17/02/2021

Στήριξη στα λόγια σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -Οι ΠΡΑΞΕΙΣ μετρούν όμως κόντρα στην Τουρκία. Θα γίνουν;

Το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου “επαναβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών [κυπριακή ΑΟΖ και σύμφωνο με Λιβύη] της Τουρκίας” (στην προτελευταία παράγραφο βέβαια…), αλλά η αλήθεια είναι πως αν η Ευρώπη δεν προχωρήσει σε ουσιαστικές κινήσεις-κυρώσεις ενάντια στον ταραξία της Μεσογείου, τότε όλα αυτά είναι απλώς λόγια του αέρα.

Καλές οι θεωρίες, αλλά με την παρούσα κατάσταση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία απειλεί θεούς και δαίμονες και δεν κάνει πίσω σε τίποτα, αυτό που χρειάζεται είναι δυναμικές απαντήσεις που θα “χτυπούν” και θα θίγουν άμεσα τα τουρκικά συμφέροντα.

Μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο από τους Ευρωπαίους εταίρους μας… όλα τα άλλα είναι για το θεαθήναι…

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (12 Δεκεμβρίου 2019)- Συμπεράσματα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

I.ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και την ανάγκη να ενισχυθεί η παγκόσμια δράση για το κλίμα, ενστερνίζεται τον στόχο να έχει καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Στο παρόν στάδιο, ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί στην υλοποίηση του στόχου αυτού σε ό,τι το αφορά, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα τον Ιούνιο του 2020.

2.Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες, όπως δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αγορές, για νέες θέσεις εργασίας και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι μακρόπνοες πολιτικές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία θα παίξουν καίριο ρόλο.

3.Ωστόσο, για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σοβαρές προκλήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ζητεί από το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αναγνωρίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που θα ωφελεί όλα τα κράτη μέλη και θα περιλαμβάνει κατάλληλα μέσα, κίνητρα, στήριξη και επενδύσεις ώστε να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική, δίκαιη καθώς και κοινωνικά ισορροπημένη και αμερόληπτη μετάβαση, συνεκτιμώντας τις διάφορες εθνικές συνθήκες όσον αφορά τα σημεία εκκίνησης.

4.Η μετάβαση θα απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί και υποστηρίζει την ανακοίνωση της ΕΤΕπ ότι προτίθεται να στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα την περίοδο 2021-2030. Υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα συμβάλει σημαντικά στη δράση για το κλίμα. Το πρόγραμμα InvestEU έχει σημαντικό ρόλο στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων για τη μετάβαση. Ο μελλοντικός μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα παράσχει προσαρμοσμένη στήριξη στις περιφέρειες και τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι μελλοντικές προτάσεις της θα έχουν στόχο τη διευκόλυνση επενδύσεων ύψους 100 δισ. ευρώ μέσω του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης. Η χρηματοδότηση των προσπαθειών μετασχηματισμού πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2030.

5.Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, μεταξύ άλλων των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. Καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα.

6.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να κατοχυρωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το ενεργειακό τους μείγμα και να επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες. Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους μείγμα.

7.Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο που να διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα κατά τρόπο σύμφωνο προς τον ΠΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα όσον αφορά τους κλάδους υψηλής έντασης άνθρακα. Οι εγκαταστάσεις στις τρίτες χώρες πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας.

8.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ το συντομότερο δυνατό εντός του 2020 προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο και να υποβληθεί στην UNFCCC.

9.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την Ισπανία για την επιτυχή διοργάνωση τηςCOP25 στη Μαδρίτη. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, ύστερα από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, την πρότασή της για επικαιροποίηση της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς τηςΕΕ για το 2030 εγκαίρως πριν από την COP26.

10.Η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας θα έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κλιματική διπλωματία.

11.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου τηςΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και θα παρέχει στρατηγική καθοδήγηση, κατά περίπτωση.

