«Εμείς κύριοι δεν ηττηθήκαμε, προδοθήκαμε!», Στρατηγός Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος

Επικεφαλής της Άμυνας στην Επική Μάχη του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ 14 ως 16 Αυγούστου 1974

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΔΥΚ
Α Κ Ρ Ω Σ   Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

1974. ΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΕΛΔΥΚΑΡΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ…..ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΑΝΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΣΦΑΙΡΑ ΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΑΝ ΤΟΥΣ 30ΠΛΆΣΙΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥ….ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΚΙΟΝΕΛΙ, ΕΦΤΑΣΑΝ ….ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ …ΜΑΤΑΙΑ ΑΝΕΜΕΝΑΝ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ…, ΟΠΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ…

14 Αυγούστου 1974

1. ΚΑΙΡΟΣ

Αίθριος –Θερμοκρασία 34-36ο C

2. EΧΘΡΟΣ

Περί την 05.000 εχθρικά αεροσκάφη επιτίθενται άνωθεν της περιοχής ημών. 05.20 ω εβομβαρδίσθη πυρχία τεταγμένης εγγύς του χώρου του ΣΔ της ΕΛΔΥΚ.  Από 07.00 ώρας η τοποθεσία του Στρατοπέδου και η πέριξ τάυτης τοιαύτη, βάλλεται υπό πυρών όπλων καμπύλης τροχιάς. Την 08.30 ω ο εχθρός εξαπέλησεν επίθεσιν εναντίον της τοποθεσίας Στρατοπέδου με ιδιαιτέρων έντασιν εις την τοποθεσίαν αμύνης του Αγγλικού κολλεγίου (GLAMMAR SCHOOL), υποστηριζόμενος υπό πυρών καμπύλης τροχιάς και αρμάτων.  Περί της μεσημβρινάς ώρας η επίθεσις ανεκόπη αποκρουσθείσα επιτυχώς.  Τα προωθημένα φυλάκια συνεπτύχθησαν εγκαίρως.  Μετά παρέλευσιν μιας (1) ώρας η επίθεσις επανελήφθη, αποκρουσθείσα και πάλιν περί την 17.40 ω. Αι βολαί όπλων καμπύλης τροχιάς εσυνεχίσθησαν και πέραν της ώρας ταύτης, με ιδιαιτέραν έντασιν εις την περιοχήν του Αγγλικού κολλεγίου και υψώματος «Λ2».  Ισχυρά πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς και τοιαύτα αεροπορίας εδέχθη η τοποθεσία τάξεως των όλμων με συνέπειαν να καταστραφή το όχημα το φέρον τα πυρομαχικά των όλμων και ΠΑΟ 106 χλμ.

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Περί τας μεσημβρινάς ώρας απεφασίσθη η μεταφορά του ΣΔ/ΕΛΔΥΚ από περιοχήν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ» εις περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Νο 283879). Μετά την απομάκρυνσιν του ΣΔ η τοποθεσία ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ εμβλήθη ισχυρώς υπό πυρών  όπλων καμπύλης τροχιάς.  Με το ΤΦ ο ΣΔ μετεκινήθη εις περιοχήν ΑΝΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ (Εργοστάσιον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ).  Δια την ενίσχυσιν της πιεζομένης τοποθεσίας του Στρατοπέδου, η ΕΛΔΥΚ διέταξε την ΙΛΗΝ αρμάτων συν Δ/ρίαν Ταφ/ρων όπως προωθηθή εις το ύψωμα του Αγγλικού Κολλεγίου. Ομοίως διέταξε την Διμοιρίαν Αναγνωρίσεως να προωθηθή εις Στρατόπεδον της ΕΔ (εγγύς αεροδρομίου) δια την κάλυψιν εφισταμένου κενού εις περίπτωσιν αποχωρήσεως της ΕΔ.  Εις την τοποθεσίαν του 2ου ΤΠ διεπιστώθη κενόν τι εις την διάταξιν εκ της κατευθύνσεως Δως αεροδρομίου.  Προς κάλυψιν του κενού τούτου η ΕΛΔΥΚ διέταξε το 2ον ΤΠ να διαθέση Δ/ρία Πεζικού και ουλαμόν Τ/Θ οχημάτων (ΜΑΡΜΟΝ) προς την κατεύθυνσιν ΠΕΤΑΛΙΑΣ (WD 23588).
Tην 20.00 ω ελήφθη διαταγή του ΓΕΕΦ, ήτις καθώριζεν όπως η ΕΛΔΥΚ αναλαμβάνουσα το εις ΔΙΥ διατεθέν 2ον ΤΠ μετά των όπλων υποστηρίξεως ως και την διαταχθείσαν εις 11ον ΤΣ Διλοχίαν του 1ου ΤΠ +Δ/ρίαν όλμων 4,2΄΄, Ομαδα ΠΑΟ 106 χιλ.  (2 στοιχεία) και Πυρ/χίαν Α/Τ πυροβόλων 6 λιβρών (3 στοιχεία), αμυνθή της τοποθεσίας «ΜΟΥΤΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» (WD 200200), «ΚΟΜΟΡΑΤΣΟΣ» (WD 160930), «ΑΡΟΔΑΦΙΝΗ»(WD 135935) με ετοιμότητα αποκρούσεως από ΠΦ της 15.8.74.
Ο ΣΔ της ΕΛΔΥΚ μετεκινήθη εκ της  του, ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ εις χωρίον ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΜΥΘΙΑΣ.

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

α)  Λόγω της πολυόρου μάχης και καταστροφής μέρους, των πυρομαχικών των ΠΑΟ 106 χιλ. ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΆ ΌΛΜΩΝ 81 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΑΟ 106 ΧΙΛ. εξαντλήθησαν άπαντα περί την 16.30 ω, της υποστηρίξεως συνεχιζομένης  δια των πυρών πυροβολικού., διετάχθη  αναπλήρωσις των ως άνω πυρομαχικών εκ των αποθηκών του ΓΕΕΦ ευρισκομένων εις περιοχήν ΠΑΝΑΓΙΑΣ (137736).  Η αναπλήρωσις συνετελέσθη την νύκτα 14/15.6.74.
β) Δεν ελειτούργησε το ρεύμα ανεφοδιασμού τροφίμων και καυσίμων, λόγω εχθρικής αντιδράσεως.
γ) Εκ των μαχών της ημέρας εις περιοχήν Στρατοπέδου εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

Αξκοί: τραυματίαι εις (1)

Οπλίται: Νεκροί εις (1)

Τραυματίαι έξι (6)
ΔΙΑΦΟΡΑ
—-
15 Αυγούστου 1974

1.  ΚΑΙΡΟΣ

Αίθριος-θερμοκρασία 36-38ο C

2.  ΕΧΘΡΟΣ

α) Κατά τας πρωϊνάς ώρας ουδεμία εχθρική εκδήλωσις τόσον εις την τοποθεσίαν αμύνης του Στρατοπέδου, όσον και εις την  τοποθεσίαν αμύνης περιοχής ΜΑΜΑΡΙ.
β) Περί την 16.30-ω ο εχθρός προσέβαλε δι’όπλων καμπύλης τροχιάς την τοποθεσίαν του Λόχου Δ/σεως εις περιοχήν Στρατοπέδου.

