7/03/2021

Το σχέδιο της Κομισιόν για Brexit χωρίς συμφωνία – Η δέσμη των 14 μέτρων

7BBDFDCC-EFB5-4450-9E6E-53DE542CDAD0“Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας απόσυρσης, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Νοεμβρίου 2018 – και την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) την περασμένη εβδομάδα να εντείνουν τις εργασίες ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και για όλους αποτελέσματα “, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτείνει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προετοιμασία για ένα Brexit χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, εγκρίνοντας δέσμη 14 μέτρων.
Βάσει των μέτρων αυτών οι Βρετανοί στην ΕΕ θα αντιμετωπιστούν “γενναιόδωρα” και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το ίδιο καθεστώς που έχουν και σήμερα.
Σκοπός να περιοριστούν οι διαταραχές που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27 και μεταξύ άλλων σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αεροπορικές μεταφορές, τελωνειακή πολιτική και πολιτική για το κλίμα.
Ωστόσο προειδοποιεί ότι αυτά τα μέτρα δεν θα – και δεν μπορούν – να μετριάσουν τον συνολικό αντίκτυπο ενός σεναρίου “χωρίς συμφωνία”, ούτε να αντισταθμίσουν με κανένα τρόπο “την έλλειψη ετοιμότητας των ενδιαφερομένων μερών”.
Περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς όπου είναι απολύτως απαραίτητο να προστατευθούν τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ, θα είναι προσωρινής φύσεως, περιορισμένης εμβέλειας και θα υιοθετηθούν μονομερώς από την ΕΕ.
Αναλυτικά, σε ότι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμα διαμονής και το συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια γενναιόδωρη προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η προσέγγιση αυτή αντανακλάται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ κατά την ημερομηνία απόσυρσης θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται νόμιμοι κάτοικοι.
Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη χορήγηση καθεστώτος προσωρινής διαμονής. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιό έχει ήδη εγκρίνει πρόταση κανονισμού που απαλλάσσει τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου από την υποχρέωση θεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ εξαιρούνται εξίσου από τις βρετανικές απαιτήσεις θεώρησης.
Όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου και να προστατεύσουν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει οι πολίτες της ΕΕ27 και οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησαν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία πριν από τις 30 Μαρτίου 2019.
Σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Κομισιόν ενέκρινε μια προσωρινή και υπό όρους απόφαση ισοδυναμίας για μια καθορισμένη, περιορισμένη περίοδο δώδεκα μηνών για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει άμεση διακοπή της κεντρικής εκκαθάρισης των παραγώγων.
Ενέκρινε ακόμη μια προσωρινή και υπό όρους απόφαση ισοδυναμίας για μια σταθερή, περιορισμένη περίοδο 24 μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει διακοπή στις υπηρεσίες των κεντρικών θεματοφυλάκων για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που χρησιμοποιούν σήμερα φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου.
Και τέλος δύο κανονισμούς κατ` εξουσιοδότηση που διευκολύνουν την ανανέωση, για καθορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όπου μια σύμβαση μεταβιβάζεται από Ηνωμένο Βασίλειο σε αντισυμβαλλόμενο της ΕΕ27.
Ακολούθως ενέκρινε δύο μέτρα που θα αποτρέψουν την πλήρη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Τα μέτρα αυτά θα διασφαλίσουν μόνο τη βασική συνδεσιμότητα και σε καμία περίπτωση δεν θα επαναλάβουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ένταξης στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό υπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα στους αερομεταφορείς της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού.
Αναλυτικά προβλέπεται πρόταση κανονισμού για την προσωρινή (επί 12 μήνες) παροχή ορισμένων αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και πρόταση κανονισμού για την παράταση (επί 9 μήνες) της ισχύος ορισμένων αδειών ασφάλειας πτήσεων.
Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση κανονισμού που επιτρέπει στους επιχειρηματίες του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρουν προσωρινά (για εννέα μήνες) εμπορεύματα στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφέρει ισοδύναμα δικαιώματα στους φορείς εκμετάλλευσης οδικών μεταφορών στην ΕΕ και θα υπόκειται σε θεμιτούς όρους ανταγωνισμού.
Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία, η Κομισιόν πέρασε έναν κανονισμός κατ` εξουσιοδότηση για να συμπεριλάβει τις θάλασσες που περιβάλλουν το Ηνωμένο Βασίλειο στις διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να κατατίθενται συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και δηλώσεις πριν από την αναχώρηση πριν από την αναχώρηση ή την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά και πρόταση κανονισμού για την προσθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες ισχύει γενική άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης σε ολόκληρη την ΕΕ.
Σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα η Κομισιόν με απόφασή της ζητά να ανασταλεί προσωρινά για το Ηνωμένο Βασίλειο η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής, ο πλειστηριασμός και η ανταλλαγή διεθνών πιστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Τέλος επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει ότι τα τρέχοντα προγράμματα μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μπορούν να συνεχιστούν σε όλα τα σενάρια. Δεδομένης της σημασίας της, η Κομισιόν υπέβαλε σήμερα πρόταση κανονισμού για τη συνέχιση του προγράμματος PEACE στη Βόρειο Ιρλανδία έως το τέλος του 2020, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, η Κομισιόν έχει ήδη προτείνει, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κατέρρευσε ο Ευαγγελατος με την παρέμβαση τηλεθεατή στην εκπομπή του (Βίντεο)

Αυτά έχουν οι ζωντανές συνδέσεις. Εκεί που όλα μοιάζουν να κυλούν ήρεμα και καλά ξαφνικά πετάγεται κάποιος από το πουθενά και λέει πράγματα που...