I.ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

12.Μετά την παρουσίαση του διαπραγματευτικού πλαισίου με αριθμητικά στοιχεία από τη φινλανδική Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

13.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

III.ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

14.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την ιδέα της διενέργειας διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης με σημείο έναρξης το 2020 και ολοκλήρωσης το 2022. Ζητεί από την κροατική Προεδρία του Συμβουλίου να επεξεργαστεί τον καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο, το αντικείμενο, τη σύνθεση και τη λειτουργία μιας τέτοιας διάσκεψης και να συνεργαστεί, σε αυτή τη βάση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

15.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του στρατηγικού θεματολογίου που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, καθώς και στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών μας. Η διάσκεψη θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτικών μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.

16.Η διάσκεψη θα πρέπει να αξιοποιήσει την επιτυχή διεξαγωγή διαλόγων με τους πολίτες κατά την τελευταία διετία και να προβλέψει ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στη διάσκεψη πρέπει να συμμετάσχει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, με πλήρη σεβασμό της διοργανικής ισορροπίας και των αντίστοιχων ρόλων τους, όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, με ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Υπεύθυνα θα πρέπει να είναι από κοινού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων τους.

17.Λόγω της σημασίας της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να του παράσχουν την αναγκαία βάση για στρατηγική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου όσον αφορά τις σχέσεις με την Αφρική και την επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΑΕ.

18.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως τη βασιζόμενη σε κανόνες οικουμενική διεθνή έννομη τάξη και σημειώνει με ανησυχία την παράλυση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να θεσπίσει προσωρινές ρυθμίσεις με τρίτες χώρες επιδιώκοντας παράλληλα ενεργά μια μόνιμη λύση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν, κατά προτεραιότητα, την πρόταση της Επιτροπής που έχει στόχο να προσαρμόσει σε αυτήν τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου και της 20ής Ιουνίου σχετικά με την Τουρκία. Επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματά του της 17ης και 18ης Οκτωβρίου σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας- Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών της Τουρκίας.

20.Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα προς την Αλβανία μετά τον πρόσφατο σεισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και θα διοργανώσει διάσκεψη δωρητών.

.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η απρόβλεπτη αντίδραση δημοσιογραφου του Σκαι όταν άκουσε πολιτη να μιλάει για το κράτος και τον χιονιά

Τζακ ποτ στον Σκαι που κατάφερε να πετύχει στους δρόμους της Αθήνας έναν πολιτη που βγήκε με το αυτοκίνητο του πλήρως εξοπλισμένο με αλυσίδες...

Πάμε για πόλεμο: Οι τούρκοι παρενόχλησαν ερευνητικό του East Med εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας!

Η Τουρκία «ακυρώνει» πάλι την ελληνική κυριαρχία! Ταυτόχρονα με την έκδοση τουρκικής NAVTEX η οποία ακρωτηριάζει τον εθνικό κορμό, ενώ η κυβέρνηση παραμένει άφωνη.Τουρκική...

Πως το έγραφες Κ. Μαρκουλάκη; «Πως μπορείς και χαμογελάς καταραμένε κακούργε»

Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της τέχνης, τις τρομακτικές καταγγελίες για βασανισμούς, βιασμούς και παιδεραστία, θυμηθήκαμε αυτό το περιβόητο που είχε γράψει...

Σάλος στη Βουλή με την απόπειρα αναγνώρισης «εθνικής μειονότητας» εντός Ελλάδας!

Θαμμένο μέσα στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ είχαν ένα εθνικό έγκλημα. Στην παράγραφο ένα του άρθρου οκτώ, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που κατέθεσε...

Από πρόστιμο 1.000.000 ευρώ γλύτωσε ο ιδιώτης διαχειριστής της Εθνικής οδού χάρη στο πρόωρο κλείσιμο της

Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ γλίτωσε ο ιδιώτης διαχειριστής της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας από το προληπτικό - δηλαδή ούτε καν έκτακτο -...