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

α)  Τα κινηθέντα κατά την διάρκειαν της νυκτός 14/15.8.74 τμήματα 1ον και 2ον ΤΠ, κατέλαβον τας θέσεις των εγκαίρως και ανέφερον ετοιμότητα αποκρούσεως από του Π.Φ.
β) Την 13.15 ω ελήφθη Δ/γή του ΓΕΕΦ, δι’ης διετάσσετο η ΕΛΔΥΚ όπως μετακινήση τον ΣΔ από ‘ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΜΗΘΙΑΣ’ εις «ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΝ» την νύκτα 15/16.8.74.  Η μετακίνησις έλαβε χώραν με το ΤΦ εις ανατολικήν παρυφήν «ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΥΘΙΑΣ.
γ)  Την 21.15 ω ελήφθη Δ/γή του ΓΕΕΦ, όπως ο Δκτής της ΕΛΔΥΚ μετά του επιτελούς  3ου ΕΓ μεταβή εις Στρατηγείον ΓΕΕΦ προς λήψιν Δ/γών.  Η Δ/γή προέβλεπε σύμπτυξιν του 1ου και 2ου Ταγμάτων εκ των μέχρι τούδε κατεχομένων τοποθεσιών επί της γενικής γραμμής ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΤΕΤΑΛΙΑ ( 214676) συγχρόνως ετίθετο ΥΔ της ΕΛΔΥΚ. Το 216 ΤΠ ευρισκόμενον μέχρι εκείνη την στιγμήν εις την περιοχή ΓΕΡΟΛΛΑΚΟΥ. Ομοίως ετέθη ΥΔ της ΕΛΔΥΚ μια πυρ/χία  Α/πολ/λων (3 στοιχεία).  Η σύμπτυξις επραγματοποιήθη κατά την διάρκειαν της νυκτός 15/16 Αυγ. 74, με απόλυτον τάξιν και με το Π.Φ. της 16 Αυγ. 74 ευρίσκοντο εις τας θέσεις των.  Ο ΣΔ της ΕΛΔΥΚ μετεκινήθη εις θέσιν «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΙ (215845).

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
α)  Τα διάφορα τμήματα της ΕΛΔΥΚ λόγω κατατμήσεως εις υποτμήματα, αφ’ενός λόγω αποστάσεων αφ’ετέρου (τμήματα εις Στρ/δον ΕΛΔΥΚ, περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ., περιοχήν ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ) και διοικητική Υπαγωγή επί πλέον, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα διοικητικής Μερίμνης, κυρίως εις καύσιμα, τρόφιμα  και πυρ/κά.
β)  Ειδικώτερον έλλειψις καυσίμων εις τα οχήματα του ΣΔ ΕΛΔΥΚ., ήτις αντιμετωπίσθη δι’αγοράς εκ πρατηρίου βενζίνης της περιοχής και προμήθεια εκ Λόχου Γενικών Μεταφορών ΓΕΕΦ.
γ) Απώλειαι:

Οπλίται νεκροί          εις (10)
Οπλίται τραυματίαι επτά (7)
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
——–

16 Αυγούστου 1974

1.  ΚΑΙΡΟΣ
Αίθριος –θερμοκρασία 36-38ο C
2.  ΕΧΘΡΟΣ

α)  Από  Π.Φ. της σήμερον ο εχθρός εξαπέλυσε σφοδροτάτην επίθεσιν κατά της τοποθεσίας του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, υποστηριζόμενος δι’ ισχυρών πυρών καμπύλης τροχιάς ως και αεροπορίας.  Εχθρικόν πεζικόν τη συνεργασία αρμάτων επετέθη εφ’ ολοκλήρου της γραμμής του μετώπου, αποκρουσθείς επιτυχώς μέχρις των απογευματινών ωρών. Αιτηθείσα ενίσχυσις εκ Τ/Θ-Α/Τ και Πεζικού εκ της προηγουμένης ημέρας και υπομνησθείσης της αιτήσεως περί την 10.00 ω, ενώ ενημερώθη το συγκρότημα περί της εκκινήσεως της ενισχύσεως, ουδόλως αύτη (ενίσχυσις) ενεφανίσθη επί της τοποθεσίας μέχρι των απογευματινών ωρών.
β)  Εις τον τομέα ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ ουδεμία εχθρική ενέργεια εσημειώθη.

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
α)  Περιοχή ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ.  Περί τας εσπερινάς ώρας διετάχθη υπό του ΓΕΕΦ προώθησις Τ/Θ οχημάτων και  πεζικού, όσον το δυνατόν βορειότερον πλην άνευ εμπλοκής μετά του εχθρού.  Κατόπιν τούτου η ΕΛΔΥΚ διέταξε  την συγκρότησιν δύο υποσυγκροτημάτων Τ/Θ οχημάτων και Πεζικού, με αποστολήν όπως κατ΄ελάχιστον διατηρήσουν την γραμμήν ΑΚΑΚΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑ και κατά μέγιστον την γραμμήν των χωρίων ΔΕΝΙΑ-ΜΑΜΑΡΙ.  Μέχρι των πρωϊνών ωρών τα ως άνω υποσυγκροτήματα κινηθέντα, έφθασαν μέχρι της γραμμής ΑΚΑΚΙ-ΔΕΝΙΑ-Νοτία παρυφή ΜΑΜΑΡΙ υψ. ΜΟΥΤΙ-ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ.
β) Στρατόπεδον ΕΛΔΥΚ. Τα ημέτερα τμήματα ημύνθησαν ηρωϊκώς μέχρι των απογευματινών ωρών καμφέντα τελικώς προ των ισχυρών επιθετικών προσπαθειών του εχθρού και λόγω σοβαρών απωλειών.  Περί την 14.00 ω διετάχθη σύμπτυξις των τμημάτων. ήτις επραγματοποιήθη εν απολύτω, τάξει και υπό την ισχυράν πίεσιν του εχθρού, όπισθεν των υψωμάτων ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ και περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
γ) Τα ημέτερα τμήματα ειδικώς επί υψ. «Β» απέκρουσαν επανειλημμένως επιθέσεις του εχθρού, χάρις εις την συνεχή και επιτυχή υποστήριξιν της 187 ΜΠΒ.

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
α) Αντιμετωπίζονται δυσχέρειαι εις την προμήθειαν εφοδίων πάσης φύσεως, λόγω διακοπής του Η.Ρ.Ε.
β)  Απώλειαι:

Αξκοί, Νεκροί δύο (2)

Αξκοί αγνοούμενοι δύο (2)

Μον. Υπαξκοί: Νεκροί:  δύο (2)

Μον. Υπαξκοί: Αγνοούμενοι εις (1)

Οπλίται: Νεκροί εβδομήκοντα έξι (76)

Οπλίται: Τραυματίαι είκοσι δύο (22)

Οπλίται: Αγνοούμενοι δύο (2)
γ) Η Υγειονομική υποστήριξις των μαχομένων τμημάτων ήτο ανύπαρκτος.  Επιδέσεις τραυμάτων εγένοντο υπό των Αξκών δια τεμαχισμού της λινοστολής των ιδίων ή ετέρων οπλιτών.  Ομοίως αι διακομιδαί απησχόλησαν τους μαχομένους Δκτάς τμημάτων αποσπωμένης ούτω της προσοχής των  εκ της Δ/σεως του αγώνος.  Αιτηθείσα υγειονομική υποστήριξις από Δνσιν Υγ/ ΓΕΕΦ και υποσχεθείσα υπό του Δντού αυτής, ουδέποτε έφθασεν εις το πεδίον  της μάχης.  Παρά τας ανωτέρω αντιξοότητες, άπαντες οι τραυματίαι διεκομίσθησαν εις Νοσοκομείον χάρις κυρίως εις τον ηρωϊσμόν των μαχομένων οπλιτών.