Λουκέτο στο εστιατόριο του λίγδα Salt Bae – Έκλεισαν οι αρχές τον λεχρίτη μετά από καταγγελίες στην υγειονομική υπηρεσία

Salt Bae: ”Λουκέτο” στο εστιατόριό του – Το έκλεισαν οι αρχές μετά από καταγγελίεςSalt Bae: Ο γνωστός σεφ βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος καταγγελιών, οι...

Κόπηκε στον αέρα η εκπομπή της Αννιτα Πάνια – Βρέθηκαν κρούσματα Κορωνοϊού σε συνεργάτες της εκπομπής

Θυμάστε το αστείο που παει ο σύζυγος στο περίπτερο για τσιγάρα και εξαφανίζεται από το σπίτι; Κάτι τέτοιο περίπου συνέβη και με την εκπομπή...

Ρωσικά πλοία έριξαν πυραύλους σε φιλοτουρκικούς στόχους

Συμφωνα με Τουρκικό δημοσιευμα οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο τις φιλοτουρκικές ομάδες που ελέγχουν την Τζαράμπλους και την Ελ Μπάμπ στη βόρεια Συρία.Αρχικα...

Τρόμος σε όλη την Ελλάδα από την υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας

Μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου έγιναν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα στο Καβούρι, καθώς η στάθμη τoυ νερού υποχώρησε λόγω άμπωτης και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να πάνε μέχρι το νησάκι που...

Έξαλλοι στη ΝΔ με την τοποθέτηση του Βαρεμένου ότι σε λίγο θα πουν τον Μητσοτάκη και

Απίστευτο σχόλιο του Γιώργου Βαρεμένου στο διαδίκτυο για τον Κυριακο Μητσοτακη που με ανάρτηση του σχολίασε πως:- Σε λίγο θα παρουσιάσουν τον Κυριάκο...

Ο κύβος ερρίφθη για κάλπες τον Μάϊο – Η χώρα θα βγει από το lockdown και ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης από το Μαξίμου

Αποκαλυπτικό  ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Δημοκρατία για το ρίσκο Μητσοτακη να στήσει πρόωρες κάλπες τον Μάϊο, καθώς πιστεύει ότι θα σαρώσει μετά από τόσους μήνες...

Ντροπή! Περαστικοί εξύβρισαν τον πρωθυπουργό σε ζωντανή σύνδεση στο Mega!

Απίστευτη εξέλιξη στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Νίκος Ευαγγελατος στο Mega.Την ώρα που συνομιλούσε σε ζωντανή σύνδεση ένας κύριος με τον δημοσιογράφο, ακούστηκαν...

Τώρα: Πετάνε ελικόπτερα πάνω από τη Νέα Σμύρνη – Τα έχουν κάνει μπάχαλο Μητσοτάκης και Χρυσοχοϊδης

Έκρυθμη η κατάσταση στη Νέα Σμύρνη με πληθος κόσμου στους δρόμους να διαρτυρεται για την πρωτόγνωρη αστυνομική βία σε μια από τις πιο ήρεμες...

Απίστευτες εικόνες αστυνομικής βίας και ξυλοδαρμού στη νέα Σμύρνη – Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους – Έκρυθμη η κατάσταση

Πρωτοφανείς εικόνες αστυνομικής βίας στη Νέα Σμύρνη με μετά από αδικαιολόγητη επέμβαση της αστυνομίας που έγραψε οικογένεια στην πλατεία της πόλης για παραβίαση των...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κατέρρευσε ο Ευαγγελατος με την παρέμβαση τηλεθεατή στην εκπομπή του (Βίντεο)

Αυτά έχουν οι ζωντανές συνδέσεις. Εκεί που όλα μοιάζουν να κυλούν ήρεμα και καλά ξαφνικά πετάγεται κάποιος από το πουθενά και λέει πράγματα που...

Λουκέτο στο εστιατόριο του λίγδα Salt Bae – Έκλεισαν οι αρχές τον λεχρίτη μετά από καταγγελίες στην υγειονομική υπηρεσία

Salt Bae: ”Λουκέτο” στο εστιατόριό του – Το έκλεισαν οι αρχές μετά από καταγγελίεςSalt Bae: Ο γνωστός σεφ βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος καταγγελιών, οι...

Κόπηκε στον αέρα η εκπομπή της Αννιτα Πάνια – Βρέθηκαν κρούσματα Κορωνοϊού σε συνεργάτες της εκπομπής

Θυμάστε το αστείο που παει ο σύζυγος στο περίπτερο για τσιγάρα και εξαφανίζεται από το σπίτι; Κάτι τέτοιο περίπου συνέβη και με την εκπομπή...

Ρωσικά πλοία έριξαν πυραύλους σε φιλοτουρκικούς στόχους

Συμφωνα με Τουρκικό δημοσιευμα οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο τις φιλοτουρκικές ομάδες που ελέγχουν την Τζαράμπλους και την Ελ Μπάμπ στη βόρεια Συρία.Αρχικα...

Τρόμος σε όλη την Ελλάδα από την υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας

Μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου έγιναν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα στο Καβούρι, καθώς η στάθμη τoυ νερού υποχώρησε λόγω άμπωτης και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να πάνε μέχρι το νησάκι που...

Έξαλλοι στη ΝΔ με την τοποθέτηση του Βαρεμένου ότι σε λίγο θα πουν τον Μητσοτάκη και

Απίστευτο σχόλιο του Γιώργου Βαρεμένου στο διαδίκτυο για τον Κυριακο Μητσοτακη που με ανάρτηση του σχολίασε πως:- Σε λίγο θα παρουσιάσουν τον Κυριάκο...