τον Μητσοτακη

Αυτά μόνο στη Βόρειο Κορέα γίνονται και στην Ελλάδα του Μητσοτακη. Άνοιξαν τα σχολεία χθες Σάββατο, στην Ικαρια για να τα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης...

Τωρα: Παρέμβαση Τσίπρα για το κορωνοπαρτι του Μητσοτακη στην Ικαρια – Δρομολογούνται πολιτικές εξελιξεις

Κεραυνοί Τσίπρα για το κορωνοπαρτι του Κυριακου Μητσοτακη στην Ικαρια: Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ του καταλογίζει βαθιά...

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για το κορωνοπαρτι του Μητσοτακη στην Ικαρια

Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαινει στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά την αποκάλυψη για το φαγοπότι του Μητσοτακη στην Ικαρια.Τα social media...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Απίστευτο σκηνικό στην εκπομπή του Μάνεση

Έχουμε πάρει πλέον την κάτω βόλτα. Στον alpha στην εκπομπή του Μάνεση,σε ζωντανή σύνδεση με τον Φλοίσβο μια κυρία τους προτρέπει να πάνε να...

“Ουστ! Φύγετε” Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κήρυκος Θύμαινα (Βίντεο)

"Ουστ! Φύγετε" Αποδοκιμασίες και Γιούχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έδειξαν τα ΜΜΕ σε Ικαρία Φούρνοι Άγιος Κηρυκος Θύμαινα Εύδηλο.netakias.comΚαι δεν έφτανε αυτό. Ο...

Απίστευτες καταγγελίες κατά του Μαλέλη για το δελτίο ειδήσεων

Εξαφάνισε τις διαμαρτυρίες στην Ικαρία κατά του Κυριακου Μητσοτακη το Mega, εξαφάνισε και το προκλητικό γεύμα με δεκάδες καλεσμένους. Μόνο κάποιες μαντινάδες είδε. Καταλάβατε κυριε...

Έκρυψαν το πλάνο με τον γιατρό που αρνήθηκε να χαιρετίσει τον πρωθυπουργό!

Στην Ικαρία, γιατροί βάρδιας υποχρεώθηκαν να παραστήσουν τους κομπάρσους για το σόου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα σόου το οποίο μάλιστα ήταν επικίνδυνο, διότι όπως...

Πολιτικοί τριγμοί από το φαγοπότι Μητσοτακη στην Ικαρια – Θέμα χρόνου πλέον η δρομολόγηση εξελίξεων

Σφυροκόπημα όσο ποτέ στον Κυριακο Μητσοτακη από τους πολίτες στα social media πρώτα και έπειτα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το φαγοπότι...

Αισχρή παρέμβαση του Γερμανού πρέσβη! Είμαστε υπό κατοχή και δεν το ξέρουμε κύριε Μητσοτάκη;

Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες τους το επιτρέπουν. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η απαράδεκτη παρέμβαση του Γερμανού...