keimeno antonas eldyk1
Μια από τις πολλές άγνωστες επικές και λυρικές ιστορίες…Από συγκινητική επική, εκπομπή Μηχανή του Χρόνου. Η Ε/Κ 78χρονη, ηρωίδα Καλλιόπη Αβραάμ, πρόσφυγας από την πρώτη μέρα της εισβολής, από το κατεχόμενο χωριό Λάρνακα της Λαπήθου. Βρήκε καταφύγιο και φιλοξενία στο στρατόπεδο τησ ΕΛΔΥΚ. Ήταν η μάνα των ΕΛΔΥΚΑΡΙΩΝ. Τους μαγείρευε, κουβαλούσε νερό…τους έδινε θάρρος….Όταν το στρατόπεδο ύπουλα βομβαρδιζόταν από σμήνη Τουρκικών αεροπλάνων και χιλιάδες γιουρούκκηδες επιτίθεντο….Ο ηρωικός διοικητής Σταυρουλόπουλος της είπε να φύγει για να σωθεί….Του απάντησε η Λεβεντομάνα Κυπραία Ελληνίδα….Προσέξτε..! Που να αφήσω αυτά τα παιδιά…;;;; Αυτοί οι λεβέντες δεν φοβούνται να πεθάνουν …και θα φοβηθώ εγώ μια παλιόγρια;;; Και έπεσε μαχόμενη σαν τιμημένος ήρωας στρατιώτης της ΕΛΔΥΚ……Σκοτώθηκε με άλλους 39 ΕΛΔΥΚΑΡΙΟΥΣ και τάφηκε με στρατιωτικές τιμές στο Στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμιας η εθνομάρτυς μάνα και γιαγιά, αγκαλιά μαζί με τα αγαπημένα της παιδιά, εγγόνια ….Έλληνες ηρωικά πεσόντες….

5. ΔΙΑΦΟΡΑ
—–
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ηγέτης που με τα 318 Λιοντάρια του διέσωσε την Λευκωσία από τα δόντια των Λύκων της Ασιατικής Στεππας σε έναν Αγώνα που σήμερα διδάσκετε από την Βρετανική Στρατιωτική Ακαδημία σους νέους Αξιωματικούς της ως η πιο άνιση Μάχη της Ιστορίας στα τελευταία πενήντα χρόνια του 20ου Αιώνα!!!
Η Ζωή η Πορεία και το Έπος ενός Πολεμιστή και η Αχαριστία της Πατρίδας.
Ο Ταξίαρχος Σταυρουλοπουλος Παναγιώτης εγεννηθη στον Ψαθοπυργο Αχαΐας στις 31/12/1925 εκεί πέρασε τα παιδικά του και τα πρώτα σχολικά του χρόνια. Κατά τη περίοδο της Γερμανικής κατοχής σε ηλικία 18 ετών περίπου εγκατέλειψε το σχολείο του και ενεταχθη ως Μάχιμος στην Εθνική Αντίσταση στην ΕΚΚΑ στο 5/42 Σύνταγμα του Συνταγματάρχη Δημητρίου Ψαρρου και δη στον Λόχο του Λοχαγού Θύμιου Δεδουση.

Κατόπιν σπούδασε στην Σχολή Ευελπίδων οπού και απεφοιτησε το 1949 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού τάξεως {1949 Α} Και αμέσως μετατέθηκε στο μέτωπο της Φλώρινας!! Πολέμησε γενναία στο μέτωπο της φλωρινας αρχικά ως επικεφαλής διμοιρίας και κατόπιν ως διοικητής λόχου τραυματίστηκε δυο φορές και παρασημοφορηθεικε για τον ηρωισμό του στην υπεράσπιση φυλακίου του ελληνικού στρατού!! Εκεί έμαθε και για τον ηρωικό θάνατο του αδελφού του αξιωματικός και εκείνος ο οποίος έπεσε πολεμώντας και το σώμα του βρέθηκε αποκεφαλισμένο από Αντάρτες του Καπετάν Γιώτη στη περιοχή του Καρπενησίου.
Μέτα το τέλος του Εμφυλίου υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και το καλοκαίρι του 1961 μετατίθεται στην Κύπρο στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου {ΕΛ. ΔΥ. Κ} Όπου και αναλαμβάνει διοικητής λόχου τυφεκιοφόρων και αργότερα διοικητής του λόχου βαρέων όπλων του Συντάγματος. Στην Κύπρο παρέμεινε ως το καλοκαίρι του 1963 οπού και επαναπατριστηκε στην Μητροπολιτική Ελλάδα.
Το καλοκαίρι του 1967 με τον βαθμό του Ταγματάρχη Πεζικού αποφοίτησε από την ανωτέρα σχολή πόλεμου και κατόπιν υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες εκστρατείας ανά την επικράτεια. Το μαύρο καλοκαίρι του 1974 τον βρίσκει να υπηρέτη στο Γενικό Επιτελείο Στράτου με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη Πεζικού. Στις 13 Ιουλίου 1974 διατάσσεται να συνοδευση ως επικεφαλής συνοδός αξιωματικός στην κυπρο την νέα σειρά αντικατάστασης των απολυωμενων οπλιτών της ελληνικής δύναμης κυπρου και επιβιβάζεται με 450 οπλίτες στο θρυλικό αρματαγωγό λεσβος του πλωτάρχη Ελευθερίου Χανδρινου από το Λουτράκι για να μεταβούν στην Κύπρο να αφήσουν τους 450 νέους ελδυκαριους να παραλάβουν ισάριθμους απολυωμενους και να επιστρέψουν!!

