Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Αρχιεπισκοπος μπροστά στον Παπα: Σιωπήσατε όταν οι Έλληνες έδιναν τον αγώνα τους!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τολμηρή και ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του ύφους του, ενώπιον του Πάπα Φραγκίσκου.

Κατά την επίσκεψη του στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με ευγενικό μεν και διακριτικό τρόπο, υπενθύμισε στον Πάπα πως οι Καθολικοί δεν έβγαλαν “μιλιά” κατά τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία.

“Ως ο σε­μνός και ταυ­το­χρό­νως δυ­να­μι­κός η­γέ­της της Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σίας, θε­ω­ρούμε ότι κατά την ι­στο­ρική αυτή συγ­κυ­ρία δι­α­θέ­τετε το θάρ­ρος και την ει­λι­κρίνεια να ε­ξε­τά­σετε τις α­στο­χίες και τις πα­ρα­λεί­ψεις πα­τέ­ρων σας, οι ο­ποίοι δεν έ­στερ­ξαν στον Αγώνα του λαού μας για ε­λευ­θε­ρία”.

“Δεν εί­ναι πρόθε­σή μου να σας φέρω σε δύ­σκολη θέση”, συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος, “θε­ωρώ ό­μως ότι με­ταξύ ό­σων θέ­λουν να ο­νο­μά­ζον­ται και να εί­ναι εν Χρι­στώ α­δελ­φοί, η κα­λύ­τερη γλώσσα εί­ναι και πα­ρα­μέ­νει η ει­λι­κρίνεια. Μα­κρυά και πέρα από μας η κα­κώς εν­νοού­μενη δι­πλω­μα­τία και οι δι­πλω­μα­τι­κές δι­ερ­γα­σίες”, υπογράμμισε.

“Έχω τη βε­βαι­ότητα ότι ως ο ρηξικέλευθος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γνω­ρίζετε πώς να α­πο­τι­νά­ξετε τα βάρη του πα­ρελ­θόν­τος, και ι­δίως όσα α­φο­ρούν στα γε­γο­νότα της Ελ­λη­νι­κής Ε­θνε­γερ­σίας, που δυ­στυ­χώς έ­χουν πλη­γώσει το πλήρωμα της Εκ­κλη­σίας μας. Ο­φεί­λουμε στο αίμα αυ­τών των η­ρώων και των μαρ­τύ­ρων της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως την α­πο­κα­τά­στασή τους από εσάς μέσα στο ι­στο­ρικό γι­γνε­σθαι”, σημείωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος στην προσφώνηση του κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου να λάβουν τολμηρότερες αποφάσεις καταδικάζοντας την Συνθήκη της Γλασκώβης και χαρακτηρίζοντας την ανεπαρκή.

Κάλεσε τον Πάπα Φραγκίσκο να αναλάβουν κοινή δράση, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία, για την προστασία του περιβάλλοντος και το μεταναστευτικό, και αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου προς την ορατή ενότητα.

“Ντροπή” χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Πάπας Φραγκίσκος τις πράξεις συγκεκριμένων προσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ζήτησε “συγνώμη” για άλλη μια φορά προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς αδερφούς για τα λάθη του παρελθόντος.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια συγνώμη είχε ζητήσει και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄κατά την επίσκεψη του πριν από ακριβώς 20 χρόνια στην Αθήνα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