Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκινούν οι αιτήσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια ΙΕΚ. Όσοι σπουδαστές επιθυμούν, μπορούν να να λάβουν 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εάν συγκατοικούν με άλλο σπουδαστή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η ιδιότητα του συγκατοικούντος, ως ενεργού καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ). Εάν μια αίτηση απορριφθεί αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται από το Ι.Ε.Κ. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνο για αιτήσεις που θεωρούνται υποβεβλημένες εντός της ορισθείσας προθεσμίας και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης. Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης, η οποία και εξετάζεται από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Οι υποψήφιοι είναι σημαντικό να ξέρουν επίσης να ξέρουν ότι η έγκριση ή απόρριψη των στοιχείων συγκατοίκησης δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη έγκριση/απόρριψη της αίτησης στεγαστικού επιδόματος καταρτιζόμενου για τα 1.500 ευρώ αλλά αφορά στην επιπλέον χορήγηση των 500 ευρώ. H έγκριση της αίτησης στεγαστικού επιδόματος καταρτιζόμενου είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος. Κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησης, και εφόσον αυτή εγκριθεί, τότε και μόνο τότε αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Πότε η πληρωμή

Το Ι.Ε.Κ. μετά το πέρας των αιτήσεων λαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος των στοιχείων, των δικαιολογητικών και η επαλήθευση των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος όπως εμφανίζονται στη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης του δικαιούχου, πραγματοποιείται από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο φοιτά ο καταρτιζόμενος. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, η Διεύθυνση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. εκδίδει απόφαση στην οποία ορίζονται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος.

  • Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
  • Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2021 και ο καταρτιζόμενος/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. φοίτησης την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ι.Ε.Κ., αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης μέσω e-mail στη Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία, προκείμενου να μεταβληθεί το σχετικό κριτήριο στην αίτηση του δικαιούχου. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Α ́ της Υπ. Αριθμ. K5/104224/ 29-08- 2022 (Β ́4634/2022) όπως ισχύει.  

ΔΗΜΟΦΙΛΗ