Το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου που εκδηλωθεικε το πρωί της 15ης Ιουλίου τους βρίσκει εν πλω προς τη Κύπρο. Μέτα από συνεχόμενες αντιφατικές διαταγές από το Αρχηγείο Ένοπλων Δυνάμεων και περιπλάνηση 4 ημερών ελλιμενίζονται τελικά στο λιμάνι της Αμμόχωστου το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουλίου 74 αποβιβάζουν τους νέους οπλίτες παραλαμβάνουν τους απολυόμενους και αποπλέουν για την Ελλάδα το απόγευμα της ίδια ημέρας σύμφωνα με τη διαταγή που είχαν. Το ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου 1974 εκδηλώνετε η τουρκική εισβολή στο νησί και τους βρίσκει να πλέουν ανοιχτά της λεμεσου αμέσως ζητούν και λαμβάνουν διαταγή να αποβιβαστούν στην Πάφο και οδικώς να επιστρέψουν στο Στρατόπεδο της ΕΛ. ΔΥ. Κ στην Λευκωσία το οποίο ήδη βομβαρδίζετε από την Τουρκική Αεροπορία!!!
Στην Πάφο ο Σταυρουλοπουλος με τους απολυωμενους Ελδυκαριους παίρνουν το πρώτο βάπτισμα του πυρός στην Κύπρο!!
Όταν φθάνει το Αρματαγωγό εκεί ο τοπικός δοικητης του τάγματος της εθνικής φρουράς Πάφου ζητάει τη συνδρομή του πλοίου με πυρά κατά του ισχυρού τουρκικού θύλακα του Μουταλου που απειλούσε τη Πόλη τότε ο Κυβερνήτης Πλωτάρχης Χανδρινος χωρίς εντολή από την Αθήνα και βλέποντας ότι η Πάφος κινδυνεύει απαφασιζει να επέμβει και ζητά από τον Αντισυνταγματάρχη Σταυρουλοπουλο να του διαθέσει μερικούς ελδυκαριους πυροβολητές ώστε να συμπλήρωση τις ομοχειρίες των πυροβόλων του πλοίου καθώς αυτό δεν είχε πολεμική σύνθεση πληρώματος και οι ναύτες του πλοίου δεν επαρκούσαν έτσι και έγινε και οι ναύτες μαζί με τους ελδυκαριους επάνδρωσαν τα πυροβόλα και άρχισαν τον βομβαρδισμό του θύλακα αναγκάζοντας τον να παραδοθεί τελικά μετά από πολλές απώλειες που είχε στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς!!!
Κατά την άφιξη τους στην Λευκωσία στο Στρατόπεδο το βράδυ της ίδια μέρας η ΕΛ. ΔΥ. Κ παρά τον σφοδρό βομβαρδισμό του στρατοπέδου της έχει ολοκληρώσει δυο επιθέσεις κατά του Τούρκικου θύλακα του Κιονελι και αναλαμβάνουν πολεμικά καθήκοντα. Την επόμενη 21 του μηνά ο παναγιωτης σταυρουλοπουλος διατασεται από το ΓΕΣ στην αθηνα να παραμεινη στην κυπρο και να αναλάβει την διοίκηση του του 252 τάγματος πεζικού της εθνικής φρουράς στην βασίλεια πλησίον της κερυνειας αντικαθιστώντας τον τραυματισθέντα ομοβαθμο διοικητή του. παρουσιάζετε οργανωνη το τάγμα και παίρνει μέρος στις μάχες αντιμετωπεισης του Αττίλα στη περιοχή της Βασίλειας

Στις 10 Αυγούστου με διαταγή του ΓΕΣ εντασεται πάλι στην δύναμη της ΕΛΔΥΚ ως υποδιοικητής του Συντάγματος καθώς ο προηγούμενος υποδιοικητής Αντισυνταγματάρχης Κωσταντινος Παπαγιαννης επαναπατριστηκε στην Ελλάδα με εντολή του Ευάγγελου Αβέρωφ.
Στις 13 του μήνα την στιγμή που οι διαπραγματεύσεις στην Γενεύη έχουν ναυαγησει και αναμένετε πλέον ο Αττίλας 2 πολύ σφοδρότερος από τον πρώτο Ο Διοικητής του Συντάγματος Συνταγματάρχης Νικολαΐδης τον ενημερώνει ότι έχει διαταγή από το ΓΕΣ ο ίδιος μαζί με την κυρίως δύναμη της ΕΛΔΥΚ τρεις λόχους οι ποιο μάχιμη δύναμη της να αποχωρίσουν από το Στρατόπεδο και να μεταβούν περί τα 20 χιλιόμετρα πίσω στα μετόπισθεν στην περιοχή Δευτερά ενώ η ίδια διαταγή ορίζει ως Στρατοπεδάρχη πλέον τον ίδιο τον Παναγιώτη Σταυρουλοπουλο ο οποίος με μια μικρή δύναμη 318 οπλιτών δυόμιση λόχων περίπου θα παραμείνουν να υπερασπιστούν το στρατόπεδο τους πάση θυσία!!!!
Η μικρή δύναμη που του άφησαν στο στρατόπεδο για να υπερασπιστεί τη περιοχή ήταν ο 2ος Λόχος της ΕΛΔΥΚ υπό τον Υπολοχαγό Ηλία Κωσταντουλα ο 4ος Λόχος υπό τον λοχαγό Λούη Ιωαννιδη και ο ολιγάριθμος Λόχος Διοικήσεως υπό τον Ταγματάρχη Σπύρο Δελη μαζί με μικρο τμήμα του Λόχου Βαρέων όπλων με ελάχιστα μικρής ισχύος αντιαρματικά ΠΑΟ των 57 χιλ κυρίως κ λίγους όλμους ενώ για την υποστήριξη τους από πυροβολικό υπάρχουν στη περιοχή δυο μοίρες της εθνικής φρουράς η 182 μοίρα και η 187 μοίρα ελαφρού πυροβολικού!!!

Είναι οι ώρες εκείνες που ο Τούρκικός Στρατός έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά δυνάμεων 40. 000 ανδρών με 200 άρματα μάχης και ισχυρό πυροβολικό στο νησί από την 10η Αυγούστου εφόσον το Ελληνικό Ναυτικό και η Ελληνική Αεροπορία που μπορούσαν να ανατρέψουν τη κατάστασή δεν τον εμπόδισαν αφού η Ελλάδα έχει δηλώσει απούσα!! Ενώ η Κυπριακή Εθνική Φρουρά αποδιοργανωμένη εντελώς από το προδοτικό πραξικόπημα και χτυπημένη καίρια από τον πρώτο γύρο και τον πρώτο Αττίλα δείχνει πλέον εντελώς αδύναμη να αντιπαρατάξει σοβαρή άμυνα!!!
Βοήθεια σοβαρή από την Ελλάδα δεν υπήρξε και μόνη οργανωμένη και ικανή δύναμη ήταν το Σύνταγμα της ΕΛ. ΔΥ.Κ και αυτήν όμως την κυρίως δύναμη της την ανακαλούν στα μετόπισθεν αφηνωντας στο στρατόπεδο της στις παρυφές της Λευκωσίας μόνο 318 λεβέντες να την υπερασπιστούν.!!
Έτσι φτάνουμε στην αποφράδα 14η Αυγούστου 1974 το ξημέρωμα που ο Αττίλας έχοντας μέχρι τότε στη κατοχή του το 15% του κυπριακού εδάφους έχοντας οδήγησή τις συνομιλίες στη γενευη σε ναυάγιο και έχοντας ακούσει από τα ποιο επίσημα ελληνικά χείλη ότι οι κυπρος κείται μακράν εκκινεί τις μηχανές του κ ξεκινάει!!! στη περιοχή της λευκωσιας που έχει ήδη εκκενωθεί την άμυνα της πόλης έχουν αναλάβει ένα σύνολο κάτι λιγότερο από 2000 άνδρες της εθνικής φρουράς κυρίως επίστρατοι ανεπαρκώς εξοπλισμένοι ενώ στο ποιο βασικό σημείο της αμύνης μεταξύ Αεροδρομίου και Σχολής Γρηγορίου μπροστά στο Στρατόπεδο τους βρίσκονται οι 318 Λέοντες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου με Ηγέτη τους τον Αχαιό Γίγαντα Παναγιώτη Σταυρουλοπουλο!!

