29/09/2020

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για τους αυταπασχολούμενους

Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας για μη μισθωτούς ασφαλισμένους ΕΦΚΑ έθεσε σε παραγωγική λειτουργία η ΗΔΙΚΑ. Οι αυταπασχολούμενοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν πλέον με ένα κλικ να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς η υπηρεσία διενεργεί αυτόματο έλεγχο προϋποθέσεων χωρίς να απαιτείται η προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Ειδικότερα:

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών

Για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών, διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα
εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ως προς:

  • Τρέχουσες εισφορές μη μισθωτού.
  • Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εισφορές μη μισθωτού.
  • Οφειλές στη βάση συμψηφισμών.
  • Επιπλέον, ελέγχεται το μητρώο εργοδοτών του e-EΦKA για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη.

Το αποδεικτικό εκδίδεται, ανάλογα με το σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων, εφόσον:
α) Δεν υφίστανται οφειλές, οπότε αναγράφεται:
«Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» και «ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)».
β) Υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, οπότε αναγράφεται:
«Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και «ισχύει για δύο (2) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)».
Κάθε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο και μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών, θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.
Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί δημόσιο έγγραφο, που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας.
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες ασφαλιστικής τακτοποίησης.

‘Αμεση εφαρμογή

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι:

  • Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί, για πρώτη φορά, μετά την 1η/1/2017 ή
  • Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί, πριν από τις 31/12/2016, σε έναν εκ των π. φορέων ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ.

Η υπηρεσία θα επεκτείνεται σταδιακά σε ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης, πριν από τις 31/12/2016, σε άλλους π. φορείς, ενώ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι διαθέσιμη και σε πιστοποιημένους χρήστες φορέων και υπηρεσιών, όπως:
α) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
β) Δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαιώσεων οφειλής.
γ) Συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, λόγω πώλησης, γονικής παροχής, δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.
δ) Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα που συνάπτουν ή ανανεώνουν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.
Για τις επεκτάσεις της υπηρεσίας σε νέες κατηγορίες ασφαλισμένων, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και πρόσβασης στη νέα διαδικτυακή υπηρεσία των ανωτέρω, θα εκδοθεί σχετική οδηγία.

Διαδικασία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Για την υπηρεσία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργήθηκε νέα επιλογή στον ατομικό λογαριασμό μη
μισθωτού ασφαλισμένου, που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περιοχή Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία είναι φιλική προς το χρήστη.
Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και τη λήψη του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:
1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
2. Επιλογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ της διαδρομής –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες).
3. Σύνδεση με τη χρήση κωδικών (taxisnet) και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
4. Καταχώριση του ΑΜΚΑ.
5. Έλεγχος και επιβεβαίωση από τον αιτούντα των προσωπικών στοιχείων του, όπως εμφανίζονται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
6. Καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Επιλογή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (από λίστα).
8. Ανάρτηση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ασκούμενης ατομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία, που αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (π.χ. αγροτική δραστηριότητα) ή με ασφαλιστέα ιδιότητα που προκύπτει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (π.χ. μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ), αντί του ΚΑΔ, εμφανίζεται το λεκτικό «’Αλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (αγροτική δραστηριότητα, συμμετοχή/σχέση με νομικό πρόσωπο)».
9. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
10. Εμφάνιση του αποδεικτικού ή
11. Εμφάνιση ενημερωτικού σημειώματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του.
Ασφαλισμένοι που δεν περιλαμβάνονται, κατά την πρώτη εφαρμογή, στους χρήστες της νέας υπηρεσίας, θα εξυπηρετούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται για τις εξής πράξεις και συναλλαγές:
1. Είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000 ευρώ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
2. Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000 ευρώ.
3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
5. Για την απόκτηση αθλητή.
6. Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών άνω των πέντε μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
7. Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
8. Μεταβίβαση ακινήτων, λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.
9. Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
10. Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Κάνε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πως μια χούφτα ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους εισβολείς! (Σκληρό Βίντεο)

Ένα σκληρό βίντεο που δείχνει το σημείο όπου οι ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους Αζέρους και ισλαμιστές τρομοκράτες της εισβολής. Ο δρόμος διάσπαρτος με πτώματα...

Σάρωσαν τους Αζέρους τη νύχτα οι ηρωικοί Αρμένιοι! (Βίντεο)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ ξεκίνησαν αντεπίθεση κατά του Αζερμπαϊτζάν το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα βαριές απώλειες προσωπικού και εξοπλισμού. Επίσης,...

