Αυτοί είναι οι κωδικοί – κλειδιά για την ελάφρυνση του εκκαθαριστικού

9293A0C1-2389-4E87-835D-CE24BE8B5E8E.jpegΤους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά ώστε να ωφεληθούν οι φορολογούμενοι με έκπτωση φόρου, αναλύουμε παρακάτω. Με βάση αυτά, θα γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης από το TAXISnet και θα αναγνωρίσει δικαίωμα έκπτωσης και απαλλαγής φόρου σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

-Κωδικοί 013-014 του πίνακα 2

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Για του συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι την 31-12-1953, προβλέπεται μείωση κατά 30% του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος, αρκεί να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα του Ε1.

-Κωδικοί 001-002, 005-006, και 009-010 του πίνακα 3 για όσους έχουν αναπηρία άνω του 67%

Μείωση φόρου κατά 200 ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα από εκείνον άτομα της οικογένειας του.

Ο υπόχρεος της δήλωσης θα πρέπει :

Να συμπληρώσει την ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 001 του πίνακα 3 στην πρώτη σελίδα του Ε1.

Να συμπληρώσει την ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 002 στην ίδια σελίδα του Ε1 εάν η σύζυγος του υπόχρεου είναι επίσης ανάπηρη και κάνουν κοινή δήλωση.

Εάν ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας του έχουν αναπηρία άνω του 67%, τότε ο υπόχρεος θα πρέπει να αναγράψει τον αριθμό τους στον κωδικό 005 του πίνακα 3 και να συμπληρώσει Χ πάνω στην ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 009.

Εάν τα ανάπηρα μέλη έχουν συγγένεια με τη σύζυγο και υποβάλλεται κοινή δήλωση, θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των μελών στον κωδικό 006 και να συμπληρωθεί Χ πάνω στην ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 010.

-Κωδικοί 351-352 του πίνακα 4Α

Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων και αγορά χρόνου ασφάλισης.

Για να διασφαλιστεί η μείωση αυτή, κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης στον κωδικό 352 και 352 του πίνακα 4Α στην πρώτη σελίδα του Ε1.

-Κωδικοί 125-126 για την απαλλαγή από τον φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Τα ποσά των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν το 2018, δεν θα συνυπολογιστούν και φορολογηθούν εάν ο υπόχρεος:

Α) Δηλωθούν ξεχωριστά στο έντυπο Ε2 και Ε1.

Στο Ε2 και στην στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 και στους κωδικούς 125 και 126 του πίνακα 4Δ2 στην τρίτη σελίδα.

Σημαντική λεπτομέρεια: Έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ο υπόχρεος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ , ευκρινή φωτοαντίγραφα διαταγών, δικαστικών αποφάσεων αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων εναντίον του ενοικιαστή. Ειδικά στην περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή, θα π΄ρπει να προσκομίσει το αντίγραφο της αναγγελίας χρεών στον οποίο θα εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

-Κωδικοί 159-160 στον πίνακα 4Δ2 για έκπτωση δαπανών για γαίες.

Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπερεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Στα ποσά αυτά που δηλώνονται στους κωδικούς 159-160 του πίνακα 4Δ2 περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών.

-Κωδικοί 163-164 του πίνακα 4Δ2 για έκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή

Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποςό της αποζημίωσης που έχει καταβάλλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης.

-Κωδικοί 049-050 του πίνακα 7 για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψη υπηρεσιών

Κάθε φορολογούμενος κάτω των 70 ετών που δεν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες που ισχύουν εξαιρέσεις, πρέπει να συμπληρώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξόφλησε το 2017 μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση του αναλογούντος ετήσιου φόρου μέχρι του ποσού των 1900-2100 ευρώ ή να εξασφαλίσει αφορολόγητο όριο εισοδήματος έως 8636-9545 ευρώ.

Στον κωδικό 050 θα πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχο ποσό για τη σύζυγο εφόσον κάνουν κοινή δήλωση.

-Κωδικοί 059-060 για έκπτωση χρηματικών δωρεών

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την φορολογική κλίμακα, μειώνεται κατά το 10% των χρηματικών δωρεών προς το δημόσιο, εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης πρέπει να δηλωθεί στον πίνακα 7 του κωδικού 059 και από την σύζυγο στον κωδικό 060

-Πίνακας 8 για πρόσθετες εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’επάγγελμα αγρότες που βαρύνονται με τέκνα έχουν δικαίωμα προσαυξημένης έκπτωσης φόρου.

Για να την κατοχυρώσουν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων στον πίνακα 8 στην τελευταία σελίδα του Ε1 .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