Απέναντι τους οι Τούρκοι εχου παρατάξει ότι καλύτερο διαθέτουν έχουν αποφασίσει να μην τελειώσουν τον πόλεμο αν δε καταλάβουν το στρατόπεδο της ελδυκ θέλοντας να ξεπλύνουν τη ντροπή για τη ζημιά που τους έκανε η ελδυκ στο πρώτο γύρο της εισβολής!!!
Έχουν παρατάξει λοιπόν απέναντι από την ελδυκ ολόκληρο το σύνταγμα πεζικού της ΤΟΥΡ. ΔΥ. Κ {Τουρκικη δύναμη κυπρου} ένα σύνταγμα αλεξιπτωτιστών δυο μοίρες καταδρομών και μεγάλο αριθμό τουρκων της ΤΜΤ ένα σύνολο δηλαδή 7. 000 επίλεκτων ανδρών πλαισιωμένους από 50 άρματα μάχης 100 τεθωρακισμένα οχήματα μεγάλη δύναμη βαρέως πυροβολικού και περίπου 60 μαχητικά αεροσκάφη που με τις απαγορευμένες από διεθνείς συνθήκες βόμβες ναπάλμ και τις ρουκέτες τους θα εκαν τη περιοχή μια κόλαση!!! οι τουρκοι έχουν αποφασίσει να μην τελειώσουν τον πόλεμο αν δεν συντρίψουν την ΕΛ. ΔΥ. Κ η οποίο στον πρώτο αττιλα τους έκανε μεγάλη ζημιά επιτηθεμενη κατά του θύλακα τους στο κιονελι και καταλαμβάνοντας το στρατόπεδο της ΤΟΥΡ. ΔΥ. Κ και θέλουν να ξεπλύνουν τη νροπη για αυτό και απέναντι της παρεταξαν τα γκεσέμια τους τον αφρό τους ότι καλύτερο διαθέτουν. το δώρο που τους έκαναν τα επιτελεία αθηνων κ λευκωσιας να τραβήξουν από το στρατόπεδο της την μεγαλύτερη δύναμη της και να αφήσουν εκεί 318 άνδρες να βγάλουν το φίδι από τη τρύπα δε θα το άφηναν να πάει χαμένο!!!

Η αναλογία δυνάμεων είναι εφιαλτική ΕΝΑΣ Έλληνας Στρατιώτης προς 22 Τούρκους!!!! ενώ η διάφορα σε ισχύ πυρός είναι χαώδεις οι Έλληνες ελδυκαριοι πέρα από τα ατομικά τους όπλα από μερικά πολυβόλα και λίγους όλμους και ελάχιστα ελαφρά όμως αντιαρματικά δεν έχουν τίποτα άλλο στη διάθεση τους και μονή τους ισχνή ελπίδα η ομπρελά προστασίας από τα λίγα ελαφρά πυροβόλα των δυο μοιρών πυροβολικού που ήταν στη περιοχή από της οποίες όμως μόνο η μια τους κάλυψε στη μάχη και αυτή όμως μετά από διαταγή που έλαβε τη ποιο κρίσιμη ώρα σταμάτησε τα πυρά ανασχαισεως αφήνοντας τους ήρωες εκτεθειμένους εντελώς!!!!
Εδώ στο Σημείο αυτό θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθούμε και σε μια Μεγάλη Ελληνίδα Ηρωίδα την Γιαγιά της ΕΛ. ΔΥ. Κ όπως την έλεγαν οι στρατιώτες την Καλλιόπη Αβραάμ η οποία είχε το σπιτη της πολύ κοντά στο στρατόπεδο και από τα πρώτα χρόνια που η ελδυκ πήγε στη κυπρο λάτρεψε τους στρατιώτες σαν παιδιά της και τους βοηθούσε όπου και όσο μπορούσε. Πότε τους πήγαινε αυγά γάλα και φρούτα από τα ζώα της και το κήπο της πότε τους κουβαλούσε από τη πόλη τσιγάρα και λιχουδιές και τους είχε σαν πραγματικά δικά της παιδιά!!!
Η 75χρονη τότε Καλλιόπη Αβραάμ είχε 8 παιδιά και 24 εγγόνια που τις ημέρες εκείνες του δεύτερου Αττίλα που κινδύνευσε σοβαρά η Λευκωσία ήρθαν να την πάρουν για να την μεταφέρουν σε ασφαλή περιοχή στο Τρόοδος κάτι που η γιαγιά καλλου όπως την φώναζαν αρνηθεικε πεισματικά!!! Τους είπε εκτός από εσάς έχω και άλλα παιδιά εδώ και τώρα που με χρειάζονται δε θα τα αφήσω μονά τους στο μαχαίρι του τουρκου!! Εγώ κοινώνησα τώρα είμαι έτοιμη ότι θέλει ο θεός ας γίνει!!!

Ήρθε και την παρακάλεσε ο ίδιος ο Παναγιώτης Σταυρουλοπουλος λέγοντας της κυρία μου σας παρακαλώ φύγετε εδώ σε λίγο θα γίνει κόλαση θα σκοτωθείς πήγαινε με τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου να σωθείς. Και η απάντηση της γιαγιάς αφοπλιστική.. Λεβέντη μου δε φεύγω εδώ είναι τα παιδιά μου θα μείνω μαζί τους εδώ δεν φοβάσαι εσύ και τα κοπελλουδια σου {νεα παιδια} να σκοτωθείτε και θα φοβηθώ εγώ η κατσίγαρη? {γρια} Έτσι η ανένδοτη Ηρωίδα εμεινε μαζί με τα παιδιά της όπως τα αποκαλούσε τους ελδυκαριους να κάνει ότι μπορεί να τους βοηθειση να είναι δίπλα τους να τους κουβαληση έστω λίγο νερό αγαθό σπάνιο για τους ελυκαριους τις ώρες εκείνες που ο καυτός αυγουστιάτικος ήλιος της Κύπρου μαζί με το πυκνό και ισχυρό τούρκικο πυρ χιλιάδων βόμβων κ οβίδων μετέβαλε τη περιοχή σε κανονικό καμίνι και τους στέγνωνε κυριολεκτικά!!

Τρεις μέρες αργότερα όταν έληξε η μάχη η μεγάλη αυτή ελληνιδα βρέθηκε νεκρή μέσα στο Κτίριο της Σχολής Γρηγορίου μαζί με 19 Έλληνες Στρατιώτες καμμένοι όλοι τους από ρουκέτα Τούρκικου αεροπλάνου. Το σώμα της Γιαγιάς βρέθηκε επάνω στις σωρούς των στρατιωτών με τα χεριά ανοιχτά να σκεπάζει προστατευτικά τα παιδιά της!!!
Ο Παναγιώτης Σταυρουλοπουλος έδωσε διαταγή και η γιαγιά Καλλου ετάφη με στρατιωτικές τιμές ως μάχιμος στρατιώτης στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Λακατάμιας ανάμεσα στους δυο Ήρωες Λοχαγούς του τον Μανιατη Λοχαγό Μηχανικού Σωτήρη Σταυριανακο και τον Μακεδόνα Λοχαγό Πεζικού Βασίλη Σταμπουλή.!!!

Επιστεφουμε λοιπον στο Ξημερωμα της 14ης Αυγουστου Ημερα που ξεκιναει ο Αττιλας 2 .

