Παράταση στις αιτήσεις του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρατείνεται έως τις 22 Μαρτίου 2024 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Υπενθυμίζεται πως για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

• 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ της σχετικής απόφασης σε ισχύ (ΦΕΚ), η οποία κατατάσσει την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή/και

• επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
Ψηφιακός εξοπλισμός – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού.
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
προβολή, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση
μεταφορικά μέσα
μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
έμμεσες δαπάνες
τουριστικές επιχειρήσεις
Το δεύτερο πρόγραμμα, της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, αφορά νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά (σύμφωνα με το Παράρτημα Χ) ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ της σχετικής απόφασης σε ισχύ (ΦΕΚ), η οποία κατατάσσει την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή/και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