Οργή των Αρμενίων για την άθλια και ύποπτη στάση Μητσοτάκη

Την έκρηξη του προέδρου της ευρώ - αρμένικής ομοσπονδίας Δημοκρατίας και δικαιοσύνης, προκάλεσε η νερόβραστη ανακοίνωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με τις θηριωδίες Αζερμπαϊτζάν...

Πύρινη παρέμβαση του Mega υπέρ του Αζερμπαϊτζάν!

Είπαμε, τα συστημικά κανάλια είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά το θέμα της εισβολής του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις θηριωδίες που διέπραξαν η Αζέροι...

Προσπαθεί να τα μαζέψει ο Ρουβάς μετά το φιάσκο με την Mercedes

Του τράβηξε το αυτί η εταιρεία μετά την κατακραυγή; Δείτε την ανακοίνωση που έβγαλε

Γενική επιστράτευση στην Αρμενία! Χιλιάδες οι εθελοντές στην πρώτη γραμμή!

Πρωτοφανείς εικόνες σε όλες τις μεγάλες πόλεις και φυσικά στην πρωτεύουσα της Αρμενίας. Αυτός ο μαρτυρικός λαός δίνει ένα μεγάλο μάθημα σε όσους πιστεύουν...

Εύγε Στέλιο Κιμπουρόπουλε! Έσπασε την ομερτά των γονατισμένων!

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος με ένα πύρινο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έσπασε την ομερτά τον γονατισμένων και στάθηκε όρθιος στο πλευρό των...

7η Ταξιαρχία: Η μετακόμιση της ντροπής

Το να κλείνει η κυβέρνηση μεσάνυχτα τα περίπτερα για να μην αγοράζουμε μπίρες και γλεντάμε στις πλατείες ή να μοιράζει στα νήπια μάσκες για...

Η γενναία συγνώμη του Αντώνη Σαμαρά στον Αλέξη Τσίπρα για τις Πρέσπες

Γίγαντας ψυχής ο Αντώνης Σαμαράς, παραδέχεται πλέον ότι η στολή του μακεδονομάχου που είχε φορέσει, ήταν φερετζές. Με την σημερινή δήλωσή του υπουργείου εξωτερικών,...

Ντροπή για την Ελλάδα το εξώφυλλο του βιβλίου θρησκευτικών Γ Γυμνασίου.

Που είναι ο σταυρός βρε αχρείοι ; ΝΤΡΟΠΗ! Από τον ΓροθιάΣτοΜαχαίρι

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πως μια χούφτα ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους εισβολείς! (Σκληρό Βίντεο)

Ένα σκληρό βίντεο που δείχνει το σημείο όπου οι ήρωες Αρμένιοι σταμάτησαν τους Αζέρους και ισλαμιστές τρομοκράτες της εισβολής. Ο δρόμος διάσπαρτος με πτώματα...

Σάρωσαν τους Αζέρους τη νύχτα οι ηρωικοί Αρμένιοι! (Βίντεο)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ ξεκίνησαν αντεπίθεση κατά του Αζερμπαϊτζάν το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα βαριές απώλειες προσωπικού και εξοπλισμού. Επίσης,...

Οργή των Αρμενίων για την άθλια και ύποπτη στάση Μητσοτάκη

Την έκρηξη του προέδρου της ευρώ - αρμένικής ομοσπονδίας Δημοκρατίας και δικαιοσύνης, προκάλεσε η νερόβραστη ανακοίνωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με τις θηριωδίες Αζερμπαϊτζάν...

Πύρινη παρέμβαση του Mega υπέρ του Αζερμπαϊτζάν!

Είπαμε, τα συστημικά κανάλια είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά το θέμα της εισβολής του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις θηριωδίες που διέπραξαν η Αζέροι...

Προσπαθεί να τα μαζέψει ο Ρουβάς μετά το φιάσκο με την Mercedes

Του τράβηξε το αυτί η εταιρεία μετά την κατακραυγή; Δείτε την ανακοίνωση που έβγαλε

Γενική επιστράτευση στην Αρμενία! Χιλιάδες οι εθελοντές στην πρώτη γραμμή!

Πρωτοφανείς εικόνες σε όλες τις μεγάλες πόλεις και φυσικά στην πρωτεύουσα της Αρμενίας. Αυτός ο μαρτυρικός λαός δίνει ένα μεγάλο μάθημα σε όσους πιστεύουν...