Από το ξημέρωμα εκείνης της ημέρας παραμονή της πανάγιας οι τουρκοι αρχίζουν λυσσώδεις επιθέσεις κατά της ελδυκ με τεράστιο όγκο πυρός ποικίλης ισχύος. από τις 5 το πρωί χιλιάδες οβίδες του τούρκικου πυροβολικού και εκατοντάδες βόμβων από τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που έρχονται κατά κύματα ανασκάπτουν τις αμυντικές θέσεις των λεόντων του Σταυρουλοπουλου ο οποίος από την αρχή μέχρι το τέλος βρίσκετε συνεχώς στη πρώτη γραμμή λιγότερο από 100 μετρά από τα ορύγματα των παιδιών του όπως μέχρι το τέλος της ζωής του αποκαλούσε τους στρατιώτες του!!
Μαζί με το επιτελείο του διευθεινει την άμυνα μέσα από το εκκλησάκι του στρατοπέδου τον αη γιωργη το οποίο έχει ως κέντρο διοικήσεως της μάχης
{σε μια από τις φωτογραφίες που παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου φαινετε το εκκλησάκι αυτό βαλλόμενο από το τούρκικο πυροβολικό η φώτο τραβήχτηκε το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου από μεγάλη απόσταση από βρετανο πολεμικό ανταποκριτή του BBC}
Αμέσως με το πρώτο φως τους βομβαρδισμούς ακολουθεί επίθεση τούρκικου πεζικού και ειδικών δυνάμεων υποστηριζόμενη από δυο ιλες αρμάτων που σε σχήμα λαβίδας πλησιάζουν τις θέσεις της ελδυκ από δυο κατευθύνσεις!!! Η περιοχή όλη έχει μεταβληθεί σε μια υψικάμινο αλλά τα Λιοντάρια του Σταυρουλοπουλου αγωνίζονται τιτάνια και δεν υποχωρούν ούτε βήμα. Η διαταγή του Σταυρουλοπουλου είναι ρητή ούτε σκέψη υποχωρισεως δεν θα υπάρξει από κανέναν χωρίς προσωπική δική μου διαταγή
Το ποιο προκεχωριμενο σημείο της άμυνας του στρατοπέδου το ύψωμα Β το υπερασπίζετε μια διμοιρία Μηχανικού υπό τον Μανιατη λοχαγό Σωτήρη Σταυριανάκο εκεί γράφονται χρυσές σελίδες δόξας της ελληνικής ξιφολονχης.

Πάνω στις επιθέσεις των πολυάριθμων τουρκων ο Μανιάτης λοχαγός με τους 33 στρατιώτες της διμοιρίας του κάνει αντεπιθέσεις εφ όπλου λονχη και αναγκάζει τους τουρκους σε υποχωριση ενώ μη έχοντας αντιαρματικά όπλα να χτυπήσει τα τουρκικά άρματα που έρχονται βγαίνει από το όρυγμα του με το 45αρι πιστόλι στο χέρι κινείται σαν αίλουρος ανεβενει στο προπορευωμενο άρμα και από την ανοιχτή θυρίδα πυροβολεί τον οδηγό και ακινητοποιεί το τανκ αναγκάζοντας τα υπολοιπα που το ακολουθουσαν εν μεσω και των πυρων των πυροβολων της 187 μοιρας που υποστηριζει την ελδυκ να υποχωρισουν !!!
Λίγο μετά από τα νώτα του υψώματος Β και από θέση που έχουν εγκαταλείψει μονάδες της εθνοφρουράς οι τουρκοι εκμεταλευωνται το κενό διεισδύουν με περίπου 200 καταδρομείς και άρματα μάχης και επιτιθεντε στις πλάτες των ανδρών του Σταυρουλοπουλου.
Μέσα στους πυκνούς καπνούς και τον ορυμαγδό της μάχης που η ορατότητα είναι σχεδόν μηδαμινή κανείς δε τους έχει καταλάβει κανείς δε μπορούσε να φανταστεί επίθεση από εκείνο το σημείο άλλωστε.

Λίγο πριν οι τουρκοι πλησιάσουν τις θέσεις των ελδυκαριων δυο παιδιά του σταυρουλοπουλου δυο γίγαντες υπερασπιστές του υψώματος Β τους είδαν και αμέσως παίρνουν δυο 30αρια πολυβόλα τα βγάζουν από τις βάσεις τους και όρθιοι γυμνοί από τη μέση κ απάνω με τα πολυβόλα στα χεριά και τις ταινίες με τις σφαίρες να κρέμονται στα ποδιά τους αρχίζουν να ριχουν συνεχόμενες ριπές κατά των μεχμεδικ που πλησίαζαν επικυνδυνα.
Οι Τούρκοι αρχίζουν να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον καθηλώνονται και με βαριές απώλειες από το πυκνό πυρ των δυο ελληνων αρχίζουν να υποχωρούν οι δυο αυτοί Λεβέντες ήταν ο Δημήτρης Σιμήτας από το Περιστέρι Αττικής και ο Λουκάς Βαρελτζης από την Μυτιλινη την στιγμή εκείνη ένα άρμα που κάλυπτε την υποχωριση των τουρκων γυρίζει το 50αρι πολυβόλο του πύργου του ρίχνει μια ριπή και κόβει κυριολεκτικά στη μέση τον ήρωα Δημήτρη Σιμήτα που έπεσε νεκρός σωζωντας όμως πρώτα ολόκληρο τον τομέα του από ολοκληρωτική κύκλωση και σφαγή!!!

Οι τούρκικες επιθέσεις την ήμερα εκείνη ήταν αλεπαλληλες και λυσσώδεις η αεροπορία τους και το πυροβολικό τους έχουν μετατρέψει το ήδη από τον πρώτο αττιλα βομβαρδισμένο στρατόπεδο της ελδυκ σε κρανίου τόπο σκηνές μεγαλείου και απαραμιλου ηρωισμού υπήρξαν σε όλο το πεδίο αμύνης της ελδυκ ο 4ος λόχος του λοχαγού Ιωαννιδη έδωσε σκληρότατες μάχες ομοίως και ο 2ος του υπολοχαγού Κωσταντουλα
Μέχρι το βράδυ που σταμάτησαν οι επιθέσεις οι τουρκοι μετρούσαν εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες μπροστά από τα ορύγματα των ελληνων υπερασπιστών κειτωνταν σωροί τα τουρκικά κουφάρια!!
Η ελδυκ όμως με τον Αχαιό Ηγέτη της δεν έκανε ούτε χιλιοστό πίσω κρατούσε τις θέσεις της και μαζί όλη την Λευκωσία όρθια και σαν η Παναγιά που γιόρταζε την επόμενη να είχε απλώσει τη προστασία της επάνω της εκείνη την ήμερα οι απώλειες της ήταν ελάχιστες δυο νεκροί και μερικοί τραυματίες!!!

