Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Στο τριπλάσιο οι απευθείας αναθέσεις στα δημόσια έργα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταξύ διαφόρων εμφανίσεων του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, έγινε χθες γνωστό, με ανάρτηση του τελευταίου στα κοινωνικά δίκτυα, πως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το κρίσιμο σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στις κρατικές προμήθειες και τα δημόσια έργα!

Η κριτική στο σχέδιο νόμου επικεντρώνεται στον τριπλασιασμό (!) των ορίων για απευθείας αναθέσεις έργων, όταν δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Αντιρρήσεις εκφράζονται και από κατασκευαστές, καθώς στην ουσία μεταφέρει τις ευθύνες για σειρά παραλείψεων, π.χ. στις μελέτες στους αναδόχους. Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων:

– Αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων από τα 20.000 στα 60.000 ευρώ για έργα και στα 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή μελέτες.
– «Πριμ ταχύτερης ολοκλήρωσης έργου» σε εργολάβους που επισπεύδουν την κατασκευή μέχρι και κατά 10% του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Το πριμ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της σύμβασης (προ ΦΠΑ).
– Υποχρέωση ανάρτησης της μελέτης για έργα άνω του 1.000.000 ευρώ τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προκήρυξη.
– Μέτρα για να μην εμφανίζονται σε διαγωνισμούς εταιρίες που απλώς θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία (π.χ. προσφορές) ανταγωνιστών τους σε διαγωνισμούς καθώς και αυστηρά μέτρα για τις υπερβολικά υψηλές εκπτώσεις στα δημόσια έργα.
– Εισάγεται ο θεσμός της επίβλεψης των δημοσίων έργων και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς.
– Εισάγεται η υποχρέωση του αναδόχου ενός δημόσιου έργου να ελέγξει, με δική του ευθύνη, τη μελέτη και να προτείνει εγκαίρως αλλαγές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να την υλοποιήσει, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί λάθη εκ των υστέρων.
– Καθιερώνεται η ευθύνη του αναδόχου για την ακρίβεια των επιμετρήσεων (δηλαδή των ποσοτήτων υλικών κ.ά. που απαιτήθηκαν για το έργο) και προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές ανάλογα με το επίπεδο σφαλμάτων κ.λπ.
– Προβλέπεται προσφυγή στη διαιτησία για διαφορές μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου για έργα άνω των 10.000.000 ευρώ.
– Καθιερώνεται (με μελλοντικές αποφάσεις) Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν, μέσω του διαδικτύου, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, καθώς και την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων.
– Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα ώστε να σταματήσει η φάμπρικα με τις συνεχείς παρατάσεις στην ολοκλήρωση μελετών. Δεκάδες μελέτες σήμερα στην Ελλάδα σέρνονται για πέντε και δέκα χρόνια χωρίς ευθύνη των αναδόχων, αλλά επειδή υπήρξαν αποφάσεις δημοτικών Αρχών ή κρατικών φορέων που άλλαξαν τον αρχικό σχεδιασμό.
– Τέλος, σειρά ρυθμίσεων αφορά τη λειτουργία και τη λογοδοσία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