Ντροπή και αηδία για την νέα καταγγελία για τον «ευυπόληπτο»: «Ήθελε ακόμα και να ουρήσει πάνω μου»

Nέα μαρτυρία σεξουαλικής παρενόχλησης με θύτη τον γνωστό θεατρικό σκηνοθέτη και θύμα νεαρό 17 ετών. Και εδώ πλέον δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Όχι μόνο γνώριζαν,...

Τουρκία: Έσφαξε μητέρα τριών παιδιών για να μην πληρώσει ενα σουβλάκι!

Για να καταλάβετε ότι στην Τουρκία η αξία μιας γυναίκας είναι μηδενική. Γεγονός που αποδεικνύει και την βαρβαρότητα του ίδιου του τουρκικού κράτους.https://youtu.be/gjPJj3v1tb8Η άτυχη...

House of fame: Ένα μάτσο ατάλαντοι, σε ένα reality της κακιάς ώρας

Πόσο τυχαίο είναι άραγε που την μέρα της πρεμιέρας του house of fame πάγωσε όλη η Ελλάδα; Από τη μια η κακοκαιρια Μήδεια και...

Κατέρρευσαν από αγάπη στον Σκάι μόλις ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε το κλείσιμο της εθνικής

Ο απόλυτος διασυρμός. Οι ίδιοι άνθρωποι που όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση έκλεινε την εθνική οδό, ξέσπαγαν με οργή στις ίδιες εκπομπές, τωρα με...

Να γιατί έκλεισε η Εθνική οδος

Τελικά δεν είναι ανίκανη η κυβέρνηση που έκλεισε χθες την Αθηνών-Λαμίας με 10 πόντους χιόνι.Την έκλεισε γιατί, έτσι, «απαλλάσσει τους ιδιώτες διαχειριστές από την...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η απρόβλεπτη αντίδραση δημοσιογραφου του Σκαι όταν άκουσε πολιτη να μιλάει για το κράτος και τον χιονιά

Τζακ ποτ στον Σκαι που κατάφερε να πετύχει στους δρόμους της Αθήνας έναν πολιτη που βγήκε με το αυτοκίνητο του πλήρως εξοπλισμένο με αλυσίδες...

Πάμε για πόλεμο: Οι τούρκοι παρενόχλησαν ερευνητικό του East Med εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας!

Η Τουρκία «ακυρώνει» πάλι την ελληνική κυριαρχία! Ταυτόχρονα με την έκδοση τουρκικής NAVTEX η οποία ακρωτηριάζει τον εθνικό κορμό, ενώ η κυβέρνηση παραμένει άφωνη.Τουρκική...

Πως το έγραφες Κ. Μαρκουλάκη; «Πως μπορείς και χαμογελάς καταραμένε κακούργε»

Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της τέχνης, τις τρομακτικές καταγγελίες για βασανισμούς, βιασμούς και παιδεραστία, θυμηθήκαμε αυτό το περιβόητο που είχε γράψει...

Σάλος στη Βουλή με την απόπειρα αναγνώρισης «εθνικής μειονότητας» εντός Ελλάδας!

Θαμμένο μέσα στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ είχαν ένα εθνικό έγκλημα. Στην παράγραφο ένα του άρθρου οκτώ, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που κατέθεσε...

Από πρόστιμο 1.000.000 ευρώ γλύτωσε ο ιδιώτης διαχειριστής της Εθνικής οδού χάρη στο πρόωρο κλείσιμο της

Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ γλίτωσε ο ιδιώτης διαχειριστής της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας από το προληπτικό - δηλαδή ούτε καν έκτακτο -...

Ντροπή και αηδία για την νέα καταγγελία για τον «ευυπόληπτο»: «Ήθελε ακόμα και να ουρήσει πάνω μου»

Nέα μαρτυρία σεξουαλικής παρενόχλησης με θύτη τον γνωστό θεατρικό σκηνοθέτη και θύμα νεαρό 17 ετών. Και εδώ πλέον δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Όχι μόνο γνώριζαν,...