Έτσι έπεσε η νύχτα και οι Λεβέντες του Σταυρουλοπουλου ανασαν λιγάκι η κατάσταση όμως ήταν τραγική ο Διοικητής του Συντάγματος Νικολαΐδης όταν έφυγε παίρνοντας μαζί του τη μεγαλύτερη και ποιο επίλεκτη δύναμη της ελδυκ πήρε και όλη τη διοικητική μεριμνά ούτε τους Γιατρούς κ τους Νοσοκόμους δεν άφησε πίσω έτσι οι τραυματίες το βράδυ εκείνο αναγκάζονταν μονοί να επιδένουν τα τραύματα τους σκίζοντας κομμάτια από τη στολή τους και ρίχνοντας στις πληγές καπνό να σταματήσουν το αίμα όσο για φαγητό ούτε συζήτηση με λίγη ξηρά τροφή κ μερικά κουτιά γάλα εβαπορέ που βρήκαν στα βομβαρδισμένα μαγειριά τους περάσαν την νύχτα.
Ολόκληρη την νύχτα εκείνη ο Παναγιώτης Σταυρουλοπουλος προσπαθούσε αγωνιωδώς να έρθει σε επαφή με τα ανώτερα κλιμάκια στο γενικό επιτελείο εθνικής φρουράς και ζητούσε ενισχύσεις!! η 182 μοίρα πυροβολικού που ήταν στη περιοχή όλη την ήμερα δεν είχε ρίξει ούτε μια οβίδα για να τον βοηθειση και τελικά δεν έριξε ποτέ μέχρι το τέλος της μάχης ίσως γιαυτό ο διοικητής της έφτασε χρόνια αργότερα να γίνει Αρχηγός ΓΕΣ. Μόνο η 187 μοίρα τον υποστήριζε με πυρά αλλά τα ελαφρά ρωσικής κατασκευής πυροβόλα της 100χιλ ήταν ανίσχυρα να σταματήσουν μεγάλες επιθέσεις αρμάτων μόνο να τα καθυστερήσουν μπορούσαν και υπό προϋποθέσεις αν το πλήγμα ήταν σε καίριο σημείο του άρματος να το σταματήσουν. Επίσης στα μετόπισθεν υπήρχε η επίλεκτη και εμπειροπόλεμη από τη μάχη του αεροδρομίου στον πρώτο αττιλα 1η μοίρα καταδρομών που είχε έρθει με τα νορατλας από την κρητη στις 21 Ιουλίου η οποία διέθετε επίλεκτους εμπειροπόλεμους καταδρομείς και πολλά κ ισχυρά αντιαρματικά όπλα και μπορούσε να του δώσει πολύ μεγάλη Βοήθεια Αλλά το χέρι της προδοσίας που κάλυπτε τις τραγικές εκείνες ήμερες την κυπρο την κρατούσε πίσω ως γενική εφεδρεία του ΓΕΕΦ!!!!

Επίσης υπήρχαν διαθέσιμες μονάδες Αρμάτων και Πεζικού της Εθνικής Φρουράς που μπορούσαν να του στείλουν να τον βοηθεισουν και βέβαια υπήρχε και η κυρίως δύναμη της Ελδυκ τρεις λόχοι με εκπεδευμενους και μπαρουτοκαπνισμένους από το πρώτο αττιλα Ελδυκαριους που ο Νικολαΐδης με διαταγή του ΓΕΣ είχε τραβήξει στα μετόπισθεν!!!
Υπήρχαν δηλαδή δυνάμεις σοβαρές να δώσουν στον σταυρουλοπουλο μεγάλη βοήθεια όμως το αόρατο χέρι της προδοσίας όπως έκανε και στην περίπτωση του άλλου μεγάλου Αχαιού ήρωα του Νικολαου Κατουντα τις πρώτες ώρες της εισβολής στην Κερυνεια έτσι και τώρα στην λευκωσια τις κρατούσε όλες στο απυρόβλητο αφήνοντας τον σταυρουλοπουλο και τους λεβέντες τους μονούς στη σφαγή γιατί μόνο αυτό ήθελε. σφαγή και και αίμα ηρώων απώλειες ήθελε για να αποκτήσουν άλλοθι και να δικαιολογεισουν οι προδότες αθηνων και λευκωσιας την προδοτική τους αδράνεια!!!

Λαγούς με πετραχειλια έταξαν εκείνο το βράδυ του Σταυρουλοπουλου ότι θα του στείλουν δυστυχώς όμως δε του έστειλαν ούτε σφαίρα ούτε έναν άνδρα μέχρι το τέλος.
Έτσι ξημερωνη πια η 15η Αυγούστου Ανήμερα της Παναγιάς η ποιο ιερή μέρα της χριστιανοσύνης που οι τουρκοι φυσικά δεν είχαν σκοπό να την σεβαστούν.
Την ήμερα εκείνη οι τουρκοι δεν επιχείρησαν καθόλου επιθέσεις πεζικού και καταδρομέων καθώς είχαν πολύ μεγάλες απώλειες είχαν κλονιστεί σοβαρά και ανασυγκροτούσαν τις δυνάμεις τους φέρνοντας δυνάμεις από αλλά μέτωπα για την τελική επίθεση ο βομβαρδισμός όμως με πυροβολικό και αεροπορία των θέσεων των υπερασπιστών της ελδυκ ήταν συνεχείς και ισχυρότατος καθ όλη τη διάρκεια της ημεραςετσι ώστε οι λέοντες του σταυρουλοπουλου να είναι συνεχώς βαλλομενοι χωρίς ανάσα χωρίς αναπαμό μέχρι τη νύχτα και της 15ης και φτάνουμε τώρα στην τελευταία μέρα την ήμερα του γολγοθα της ελδυκ την αποφράδα 16η Αυγούστου 1974 Την ήμερα της μάχης των μαχών όπως ονομάστηκε!!!.

Ο Αχαιός ηγέτης που δεν σταμάτησε ούτε στιγμή ως τώρα να ζητά επίμονα ενισχύσεις ώστε να βοηθειση τα παιδιά του και που μέχρι τώρα συνεχώς μέσα στη μάχη έτρεχε από όρυγμα σε όρυγμα με το πιστόλι στο χέρι να εμψυχώνει τα λιοντάρια του έχει καταλάβει πλέον πως είναι μόνος και προδομένος και δε περιμένει πια βοήθεια από πουθενά. αυτό που δε φανταζόταν ποτέ όμως ήταν αυτό που θα ακολουθούσε. ήταν αδύνατο να διανοηθεί άνθρωπος ότι την ήμερα αυτή στη ποιο κρίσιμη ώρα της μάχης θα υπάρξει διαταγή από ελληνικό επιτελείο που θα σταματούσε και αυτό ακόμη το ισχνό πυρ της 187 μοίρας πυροβολικού παραδίδοντας αφήνοντας εντελώς εκτεθειμένους τους ήρωες κάτω από τις ερπύστριες των αρμάτων του αττιλα!
Με το πρώτο φως της 16ης λοιπόν άνοιξαν οι πόρτες του αδη για την ελδυκ!! Ο Σταυρουλοπουλος και οι 300 λεβέντες του συνεχώς μαχόμενοι άυπνοι και νηστικοί επί διήμερο κρατούν τις θέσεις τους πραγματικά μέχρις εσχάτων Αντικρυζοντας τώρα μια γενική επίθεση που ξεκινάει από τις πέντε το πρωί.

Ο Ήλιος που μόλις έβγαινε χάθηκε απότομα ο ουρανός σκοτείνιασε από τη τουρκική αεροπορία που παίζοντας προ κενής εστίας στους ουρανούς της κυπρου έκαιγε κυριολεκτικά τη περιοχή ενώ χιλιάδες είναι τα βλήματα πυροβολικού που πέφτουν ανάμεσα στα ορύγματα των υπερασπιστών της ελδυκ. ταυτόχρονα ξεκινάει και η γενική επίθεση αρματω πεζικού και καταδρομέων μα και πάλι τα παιδιά του σταυρουλοπουλου αγωνίζονται με νυχιά και με δόντια και αντέχουν προκαλώντας νέες μεγάλες απώλειες στον αττιλα!!! η ώρα φτάνει 11 το πρωί και οι τουρκοι επί 6 ώρες σπάζουν συνεχώς τα μούτρα τους επάνω στα λιοντάρια του σταυρουλοπουλου!! και ξαφνικά την ώρα εκείνη σταματούν απότομα τα πυρά υποστηρίξεως της 187 μοίρας της εθνοφρουράς που καλύπτουν την ελδυκ!!

Οι Τούρκοι δε πειστευουν στα ματιά τους ο δρόμος για τα άρματα τους τώρα είναι ανοιχτός!!! στις συνεχείς εκλησεις του σταυρουλοπουλου προς την 187 από ασυρμάτου για επανέναρξη των πυρών ανασχαισεως άλλοι του απαντούν ότι υπερθερμάνθηκαν τα κλείστρα των πυροβόλων και άλλοι ότι δεν υπάρχουν αλλά βλήματα εκ των ύστερων αποδειχθεικε ότι τίποτα από τα δυο δεν ίσχυε καθώς η μοίρα πήρε διαταγή από το ΓΕΕΦ να σταματήσει το πυρ!! ομοίως και η 182 μοίρα για να ρίξει πυρά ζητούσε από τον σταυρουλοπουλο να επικεινωνησει με το ΓΕΕΦ και να της δώσουν εκείνοι διαταγή να ρίξει!! έτσι έπαψε κάθε υποστήριξη προς τους ήρωες της ελδυκ και οι τουρκοι ξεχύνονται πια με όλα τους τα άρματα και τα τεθωρακισμένα κατά του στρατοπέδου!!! Οι σκηνές που ακολούθησαν είναι αδύνατον να περιγραφούν. τα τουρκικά άρματα φτάνουν στο Ύψωμα Β Ο Σταυριανακος φωνάζει στους άνδρες του ούτε βήμα πίσω είμαστε Έλληνες και πολεμάμε για την Ελλάδα τα άρματα θα περάσουν από πάνω μας!!!!

Ταυτόχρονα επαναλαμβάνει αυτό που είχε κάνει δυο μέρες πριν και κατάφερε να σταματήσει την επίθεση των αρμάτων. βγαίνει από το όρυγμα με το πιστόλι τρέχει με ελιγμούς στο πρώτο τούρκικο άρμα ανεβαίνει επάνω και από την ανοιχτή θυρίδα τραβάει τον οδηγό από το σβέρκο και τον σκοτώνει με μια σφαίρα στο κεφάλι σταματοντας το άρμα. δυστυχώς όμως τώρα τα τουρκικά τανκ είναι δεκάδες έτσι πριν προλάβει να κατεβεί ένα διπλανό άρμα τον αντιλαμβανετε γυρίζει τον πύργο και δια αμέσου βολής με το πυροβόλο του αποκεφαλίζει τον Ήρωα.
Ο Αετός της Μάνης πέφτει και το αίμα του ποτίζει την Ιερή Κυπριακή Γη!!! Οι διαταγές του όμως ισχύουν και μετά θάνατο ούτε βήμα πίσω!! Οι σκηνές απου ακολουθούν είναι δραματικές οι ελδυκαριοι έχοντας ξεμείνει από πυρομαχικά πάνω στην απελπισία τους κάνουν έφοδο με τις ξιφολονχες κατά των αρμάτων και του τούρκικου πεζικού που τα ακολουθεί κάποιοι πετούν ακόμη και τα κράνη τους επάνω στα άρματα λίγο πριν αυτά περάσουν από πάνω τους!!!

Το Ύψωμα Β πατηθεικε από την διμοιρία του ήρωα σταυριανακου επέζησαν ελάχιστοι η τουρκική δύναμη φτάνει τώρα στα συρματοπλεματα του στρατοπέδου τώρα εμπλέκονται σε μάχη σώμα με σώμα ο 4ος και ο 2ος λόχος που αγωνίζονται πλέον απελπισμένα!!! Η ώρα έχει φτάσει σχεδόν δυο το μεσημέρι σε τρεις ώρες θα επελεθει οριστική κατάπαυση του πυρός στη κυπρο και τα λιοντάρια του σταυρουλοπουλου αγωνίζονται πια μέσα στο στρατόπεδο τους κορμί με κορμί από κτίριο σε κτίριο αλλά πίσω δεν κάνουν!!! την ώρα εκείνη ο αχαιος ηγέτης παίρνει τη μεγάλη απόφαση όλοι τους προδοσαν κανείς δεν ήρθε για βοήθεια και την ισχνή αλλά πολύτιμη υποστήριξη που είχε από το πυροβολικό και αυτή την σταμάτησαν δεν θα αφηση τα παιδιά του στη γενική σφαγή που ερχόταν να πέσουν μέχρις ενός και εν γνώσει των συνεπειών ενός στρατοδικείου ακόμη δίνει την εντολή απαγκίστρωσης!!! γνωρίζει καλά πως απαγκίστρωση υπό το φως του ηλίου και με τέτοιο σφοδρό πυρ είναι αυτοκτονία όμως είναι προτιμότερη από την καθολική σφαγή των ανδρών του και στέλνει αγγελιοφορους προς όλα τα μαχομενα τμήματα με την διαταγή!!!
Καινούργιες σελίδες ηρωικού μεγαλείου θα γραφτούν ακόμη και την στιγμή της απαγκίστρωσης!! τα τμήματα που πέρνουν τη διαταγή και είναι εν επαφή με τον εχθρό που είναι ήδη μέσα στο στρατόπεδο δεν είναι δυνατόν να φύγουν όλα μαζί αυτό πρέπει να γίνει συντεταγμένα αλλιώς θα επέλθει γενική σφαγή!! έτσι κάποιοι αναλαμβάνουν να θυσιαστούν για να σωθούν οι υπόλοιποι!! Ο Αρχιλοχιας Κεντρας μαζί με την ομάδα του στήνουν μερικά πολυβόλα και αρχίζουν διασταυρούμενα πυρά για να δώσουν χρόνο στα μαχομενα τμήματα να απεμπλακούν και να απαγκιστρωθούν.

Άλλοι στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί και δε μπορούν ννα φύγουν γρήγορα μένουν στα ορύγματα τους πυροβολοντας κατά των τουρκων δίνοντας χρόνο στους συνάδελφους τους να φύγουν πολλοί άλλοι μαζεύουν βιαρια τραυματισμένους και τουν κουβαλούν να τους σώσουν!! Ο Αχαιός ηγέτης φεύγει από τη θέση του από τους τελευταίους πηγαίνοντας στη πύλη του στρατοπέδου ώστε να βοηθειση όσο μπορεί και να κατευθεινει τους στρατιώτες του που κάνουν την έξοδο!!

Κάποια στιγμή και ενώ έχουν φύγει και οι τελευταίοι γυρίζει και βλέπει την ελληνική σημαία να κυματίζει ακόμη μέσα στο στρατόπεδο ενώ γύρω της εξελισετε σφοδρή μάχη!!! κάποιοι δεν πήραν την διαταγή απαγκίστρωσης και μάχονται ακόμη υπερασπιζόμενοι τη σημαία!!!
Βγάζει αμέσως τον οδηγό του από το τζιπακι και μόνος του εν μεσώ βλημάτων κ βόμβων τρέχει πάλι πίσω στο στρατόπεδο. Ήταν ο δεύτερος λόχος του υπολοχαγού κωσταντουλα που μαχόταν ακόμη καθώς δεν είχε λάβει την διαταγή του και υπεράσπιζε τη σημαία μέχρις ενός σε μια απέλπιδα μάχη αμέσως τους διέταξε και τους κατειυθεινε σε συντεταγμένη υποχωριση αφού πρώτα έστειλε κάποιους να υποστηλουν τη σημαία και να την σώσουν!! έτσι έφυγε με τους τελευταίους !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